Regler för energiskatt och moms för solelproducenter

Svensk Solenergi har i dagens nyhet “Energiskatte- och momsregler för solelproducenter” gjort en sammanställning av regler för energiskatt och moms för solelproducenter med anledning av att lagen om skatt på energi ändrades den 1 juli 2017. Där ges även checklistor för installatörer och fastighetsägare.

En privatperson behöver normalt sett inte

 • Momsregistrera sig, eftersom man behöver sälja överskottsel för minst 30 000 kr per år för att det ska bli aktuellt. En normal småhusägare säljer överskottsel för några hundralappar eller tusenlappar per år, så det är långt ifrån gränsen för momsregistrering. Denna ändring i Mervärdesskattelag (1994:200) gäller från och med 1 januari 2017, läs mer i inlägget Små solelproducenter slipper momsredovisning från 1 januari.
 • Betala energiskatt för egenanvänd el eftersom det bara är aktuellt om anläggningens effekt är minst 255 kW. Enligt Statiska Centralbyråns statistik hade 86 % (8 673) av de svenska solcellsanläggningarna en installerad effekt på mindre 20 kW, så även här är de flesta långt ifrån gränsen för energiskatt på egenanvänd el. Denna ändring i Lag (1994:1776) om skatt på energi gäller från och med 1 juli 2017.

 

 

Små solelproducenter slipper momsredovisning från 1 januari

Igår presenterade regeringen vad de kallar en “historisk klimat- och miljöbudget“. I den kunde man läsa att en omsättningsgräns för moms återinförs:

“Regeringen vill minska administrationen för företag och organisationer med liten omsättning genom att göra det frivilligt att momsregistrera sig om man har liten årlig försäljning. För den som säljer för mindre än 30 000 kronor per år blir det frivilligt att fakturera, redovisa och betala moms på sin försäljning. Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet är.

Förslaget innebär att en villaägare med solpaneler som vill sälja sitt överskott slipper momsregistrera sig. Det här gynnar mikroproducenter av el. Det underlättar också för andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet och hobbyverksamhet. Det kan också minska steget att starta eget om det är osäkert hur stor intäkten blir det första året eller för den som vill skaffa sig en mindre sidoinkomst.”

Detta bygger på “Skatteförslag för ökad återanvändning och momsbefrielse för solelsproducenter m.fl.” från 24 mars i år. Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 januari 2017. Formellt ska förslaget till budgeten tas av riksdagen, men det bör bara vara en formalitet när det gäller denna fråga.

En omsättningsgräns är egentligen ingen nyhet, den har funnits tidigare! Enligt EU:s momsdirektiv kan EU:s länder införa en omsättningsgräns på upp till 10 000 Euro ±10%. Svenskt Näringsliv föreslog därför i juni ifjol i skrivelsen Inför en omsättningsgräns för moms till Finansdepartementet att omsättningsgränsen skulle sättas till 100 000 kr.

Regeringen valde dock att nöja sig med 30 000 kr. Det var den gräns som gällde för yrkesmässighet i mervärdesskattelagen före 1 juli 2013. Den 1 juli 2013 tog man bort begreppet yrkesmässighet och ersatte det med ekonomisk verksamhet, från EU:s mervärdesskattedirektiv. Dock missade man då att omsätta den gamla gränsen på 30 000 kr till en omsättningsgräns, vilket remissinstanser föreslagit. Det är därför vi har fått denna momsröra, som alltså hade kunnat undvikas med lite förutseende…

Vi ska dock glädja oss åt att ordningen är återställd och att små solelproducenter slipper momsregistrera sig, momsredovisa och betala in den moms man fått utbetald. Sedan vi klarat av momsredovisningen för 2016 är detta historia. Skönt!

Skattereduktion för solel förtryckt på deklarationsblanketten

Fick häromdagen deklarationsblanketten. Där är antalet kWh som berättigar till skattereduktion på 60 öre/kWh förtryckt. I vårt fall blev det 1470 kWh under 2015 och därmed kommer vi att få 882 kr i skattereduktion.

Underlaget för skattereduktion förtryckt på deklarationsblanketten.

Underlaget för skattereduktion förtryckt på deklarationsblanketten.

