När når Sverige 4 TWh solel?

Fick idag frågan hur lång tid det kommer att ta för Sverige att nå 4 TWh solel och 4 TWh solvärme per år. Låt oss fundera på solelfrågan.

Hur mycket installerad effekt kommer det att kräva? Låt oss anta att utbytet skulle vara 800-900 kWh/kW i snitt. När vi byggt så mycket solceller kommer vi även att ha utnyttjat tak eller andra lägen som inte är helt optimala, därav den något försiktiga uppskattningen vad gäller utbytet. 4,44-5,00 GW solceller skulle därmed behöva installeras. Med tanke på att det var 24,3 MW installerat vid utgången av 2012 är det en bit kvar…

Låt oss dessutom anta en befolkning på 10 miljoner innevånare när vi nått målet, det skulle då innebära 444-500 W solceller per innevånare. Idag har vi 2,55 W/innevånare.

Vi gör en jämförelse med Tyskland, som är det land som har installerat mest solceller i världen om man räknar installerad effekt. De hade installerat 32,6 GW eller 399 W/innevånare vid senaste årsskiftet. Om vi antar att man installerar 3,5 GW i år enligt en prognos som jag såg skulle det betyda ca 440 W/innevånare vid årets slut och om lika mycket installeras 2014 når man då ca 485 W/innevånare. Tyskland hade 2,26 W/innevånare år 2001, ungefär där Sverige ligger idag, se diagrammet här nedan. Om vi gör en ”Tyskland” skulle vi alltså kunna nå 4 TWh på 13 år. Man ska dock komma ihåg att det tyska undret haft ett starkt politiskt och ekonomiskt stöd, utan det hade det inte varit möjligt. Har utvecklingen av solenergi samma starka stöd i svensk politik som i Tyskland? Nej.

Mål saknas helt i Sverige för vad vi vill uppnå när det gäller både solel och solvärme. Värst är det väl för solvärme. Investeringsstödet för solvärme har tagits bort och stödet till svensk forskning på solvärme är svagt eller obefintligt. Solvärmen har det därmed fått det tufft i konkurrensen med solel. Rätt stora pengar satsas på solcellsforskning men det har dock hittills inte gett någon extra skjuts åt den svenska marknaden. Elcertifikatsystemet är inte anpassat för småskalig elproduktion och bara i storleksordningen en tiondel av de svenska solcellsanläggningarna har ansökt om tilldelning av elcertifikat. Den marknadssatsning som finns är investeringsstödet till solceller, som sedan 1 juli 2009 varit tillgängligt även för privatpersoner, för nätanslutna anläggningar. Dock är det en relativt blygsam budget, hästlängder ifrån den tyska budgeten. Låt säga att vi skulle ha en linjär utveckling enligt en trendkurva som kan dras med hjälp av installationer gjorda åren 2010-2012. Vi skulle då nå målet 4 TWh någon gång mellan år 2450 och 2500…

Ska det ta 13 år eller sådär 450 år att nå 4 TWh?

Flera trender som gör att det kommer att gå snabbare än 450 år är

 •  Det är fortfarande en relativ ung teknik ur kommersiell synvinkel. Produktionskostnaden per kWh kommer att fortsätta att sjunka.Minskad investeringskostnad och ökade verkningsgrad kommer att bidra till detta. Speciellt viktigt är att växelriktaren får samma livslängd som modulerna. En ökad inriktning i världen på att vår energiförsörjning måste baseras helt på förnyelsebar energi kommer att leda till nya framsteg inom solcellsområdet, som på sikt kommer att ge lägre produktionskostnad.
 • Elprisets utveckling har en stor betydelse för solcellsmarknaden eftersom det är de som kan ersätta köpt el med solel som är marknaden i Sverige. Ökar eller minskar elpriserna i framtiden? Tittar man bakåt under de senaste ca 20 åren har moms, energiskatt och elcertifikatavgift tillkommit som gett ett ökat elpris. Det är väl därför troligare att elpriserna kommer att öka än att minska och därmed skulle egenproducerad el gynnas. När man jämför med utvecklingen för solceller i Tyskland och Danmark bör man ha i minnet att de har ett elpris på över 2 kr/kWh och som därmed är betydligt högre än i Sverige, vilket gör en investering i egen solelproduktion mycket lönsammare.
 • Ökad medvetenhet hos elköpare att det faktiskt är väldigt lätt att producera egen el med solceller.
 • I Sverige bestäms utvecklingen på kort sikt väldigt mycket av politiska beslut, som att
  • Den politiska långbänken om nettodebitering eller liknande äntligen utmynnar i ett konkret beslut. Hellre ett beslut om skattereduktion under våren 2014 och igångkörning 1 juli 2014 än ytterligare förseningar.
  • Investeringsstödets budget förstärks. Alltför många står i kö idag.
  • Investeringsstödets nivå på 35% sänks till låt säga 25% för att ge fler möjlighet att installera i solceller. Det skulle också leda till att det skulle bli mindre skillnad gentemot att göra en investering med ROT-avdrag för arbetet och att flera då skulle nöja sig med ROT-avdrag.
  • Ett politiskt planeringsmål för solel och solvärme behöver sättas.
  • En lämplig vision bör vara solceller på varje hus i framtiden!

