Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer igår

Igår var jag på en trevlig träff i Eskilstuna. Det var “Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer“, som arrangerades av Energikontoret i Mälardalen.

Träffen hade lockat fina 69 deltagare, varav 39 från småhusföretag. Dessutom var en utställning med ett tiotal utställare. Föredragen var enligt nedan.

Solceller på varje hus i framtiden.

Bengt Stridh. Egenanvändning av solel är ett nyckelord för framtiden, då egenanvänd el kommer att ha ett betydligt högre värde än såld överskottsel när skattereduktionen för solel försvinner.

 

BESMÅ – Hållbara småhus.

Emil Andersson, WSP, berättade om Boverkets byggregler BBR25. Primärenergital ersätter tidigare specifik energianvändning för en byggnad. El har primärenergifaktor 1,6 och övriga (fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas) 1,0. Gynnar värmepumpar framför eluppvärmning då en värmepump med 3 i årsvärmefaktor ger 3 kWh värme med 1 kWh el till värmepumpen. Verkar märkligt att de fossila olja och gas har primärenergifaktor 1,0. Kan tyckas att de borde ha högre värden om man vill fasa ut de fossila energislagen i byggnader.

I Boverkets BFS 2016:12 framgår att

“Byggnadens energianvändning får reduceras med energin från solfångare eller solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt, i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi.”

Det betyder att solel som används för hushållsel eller överskott som matas in till nätet inte får räknas med. Blir märkligt när man börjar fundera på nära-nollenergibyggnader. Låt säga att man har ett hus som producerar lika mycket energi som det använder under ett år, vilket spontant känns som en solklar nära-nollenergibyggnad. Men om byggnaden har en solcellsanläggningen där en del av solelen matas in till nätet kvalar byggnaden nödvändigtvis inte in som en nära-nollenergibyggnad enligt Boverkets regler.

En annan tanke man slås av att nära noll inte är speciellt nära noll med dagens BBR, frågan är hur nära noll det blir med kommande BBR? EU:s direktiv om nära-nollenergibyggnader lämnar till vart land att själva definiera vad man menar med nära-nollenergibyggnader, varför det säkert kommer att variera (stort?) mellan EU:s länder hur man resonerar.

 

Det ska vara enkelt att skaffa solceller

Stefan Lundqvist, NIBE; talade om NIBE:s solcellspaket. Man har kompletta solcellspaket i storlekarna 3-24 kW. I NIBE Uplink samlar man information om värmepumparna och där kan även se aktuell soleffekt, ackumulerad solenergiproduktion och larm på en display. Runt hörnet finns smarta hemlösningar, batterilagring och väderstyrning. Man kan exempelvis tänka sig att öka egenanvändningen av solel genom att tillverkar extra varmvatten med värmepumpen när man har mycket solel istället för att mata in ett överskott av solel till nätet. Bra!

 

Solceller – hur förebygger vi riskerna vid installation

Peter Wipp, VD på försäkringsbolaget Gar-Bo, berättade om vikten av att förebygga risker genom väl genomförda installationer. Man har gjort en rapport “15 byggtrender – så förebygger vi riskerna” med tekniska råd, där en sida handlar om “solcellspaneler”. Man anser bland annat att det är viktigt att välja en certifierad installatör och skriver att

“Allt elarbete för både likström och växelström som har med solcellsinstallationen att göra måste utföras av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket  enligt verksamhetstyp ”Elproduktionsanläggningar”. “

Åtgärder man rekommenderar i rapporten är

  • Säkerställ att kabeldragningen är väl förankrad och skyddad mot väder och vind.
  • Säkerställ att solcellspanelerna har en säker infästning avseende både hållfasthet och täthet mot läckage genom tak.
  • Säkerställ att räddningstjänsten kan utföra ett säkert släckningsarbete vid eventuell brand.
  • Vid krav på brandskyddskontroll, komplettera med solcellsanläggningen i den systematiska brandskyddsdokumentationen.
  • Säkerställ att krav på säkerhetsanordningar och möjlighet till servicearbeten finns.
  • Se till att eventuellt befintligt snörasskydd inte sätts ur spel.
  • Kontrollera med solcellsleverantören hur en säker snöröjning av tak kan utföras.

Deltagare.

Utställning.