Antalet kWh stämmer med det värde för inmatning till nätet vi kan se på Vattenfalls hemsida. Där hittar jag dock inga årsvärden utan man får själv summera månadsvärdena.

Vän av ordning undrar kanske vad “stöd av mindre betydelse” innebär. Detta berör bara företag så privatpersoner behöver inte oroa sig. Under tre år får ett företag högst ta emot 200 000 Euro i form av stöd av mindre betydelse. Teoretiskt skulle det alltså kunna förhindra ett företag som fått mer än 200 000 Euro i stöd under tre år att ta emot skattereduktionen…

I Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet står

20 § Det totala stöd av mindre betydelse som lämnas till ett företag får enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 inte överstiga 200 000 euro under en period av tre beskattningsår.

Moms

En eftertanke till att regeringen igår meddelade att man föreslagit att införa en omsättningsgräns på 30 000 kr, som gör att små solelproducenter slipper momshanteringen. Det var efterlängtat förstås.

MEN, det är också intressant att se hur detta hyllas av politiker och av många andra som ett steg framåt. Det kan tyckas vara ett steg framåt, men egentligen är det bara ett steg tillbaka till den ordning som rådde före 1 juli 2013. Det är egentligen en korrigering av ett misstag regeringen gjorde vid en lagändring i mervärdesskattelagen den 1 juli 2013. Om regeringen hade varit lite förutseende vid denna lagändring hade denna momsröra inte behövt uppstå. Se PS i gårdagens inlägg Momshantering försvinner för små solelproducenter.

Momshantering försvinner för små solelproducenter

Ääntligen…

Regeringen har idag föreslagit att införa en omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30 000 kronor per år från och med 1 januari 2017. Förslagen kommer att sändas ut på remiss för att utgöra underlag inför budgetpropositionen för 2017, med avsikten att ändringarna ska träda ikraft 1 januari 2017. Se Skatteförslag för ökad återanvändning och momsbefrielse för solelsproducenter m.fl.

Det betyder att små solelproducenter slipper momsregistrera sig, momsredovisa och betala in den moms man fått utbetald.

Utmärkt om detta förslag genomförs. Momshantering har varit en onödig administrativ börda för alla små solelproducenter som inte tillfört staten några momspengar.

Jag har skrivit om detta behov flera gånger på bloggen, exempelvis i Ska alla solcellsägare behöva momsregistrera sig?,  och brukar påpeka det när jag hållit föredrag. Tillsammans med alla andra som påpekat detta problem har det till sist fått effekt och skönt att regeringen nu agerar.

Kan tilläggas att detta inte direkt påverkar ekonomin för en solcellsägare eftersom momshanteringen varit ett nollsummespel för de små solelproducenterna.

Indirekt kan det dock ha en viss inverkan eftersom de som struntat i att sälja sin solel, därför att de tyckt att det varit för krångligt med momshanteringen, nu har fått ett hinder mindre att hantera vid försäljning av solel.

PS 25/3. Enligt EU:s momsdirektiv kan EU:s länder införa en omsättningsgräns på upp till 10 000 Euro ±10%. Svenskt Näringsliv föreslog därför i juni ifjol i skrivelsen Inför en omsättningsgräns för moms till Finansdepartementet att omsättningsgränsen skulle sättas till 100 000 kr.

Regeringen valde dock att nöja sig med 30 000 kr. Det var den gräns som gällde för yrkesmässighet i mervärdesskattelagen före 1 juli 2013. Den 1 juli 2013 tog man bort begreppet yrkesmässighet och ersatte det med ekonomisk verksamhet, från EU:s mervärdesskattedirektiv. Dock missade man då att omsätta den gamla gränsen på 30 000 kr till en omsättningsgräns, vilket remissinstanser föreslagit. Det är därför vi har fått denna momsröra, som alltså hade kunnat undvikas med lite förutseende…

 

Moms och momsregistrering konfunderar solcellsägare

 

Den 1 januari 2015 började skattereduktionen för el från bland annat solceller som matas in till nätet. I samband med detta börjar även exempelvis vår solelköpare att betala ut moms på vår försäljning av solel. Telge Energi köper vår överskottsel, våra elcertifikat och ursprungsgarantier. Att de börjar betala ut moms nu har dock i sig inget lagligt samband med skattereduktionen.