Källor

För nedanstående diagram har jag använt följande källor

Utvecklingen av installerad solcellseffekt per innevånare i Tyskland och Sverige.Observera att det är logaritmisk y-skala!

Utvecklingen av installerad solcellseffekt per innevånare i Tyskland och Sverige. Observera att det är logaritmisk y-skala!

Vad kostar solceller i Tyskland?

Här är en uppföljare till inläggen Statistik över solcellsinstallationer i Sverige – 3. Pris och Vad kostar solceller i Danmark?

I Tyskland finns bra statistik för priser på solcellsanläggningar från den tyska branschorganisationen Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar). I den senaste rapporten har de ändrat systemstorleken till max 10 kW istället för tidigare max 100 kW. Priserna avser nyckelfärdiga anläggningar.

I genomsnitt 1 751 Euro/kW, exklusive moms, kostade ett komplett solcellsystem på 10 kW i Tyskland i början av fjärde kvartalet 2012. Med en kurs på 8,62 kr/Euro (Dagens Industri idag) blir det 15 094 kr/kW exklusive moms och 17 961 kr/kW inklusive tysk moms på 19%. Priserna har minskat med 20% under senaste året och 38% under de två senaste åren i Tyskland! Man kan inte annat än fascineras över att den snabba prisutvecklingen fortsätter. Nedanstående diagram visar prisutvecklingen i Tyskland sedan 2006, inklusive moms och med en växlingskurs på 8,62 kr/Euro.

Vad det innebär i produktionskostnad per kWh kan du se under fliken “Kostnad solel“. Med dessa systempriser är produktionskostnaden per kWh för solel i Tyskland, utan något stöd!, långt under priset för köpt el för en vanlig elkonsument i Tyskland. Konsumenternas elpris i Tyskland var 0,253 Euro/kWh (2,18 kr/kWh vid kurs på 8,62 kr/Euro) under 2011. Se även inlägg från 7 juni där rapport från Fraunhofer ISE också konstaterat att produktionskostnaden för solel är billigare än köpel för en konsument i Tyskland.

Detta betyder att inmatningstarifferna snart har spelat ut sin roll i Tyskland. Det blir lönsamt att installera solceller även utan stöd för en elkonsument. Men det återstår att finna en lämplig lösning på hur ersättning för överskottselen ska regleras. En fråga som diskuteras i Europa är vad som ska ta vid efter inmatningstarifferna.

Sverige ligger långt efter Tyskland när det gäller utnyttjande av solceller. I Tyskland hade man till och med augusti installerat 1,22 miljoner solcellsanläggningar med en total effekt på 30,05 GW. I Sverige är det ungefär ett tusental nätanslutna solcellsanläggningar och räknar vi även med de ej nätanslutna solcellsanläggningarna har vi sammanlagd effekt på ca 20 MW i Sverige. Räknat per innevånare har Tyskland 365 W installerat och Sverige 2 W.

Man bör ha i åtanke att södra halvan av Sverige har ungefär samma solinstrålning som norra halvan av Tyskland. Den himmelsvida skillnaden mellan hur många solcellsystem som installerats i Sverige och Tyskland beror inte på stora skillnader i solinstrålning utan på de gigantiska skillnaderna i politisk viljeinriktning när det gäller solenergi (gäller såväl solel som solvärme)…

Prisutveckling för nyckelfärdiga 10 kW solcellssystem i Tyskland, inklusive moms. Data från BSW Solar.

Prisutveckling för nyckelfärdiga 10 kW solcellssystem i Tyskland, inklusive moms. Data från BSW Solar.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

Inmatningstarifferna i Tyskland minskar i värde

Tyskland är det land i världen som har mest installerade solceller, i runda slängar 30 GW i dagsläget. Detta har kommit tillstånd på grund av de inmatningstariffer som garanterat en fast ersättning per producerad kWh under 20 år. Men hur många gånger har vi inte sett missuppfattningar om hur höga de tyska inmatningstarifferna är i Tyskland? Vad man missar är att kontinuerliga sänkningar görs av inmatningstarifferna. De är därför mycket lägre idag än när systemet startade 2004. Genom sänkningarna stimulerar man att systempriserna sänks.

En bra källa är German Energy Blog som skrev om de nya reglerna den 29 juni 2012. För den som vill se originaldokumentet från tyska ”Bundesrat” finns det också tillgängligt på webben. Beslutet i slutet av  juni gällde retroaktivt från 1 april. Man beslutade även att tarifferna skulle minskas med 1% per månad. Det betyder att från 1 oktober gäller följande inmatningstariffer under 20 år för nyinstallerade solcellsanläggningar. De fyra första raderna i tabellen gäller för installationer på byggnader eller som bullerplank (växlingskurs 1€=8,65 kr):

Anläggningsstorlek

Andel berättigad till inmatningstariff

Tariff (€/kWh)

Tariff (kr/kWh)

≤10 kW

100%

0,1836

1,59

10-40 kW

90%

0,1742

1,51

40 kW – 1 MW

90%

0,1553

1,34

1-10 MW

100%

0,1271

1,10

Fristående
Mindre än 10 MW

100%

0,1271

1,10

Eftersom inmatningstarifferna har ett fast belopp under 20 år gör inflationen att deras värde minskar med tiden. Vid en inflation på 2% motsvarar 1,59 kr bara 1,06 kr i dagens penningvärde under 20:e året (inflationen var 1,9% per år i Tyskland under åren 1992 till 2012). Det är också värt att notera att inmatningstarifferna är långt under elpriserna för hushållen i Tyskland. Hushållens elpris i Tyskland angavs i en rapport från Fraunhofer ISE tidigare i år till 0,253 Euro/kWh (2,19 kr/kWh) under 2011. Det är därför mera värdefullt för de tyska hushållen att använda den producerade solelen själv än att mata in solelen på nätet. Detta har väckt intresset för lösningar där man försöker öka andelen egenanvändning av den producerade solelen.

PS. Från 1 november och till och med januari 2013 sänks inmatningstarifferna med 2,5% per månad enligt German Energy blog.

Slokstarr. Sjöboda 12 oktober 2012.

Slokstarr. Sjöboda 12 oktober 2012.

Medelpriset för solcellsystem under 15 000 kr/kW i Tyskland!

1776 Euro/kW, inklusive installation men exklusive moms, kostade ett komplett takmonterat solcellsystem på max 100 kW i Tyskland under andra kvartalet 2012 enligt statistik från den tyska branschorganisationen Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar), se nedanstående diagram som visar prisutvecklingen i Tyskland sedan 2006. Med en kurs på 8,35 kr/Euro (Dagens Industri idag) blir det 14 830 kr/kW exklusive moms och 17 647 kr/kW inklusive tysk moms på 19%. Priserna har minskat med 27% under senaste året och 39% under de två senaste åren i Tyskland! Man kan inte annat än häpna över prisutvecklingen.

Vad det innebär i pris per kWh kan du se under fliken “Kostnad solel“. Med dessa systempriser är produktionskostnaden per kWh för solel i Tyskland, utan något stöd!, långt under priset för köpt el för en vanlig elkonsument i Tyskland… Konsumenternas elpris i Tyskland var 0,253 Euro/kWh (2,11 kr/kWh vid kurs på 8,35 kr/Euro) under 2011. Se även inlägg från 7 juni där rapport från Fraunhofer ISE också konstaterat att produktionskostnaden för solel är billigare än köpel för en konsument i Tyskland.

Detta betyder att inmatningstarifferna snart har spelat ut sin roll i Tyskland. Det blir lönsamt att installera solceller även utan stöd för en elkonsument. Men det återstår att finna en lämplig lösning på hur ersättning för överskottselen ska regleras. En fråga som diskuteras i Europa är vad som ska ta vid efter inmatningstarifferna. Mitt tips är nettodebitering…

Steget efter nettodebitering som jag ser framför mig blir eget ellager, för att undvika inmatning på nätet, men det ligger (betydligt?) längre fram i tiden.