Har sett solcellsägare som skrivit att Vattenfall betalar 1,25 kr/kWh + spotpris och att Kraftringen betalar 1,70 kr/kWh för solel (förutom energiersättning från nätägaren och eventuell ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier). Detta är dock med moms. Man bör tänka utan moms, det vill säga 1,00 kr/kWh + spotpris respektive 1,40 kr/kWh. Momsen är statens pengar, de ska man inte räkna med i intäkterna. Får man moms utbetald från en köpare av solel ska man betala in denna moms till staten. För att kunna göra det måste man momsregistrera sig.

Hur man gör momsregistreringen beskrivs på Skatteverkets sida “Hur anmäler jag mig för momsregistrering?“. Jag kom fram till att man får använda blanketten Skatte‑ och avgiftsanmälan, SKV 4620. Man fyller i blanketten, skriver ut den, skriver under och skickar till den angivna adressen. Vad jag förstår kan man inte använda Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats verksamt.se. Där verkar det inte gå att enbart anmäla sig för momsregistrering, man måste då även starta och registrera ett företag.

OBS! Man behöver inte starta ett företag och man ska inte ansöka om F-skatt. Skatteverket anger i skrivelsen enligt nedan att “…kan man inte få F-skatt för sådan verksamhet, eftersom man inte bedriver näringsverksamhet”.

Efter årets slut måste man sedan deklarera hur mycket moms man tagit emot, det gör man också på Skatteverkets hemsida. Sedan ska man till sist betala in denna moms till staten.

I vårt fall kommer vi att få ca 500 kr/år i moms. Det är alltså små summor och så är det för de flesta småhusägare som har en solcellsanläggning. Det blir därmed mycket administration för lite pengar.

Skatteverket kräver momsregistering

Kravet på momsregistering klargjorde Skatteverket väldigt tydligt i skrivelsen ”Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad” den 5 juni 2014 följande (mina färgmarkeringar):

3.1 Registrering för mervärdesskatt

Även om verksamheten inte utgör näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen ska en särskild bedömning göras när det gäller skyldighet att registrera sig för och betala mervärdesskatt. Säljer man varor och tjänster i en självständig ekonomisk verksamhet är man skyldig att registrera sig för och betala mervärdesskatt.

I domen C-219/12, Fuchs, har EU-domstolen kommit fram till att försäljning av el från en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad är en ekonomisk verksamhet när den el som produceras kontinuerligt levereras in på elnätet mot ersättning.

Skatteverket anser att rättsläget är klarlagt. Det är därmed en ekonomisk verksamhet när en solcellsanläggning installeras på en villa och man mot ersättning kontinuerligt säljer antingen all el eller endast överskottselen in på elnätet. Någon beloppsgräns finns inte för mervärdesskatten. Skyldigheten att registrera sig för och betala mervärdesskatt gäller alltså oavsett belopp.

Förr fanns en beloppsgräns på 30 000 kr. Om intäkterna låg under denna gräns behövde man inte momsregistrera sig. Men 2013 gjordes en lagändring och denna beloppsgräns togs bort. Man kan undra varför? Någon som vet?

Förra IT- och energiminister Anna-Karin Hatt sade den 7 maj 2014 i radioprogrammet radioprogrammet  “Solkriget mellan villaägare, eljättar och regeringen” (usel rubrik): ”Regeringens ambition och inriktning är väldigt tydlig i propositionen: som småskalig mikroproducent ska man inte behöva redovisa moms..” Lyssna på “Hatt: “Småskaliga mikroproducenter ska inte behöva redovisa moms“, som är ett utdrag ur programmet.

Ta bort kravet på momsregistrering

Sedan dess har inget hänt med frågan om momsregistrering. Krånglet med momsen för småskalig solelproduktion måste ansvariga politiker ta tag i omedelbart och se till att denna onödiga administration försvinner. För de små solelproducenter upplevs detta som ett hinder och svårbegripligt. Det ska vara lätt att var solelproducent! Det känns inte rimligt att elhandlare, Skatteverket och tusentals anläggningsägare ska hålla på att hantera småbelopp i moms. Det kostar mera än det smakar…

En lämplig åtgärd vore att införa den beloppsgräns man tog bort 2013.

Kort momsguide

Tills vidare får vi finna oss och göra vår hemläxa. Här en kort guide hur det går till.

Momsen tillhör staten, inte ägaren av en solcellsanläggning.

 1. Momsregistrera dig.
  Hur man gör beskrivs på Skatteverkets sida “Hur anmäler jag mig för momsregistrering?“. Jag kom fram till att man får använda blanketten Skatte‑ och avgiftsanmälan, SKV 4620. Man fyller i blanketten, skriver ut den, skriver under och skickar till den angivna adressen.
 2. Redovisa hur mycket moms du fått från din elköpare under 2014 i början av 2015.
  Enklast är att använda e-tjänsten Moms- och arbetsgivardeklarationer.
 3. Betala in denna moms du redovisat till staten.
  På momsdeklarationen enligt punkt 2 finns det bankgiro- och OCR-nummer som du ska använda för betalning.

Se även Skatteverkets info “Redovisa och betala moms“.

Värde på solel – vid egenanvändning, nettodebitering och skattereduktion

Vid ett annat inlägg uppstod en diskussion angående värdet av solel vid nettodebitering respektive vid regeringens förslag med skattereduktion. Jag ger här exempel på hur det skulle se ut i dagsläget för en privatperson som inte är momsregisterad, vilket jag bedömer vara en typisk solelproducent. Även med denna begränsning är det inte helt trivialt. Det finns variationer i priserna beroende på var man bor, vilket elabonnemang man har och vilket år det är, så för dig som läser detta kan andra värden gälla hemma hos dig.

Jag har för enkelhetens skulle bortsett från intäkter från elcertifikat och ursprungsgarantier eftersom de i teorin borde vara densamma för alla alternativen. I praktiken kan det dock finnas skillnader mellan de olika alternativen, men det blir för stort ämne för att ta med denna gång.

Egenanvänd el

När det gäller den solel som använder direkt i huset ersätter den köpt el och värdet på den elen blir därför lika med det rörliga priset för ens köpta el. Det rörliga elpriset är den del som varierar med elanvändningen och som består av elhandelspris, elcertifikatavgift (redovisas numera sällan separat utan ingår i elhandelspriset), energiskatt, elöverföring och moms på alla dessa poster. Inga fasta avgifter ska tas med i värdet, eftersom de fasta abonnemangsavgifterna normalt sett inte förändras vid egen solelproduktion.

Exempel för elområde 3 – Värde av egenanvänd el

Pris (öre/kWh)
Elhandelspris 40,51 Elpriskollen 1-årsavtal. Lägsta pris för 1-årsavtal som erbjuds idag. Många olika prisvarianter finns, detta är bara ett exempel.
Energiskatt 29,3 I vissa nordliga kommuner 19,4 öre/kWh.
Elöverföring 10-23,5 19,2 öre/kWh hos Vattenfall syd, som är vår nätägare. E.ON Stockholm 10-23,5 öre/kWh beroende på hur mycket el man använder. Fortum Stockholm 20,56 öre/kWh för enkeltariff Stockholm, har en uppsjö av olika priser beroende på nätområde och val av tariff.
Moms 22,25 25% på alla ovanstående poster, med Vattenfall syd som nätägare.
Totalt rörligt pris 102,1-115,6

Sannolikt är det ett lågt räknat pris. I regeringens utredning  ”Beskattning av mikroproducerad el m.m.” om nettodebitering antog man ett rörligt elpris på 1,305 kr/kWh (se tabell 4).

PS 2013-09-18. Enligt Energimyndigheten var det 37,4% av elkunderna som hade rörligt elhandelspris i juni 2013, det verkar därför relevant att anta ett fast elhandelpris per kWh i denna kalkyl.

Nettodebitering

Vid nettodebitering skulle solelproducenten endast betala för nettot av använd el. Då skulle förutom den egenanvända elen även överskottselen få samma värde som det totala rörliga elpriset. Inga fasta avgifter ska tas med i värdet. Principen är lättfattlig och med en logik: solelen är lika mycket värd som den köpta elen.