Sverige ligger långt efter Tyskland när det gäller utnyttjande av solceller. Man bör ha i åtanke att södra halvan av Sverige har ungefär samma solinstrålning som norra halvan av Tyskland. Den himmelsvida skillnaden mellan hur många solcellsystem som installerats i Sverige och Tyskland beror inte på stora skillnader i solinstrålning utan på de gigantiska skillnaderna i politisk viljeinriktning när det gäller solenergi (gäller såväl solel som solvärme).

Prisutveckling för nyckelfärdiga takmonterade solcellssystem i Tyskland. inklusive moms. Data från BSW Solar.

Prisutveckling för nyckelfärdiga takmonterade solcellssystem i Tyskland, inklusive moms. Data från BSW Solar.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

Produktionskostnaden för solel nu lägre än konsumentelpriset i hela Tyskland!

Fraunhofer ISE har helt nyligen släppt rapporten ”Studie Stromgestehungskoten erneuerbare energien. Version 30 Mai 2012”.  Det är en mycket intressant läsning. Där har man studerat hur mycket det kostar att producera el med hjälp av bland annat solceller.

Resultaten kan sammanfattas som att produktionskostnaden för solel i Tyskland är lägre än vad konsumenterna betalar för sina köpta el. Detta oavsett var i Tyskland man bor och det gäller även för små anläggningar med max 10 kW installerad effekt. OTROLIGT!

Produktionskostnaden är beräknad som ”Levelized Cost of Electricity” (LCOE) där man tar hänsyn till såväl investeringen, drift och underhåll samt kapitalkostnader under en solcellsanläggnings hela livslängd. Denna kostnad fördelar man på den producerade energin under livslängden, där man räknar med en viss degradering per år.

För en liten solcellsanläggning på mindre än 10 kW anges solelkostnaden till 0.137-0.165 €/kWh (1,23-1,45 kr/kWh vid en kurs på 9,00 kr per Euro) i södra Tyskland, med en produktion på 1100 kWh/kW vilket är vad en bra placerad solcellsanläggning Visby kan ge. I norra Tyskland blir solelkostnaden 0.167-0.203 (1,50-1,83 kr/kWh), med en produktion på 900 kWh/kW vilket en bra placerad solcellsanläggning kan producera i merparten av Sverige. För stora anläggningar på minst 1 MW blir produktionskostnaden lägre, se tabellen nedan där det även framgår vilka antaganden man gjort.

När det gäller investeringskostnader har man antagit 1 700 – 2 200 Euro/kW (15 300 – 19 800 kr/kW) för de små och 1 500 – 1 700 Euro/kW (13 500 – 15 300 kr/kW) för de stora. Jag kan inte hitta om priserna är med eller utan tysk moms (19 %). Jag skulle tro att de är utan moms med tanke på att branschorganisationen BMW solar anger ett snittpris under första kvartalet 2012 för en nyckelfärdig anläggning på max 100 kW till 1 969 Euro/kW (17 700 kr/kW) exklusive moms. I sådana fall matchas de antagna systempriserna av nyligen gjorda erbjudanden från både Knivsta kommun och Vattenfall för solcellssystem på 3-4 kW.

Konsumenternas elpris i Tyskland anges till 0.253 Euro/kWh (2,28 kr/kWh) under 2011. Det är därmed ingen tvekan om att produktionskostnaden för solel i Tyskland är lägre än konsumentelpriset.

Det som skiljer mot Tyskland är att vårt elpris är lägre, i vart fall om man tittar på det rörliga elpriset för en villaägare. Värdet av användning av egenproducerad solel blir lika med det rörliga elpriset, de fasta abonnemangskostnaderna påverkas inte. Det svenska rörliga elpriset är ungefär hälften av det angivna tyska elpriset. När jag i ett tidigare inlägg tittade på Vattenfalls tyska elpriser noterade jag att de fasta kostnaderna för en elkonsument är betydligt lägre i Tyskland än i Sverige. Varför är det inte så i Sverige också? Vill vi gynna energibesparing och egenproducerad el maximalt bör de fasta kostnaderna minimeras eller varför inte tas bort helt?

Solcellsanläggning ≤10 kW

Solcellsanläggning

>1 MW

Livslängd (år)

25

25

Genomsnittlig vägd kapitalkostnad   (WACC = Weighted average cost of capital)

4.4%

5.1%

Årlig driftkostnad (kr/kW)

270

270

Årlig ökning i driftkostnad

2%

2%

Årlig degradering i produktionen

0.2%

0.2%

Investering (kr/W)

15,3-19,8

13,5-15,3

LCOE, vid 1100 kWh/kW (kr/kWh)

1,23-1,45

ca1,08-ca1,22 *

LCOE, vid 900 kWh/kW (kr/kWh)

1,50-1,83

1,37-1,50

* Min uppskattning från två diagram eftersom man verkar ha skrivit fel i texten.

Hasselgrodd från fjolårets potatisland. 6 juni 2012.

Hälften av Tysklands el var solel i lördags

I lördags producerade Tysklands solceller 22 GW och det var nästan hälften av Tysklands elbehov mitt på dagen! Det är fakta som talar för sig själv…

Detta enligt the Guardian. Solar power generation world record set in Germany. 28 maj 2012. Ett tips från Mats Andersson, Energibanken, som det i ett nyhetsbrev.

Det bör påpekas att Tyskland har inte så värst mycket mer solinstrålning på årsbasis än vad vi har i Sverige. Norra halvan av Tyskland är ungefär som södra halvan av Sverige när det gäller solinstrålning.

Man kan också tänka på att nästan hela Tysklands nuvarande solcellspark har installerats under endast den senaste tioårsperiod och den installerad solcellseffekten på 24,8 GW i slutet av 2011 kunde producera 4.19% av Tysklands årliga elbehov. Bäst i Europa är Italien med 5.39%!

 

Solceller storvinnare av installerad effekt i EU 2011

The European Wind Energy Association har gett ut rapporten ”Wind in power 2011 European statistics. February 2012”. Det är en riktig guldgruva när man vill studera installerad effekt av olika elproduktionsslag i EU:s 27 länder.

Solceller sopade mattan med alla andra kraftslag när det gäller nyinstallationer under 2011. Hela 21,0 GW solceller installerades i EU. Det var 46,7% av den nyinstallerade effekten för elproduktion i EU. Naturgas var två med 9,7 GW (21,6%) och vind trea med 9,6 GW (21,4%).

Installationerna i vind anges till 12,6 miljarder Euro. Det gör i genomsnitt 1300 Euro/kW. Den 11 februari skrev jag om att stora solcellsanläggningar installeras för 1600-1800 Euro/kW, exklusive moms.

Man bör ha i minnet att den installerade effekten ger olika mycket energi beroende på vilket kraftslag man tittar på. Sammanlagt 93,957 GW installerad vindeffekt i EU anges ge 204 TWh el under ett normalår, motsvarande 6,3% av EU:s slutliga elanvändning. Det betyder i medeltal 2170 kWh/kW under ett år.

Den såvitt känt bästa solcellsanläggningen i Sverige under 2011, på KTH, gav 1074 kWh/kW, vilket var nytt svenskt rekord. En solföljande solcellsanläggning i sydligaste Portugal, Spanien eller Sicilien kan ge ca 2000-2100 kWh/kW och år enligt mina uppskattningar med PVGIS.

Tyskland är det EU-land som har mest installerad effekt av både vindkraft och solceller.

Även om kol, kärnkraft och olja för elproduktion alla minskat sedan år 2000 är kol fortfarande det kraftslag som störst installerad effekt för elproduktion i EU och tillsammans med gas svarade de för 49% av den installerade effekten i EU år 2011. Dessutom har vi förstås trafik, flyg och bostadsuppvärmning där vi har fossila bränslen. Det är fortfarande en lång väg att gå att fasa ut de fossila bränslena i EU, men sol och vind går starkt framåt.

Man kan väl också säga att det är vi själva som beslutar hur snabbt det ska gå att fasa ut de fossila bränslena genom exemplvis

 • hur mycket vi satsar i forskning och utveckling av nya tekniker,
 • hur mycket ekonomiskt stöd vi ger förnyelsebara respektive icke förnyelsebara tekniker,
 •  i vilken grad vi alla bidrar genom energibesparing och medvetna val, inte bara i vardagen utan även genom vilken politik vi ger vårt stöd…

Klicka på diagrammen nedan om du vill se dem i större skala.