Exempel för elområde 3 – Värde av överskottsel vid nettodebitering

Se tabell ovan för egenanvänd el.

Här har jag bortsett från den ”energiersättning”, som Vattenfall kallar den. Nätägaren måste enligt Ellagen 3 kap. 15§ betala för den överskottsel som matas in till nätet. Detta är idag den enda lagstadgade ersättning som finns för el som matas in till nätet. Man får denna ersättning eftersom nätägarens överföringsförluster i nätet minskar. Vår solel går till våra grannar istället för att behöva transporteras betydligt längre sträckor från något kraftverk ett antal mil bort och därför minskar överföringsförlusterna.

Vattenfall Eldistribution AB betalar 7,5 öre/kWh, inklusive moms, i energiersättning till oss. Sannolikt borde de nog inte betala ut moms till oss… Eskilstuna Energi och Miljö skriver i sitt informationsblad om att producera egen el ”Om du inte bedriver ekonomisk verksamhet erhåller du ersättning för överskottsproduktionen utan moms både från elnätsföretaget och från elhandlaren.” Fortum skriver ”Elen du köper betalar du skatt och moms på, vilket du inte får igen på den el du säljer”. E.ON anger ”Den som är momsredovisningsskyldig får moms utbetald på ersättningen för nätnytta.”

Skattereduktion

Utredningen ”Beskattning av mikroproducerad el m.m.” SOU 2013:46, ett ”betänkande av utredningen om nettodebitering” som presenterades i juni föreslår en skattereduktion istället för nettodebitering. Skattereduktion skulle vara 2 gånger energiskatten i kommuner med normal energiskatt och 2,5 gånger energiskatten i kommuner med reducerad energiskatt. Med denna modell saknas en lättfattlig förståelse av värdet för egenproducerad solel.

Skattereduktionen skulle bara gälla för det överskott av solel man matar in till nätet. Den el som man använder själv skulle liksom idag få samma värde som priset för den köpta elen. Däremot skulle värdet på det överskott av solel som matar in till nätet få ett annat värde. Överskottselen skulle säljas till en hugad köpare som kan vara både en elhandlare eller ett nätbolag. Solelproducenten måste aktivt söka en köpare. Har man ett litet överskott tror jag att det finns en risk att man struntar i detta. Idag finns en uppsjö av olika erbjudanden, de tre stora elhandelsbolagen har dock Nord Pool spotpris per timme med ett mindre avdrag som standarderbjudande och jag tror att på sikt är det detta pris som kommer att gälla, speciellt om skattereduktionen träder i kraft. Nord Pool spotpris varierar per timme och år och det går därför inte att säga exakt vad detta pris kommer att vara i framtiden.

Dessutom skulle man från bolaget få en energiersättning, som Vattenfall kallar det. Här används olika termer av olika nätbolag. E.ON kallar det nätnytta och Fortum använder produktionsersättning. Nätbolagen borde komma överens om en gemensam benämning för denna ersättning.

Exempel för elområde 3 – Värde av överskottsel vid skattereduktion

Pris (öre/kWh)
Försäljning 33,34 Nord Pool spotpris, medelvärde mars-augusti under 2013. Vintertid är överskottet från solelproduktion minimalt och därför valde jag bort  januari-februari. Under 2012 var årsmedel 28,194 öre/kWh.
Avdrag försäljning 0,205 – 4 Fortum har 0,205 öre/kWh i avdrag medan Vattenfall och E.ON har 4 öre/kWh i avdrag.
Energiersättning 3,3 – 6 Vattenfall betalar 6 öre/kWh i område söder och 4,4 öre/kWh i område norr. Fortum betalar 3,3-5,8 öre/kWh medan E.ON betalar 2,9-5,5 öre/kWh beroende på vilket nätområde man bor i.
Skattereduktion 58,6 Två gånger energiskatten som är 29,3 öre/kWh under 2013.
Moms 0 (– 1,5) Moms betalas inte ut. Förutom av Vattenfall Eldistribution vad gäller   energiersättningen och eftersom det är otypiskt har 0 antagits vara normalvärdet.
Totalt värde 91,2-97,7

Det kan tilläggas att regeringens utredning om nettodebitering räknat fel på de ekonomiska effekterna av nettodebitering och skattereduktion, se inlägg från 26 juni.