Nyinstallerad effekt i EU 2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

Nyinstallerad effekt i EU 1995-2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

Nyinstallerad effekt i EU 1995-2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

Netto nyinstallerad effekt i EU 2000-2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

Netto nyinstallerad effekt i EU 2000-2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

EU mix av elkraft 2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

EU mix av elkraft 2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

Kinas prismål för solceller 2015 och 2020

I EPIA:s (European Photovoltaic Industry Association) Market report 2011 ger man en prognos att 21 GW av totalt 27,7 GW nätanslutna solcellsystem installerades i Europa under 2011. Prognosen anger att 7,5 GW av dessa installerades i Tyskland, som är det land som har mest installerade solceller i världen. Tysklands 24,7 GW motsvarar hela 37% av de nätanslutna solcellssysstem som är installerats i hela världen. Det som händer i Tyskland är därför av stort intresse för hela solcellsvärlden, som var och en kan förstå av ovanstående fakta. Skrev den 24 februari om Tysklands förändringar i inmatningstariffer i syfte att ge en lägre nivå på solcellsinstallationerna under 2012 än under 2011. Det finns dock ett annat land som kommer att vara än viktigare än Tyskland för framtiden för solceller.

Kina var trea 2011 med 2,0 GW installerad effekt. Med sina 2,9 GW totalt svarar de för 4,3% av världens installerade solceller, vilket alltså är långt mindre än Tyskland. Men man ska i minnet att ungefär hälften av världens alla solcellsmoduler tillverkas i Kina. Och Kina kommer öka takten! Man vill öka produktionen av kisel för solceller och till 2015 har man satt som mål att ha 15 GW installerat.

Det är väldigt intressant att se de prismål Kina satt för 2015 och 2020, se tabellen nedan där jag använt en kurs på 1,1304 kr/yuan enligt Dagens Industri webb idag.

  2015 2020
Solcellsmoduler 7 000 yuan/kW = 7 900 kr/kW 5 000 yuan/kW = 5 650 kr/kW
Solcellssystem 13 000 yuan/kW = 14 700 kr/kW 10 000 yuan/kW =11 300 kr/kW
Kostnad solel 0,8 yuan/kWh = 90 öre/kWh 0,6 yuan/kWh = 68 öre/kWh

Uppgifterna från Kina kommer från artikeln ”China’s solar master plan sets goals for production, efficiency, pricing” (ElectroIQ 24 februari 2012) och där anger man att det inte framgår av planen om det är produktionskostnad eller försäljningspriser man talar om.

När det gäller 2011 var för övrigt Italien världsetta med hela 9,0 GW installerat. De rycker därmed fram till en klar andraplats i världen när det gäller totalt installerad effekt (12,5 GW).

Kumulativt installerad solcellseffekt totalt, i Europa (orange) och övriga världen (gult). Källa: EPIA World market report 2011.

Kumulativt installerad solcellseffekt totalt, i Europa (orange) och övriga världen (gult). Källa: EPIA World market report 2011.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

Tyskland föreslår minskade ersättningar för solel

Tyskland är det land i världen som installerat mest solceller. Det har varit möjligt genom ett stöd i form av inmatningstariffer (feed in tariffs) till solelproducenter. Genom att efterhand minsta inmatningstarifferna har man stimulerat marknaden att finna lösningar för att sänka priserna på solcellsanläggingar.

Årets föreslagna minskningar i inmatningstariffer är större än väntade. Ifjol slog Tyskland återigen ett nytt rekord med 7,5 GW installerade solcellsanläggningar, vilket är högre än det mål man satt. Tyska regeringen vill därför minska utbyggnadstakten och har föreslagit följande förändringar från 9 mars.

 • Solcellsanläggningar mindre än 10 kW får 19,5 Eurocent/kWh för sin solel, en minskning med 20,2%.
 • Anläggningar på 10-1000 kW får 16,5 Eurocent/kWh, en minskning med 25-29%.
 • Anläggningar större än 1000 kW får 13,5 Eurocent/kWh, en minskning med 26%.
 • Från 1 maj till slutet av året minskas inmatningstarifferna med 0,15 Eurocent/kWh och månad.
 • Små system får bara ersättning för 85% av den producerade solelen medan övriga får ersättningen för 90% av solelproduktionen.

Inmatningstarifferna gäller under 20 år.

Från med 1 juli får dessutom anläggningar större än 10 000 kW inga inmatningstariffer alls.

Dessa förändringar är rätt drastiska. Det betyder med all sannolikhet att inga anläggningar större än 10 MW kommer att byggas inom överskådlig framtid efter 1 juli 2012. Det betyder också att inmatningstariffen för en normal elkonsument blir lägre än det rörliga andelen av köppriset för el. Jag tittade hos Vattenfall i Tyskland, där man exempelvis i Berlin betalar 23,36-24,23 Eurocent/kWh i rörlig andel av elpriset. Från att det tidigare varit mest ekonomiskt att sälja all solel blir det nu ekonomiskt fördelaktigt att istället ersätta så stor andel som möjligt av den köpta elen med egenproducerad solel. Om man bor i Berlin är det från 9 mars värt 3,86-4,73 Eurocent/kWh (34-42 öre/kWh) mera att ersätta köpt el med den egna solelen än sälja solelen till ett pris av inmatningstariffen.

Ett beslut om förslagen förväntas nästa vecka.

Tyskland har idag 25GW installerade solcellsanläggningar och trots neddragningarna ska man ha i minnet att man planerar för 66 GW år 2030. Det är ungefär dubbla den totala installerade effekten i hela Sveriges elproduktionsanläggnignar!

Källor

Jag har hämtat information om de nya inmatningstarifferna från tre olika artiklar på webben:

 

 

Priserna för solcellsystem fortsätter att sjunka i Tyskland

2082 Euro/kW, inklusive installation men exklusive moms, kostade ett komplett takmonterat solcellsystem på max 100 kW i Tyskland under fjärde kvartalet 2011, se nedanstående diagram som visar prisutvecklingen sedan 2006. Med en Eurokurs på 8,84 kr/Euro (dagsnotering enligt Dagens Industri) och tysk moms på 19% blir det 21 900 kr/kW.

Priserna har minskat med 24% under senaste året i Tyskland! Vad det innebär i pris per kWh kan du se under fliken “Kostnad solel“. Med dessa systempriser ligger kostnaden per kWh för solel, utan något stöd!, lägre än priset för köpt (ful)el för en vanlig elkonsument i Tyskland…

I Berlin är det rörliga elpriset 23,36-24,23 Eurocent/kWh enligt Vattenfalls tyska hemsida. Det blir mer än 2 kr/kWh. Dessutom tillkommer 5,6-6,9 Euro/månad i fast avgift, vilket gör ca 600-700 kr/år. De fasta avgifterna är alltså mycket lägre hos Vattenfall i Tyskland än hos Vattenfall i Sverige. Vår årliga fasta nätavgift hos Vattenfall är 2900 kr enligt senaste fakturan (för villa med 16 A säkring i område söder). Hos Vattenfalls elhandelsbolag är den fasta årsavgiften 360 kr.

Uppskattningar från branschorganisationen BSW Solar av några siffror för Tyskland vid årets slut 2011 imponerar

 • Totalt 1 090 000 installerade solcellsanläggningar
 • 7,5 GW installerade effekt under 2011 blev med en kraftig slutspurt i slutet av året något mer än 2010 då det blev 7,4 GW
 • Totalt 24,8 GW installerad effekt, ca 2 000 gånger mer än i Sverige!! Om installationerna håller sig på den nuvarande nivån kommer Tyskland inom 1,5 år att ha lika mycket installerad solcellseffekt som Sverige har totalt i alla kraftslag.
 • Årsproduktion av solel 18,5 TWh, se diagram här nedan, det vill säga tre gånger mer än den svenska vindkraften.

Man bör ha i åtanke att södra halvan av Sverige har ungefär samma solinstrålning som norra halvan av Tyskland. Den stora skillnad mellan Sverige och Tyskland beror inte på stora skillnader i solinstrålning utan på de gigantiska skillnaderna i politisk viljeinriktning när det gäller solenergi (gäller såväl solel som solvärme).

Prisutveckling för nyckelfärdiga takmonterade solcellssystem i Tyskland. Data från BSW Solar.

Prisutveckling för nyckelfärdiga takmonterade solcellssystem i Tyskland. Data från BSW Solar.

Installerad socellseffekt i Tyskland. Källa BSW Solar.

Installerad socellseffekt i Tyskland. Källa BSW Solar.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.