Slutsats

Nettodebitering skulle i normalfallet var lönsammare än skattereduktion för en privatperson som inte är momsregistrerad. Principen för nettodebitering är lättfattlig. Överskottselens totala värde vid skattereduktion är svårare att förstå sig på eftersom värdet av den sålda elen är variabel. Man måste vid skattereduktion också aktivt hitta en köpare av ens överskottsel, vilket kanske de som har ett litet överskott struntar i.

Nattfjärilen grön fältmätare. Fotograferad i skenet av UV-lampa i kvällsmörker, på foten av UV-lampan. Dyudden 2012-09-14.

Nattfjärilen grön fältmätare. Fotograferad i skenet av UV-lampa i kvällsmörker, på foten av UV-lampan. Dyudden 2012-09-14.

EU-dom ger många miljoner åter för solcellsägare!?

En EU-dom i mål C‑219/12 den 20 juni 2013 kan få en mycket stor betydelse för svenska och andra solcellsägare i Europa. Den kan leda till att svenska solcellsägarna får tillbaka mångmiljonbelopp som betalats i moms vid inköp av en solcellsanläggning.

Domen gällde ”avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus.” och ”Thomas Fuchs begärde återbetalning av 6 394,63 euro i ingående mervärdesskatt för inköpet av nämnda solcellsanläggning.”

Tolkningsfrågan som ställdes till domstolen var ”Utgör det en ekonomisk verksamhet, i den mening som avses i artikel 4 i [sjätte mervärdesskattedirektivet], att på eller i anslutning till en privatbostad driva en nätansluten solcellsanläggning, utan egna lagringsmöjligheter, som tekniskt är utformad så, att mängden producerad el varaktigt understiger den mängd som den person som driver anläggningen sammanlagt förbrukar i det egna hemmet?”

Domstolen beslutade att ”… att begreppet ekonomisk verksamhet i den mening som avses i nämnda artikel omfattar driften av en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad och som är utformad på så sätt att den mängd el som produceras dels alltid är mindre än den sammanlagda el som förbrukas av den person som driver anläggningen, dels levereras till elnätet i syfte att fortlöpande vinna intäkter.”

Clean Technica skriver den 28 juni i artikeln “Home Solar PV In Europe Not Subject To VAT (Consumption Tax), EU Court Rules” som en slutsats av EU-domen att ”This recent verdict from the EU Court of Justice means that the cost of installing a solar energy system anywhere in Europe shouldn’t be subject to VAT, which considerably reduces the cost of solar for homeowners.” med brasklappen “if I’m understanding the ruling correctly”.

Om momsen för investering återbetalas blir investeringen betydligt billigare och det skulle det få en mycket större effekt för den svenska solcellsmarknaden än den av regeringen föreslagna skattereduktion med tanke på investeringen i ett slag skulle bli 20% billigare.

Det låter nästan för bra för att sant och i de flesta fall då det känns så brukar det inte heller vara sant. Men den här gången kan det vara sant. Fick en uppgift om att en person som pratat med en svensk skattejurist hade fått beskedet att det nu är fritt fram att söka återbetalning av momsen. Hur det ska gå till i praktiken är dock oklart. Ett tips är att ringa Skatteverket och fråga!

Tänkte först att detta bara berörda nya anläggningar men anläggningen i EU-domen installerades redan 2005. Det villkor som finns í domen är att man måste ha sålt solel, har man använt all solel själv omfattas man inte av domen såvitt jag förstår som lekman.

I morgon ringer jag Skatteverket och frågar hur jag får tillbaka momsen på vårt inköp med hänvisning till EU-domen i mål C-219/12. Gör det du också! Det kostar inget att fråga och då kan vi röka ut vad som egentligen gäller…

Om det är någon som har mera information om detta får du gärna skriva en kommentar!

Nattfjärilen C-tecknat jordfly. Fotograferad i skenet av UV-lampa i kvällsmörker. Dyudden 2014-09-14.

Nattfjärilen C-tecknat jordfly. Fotograferad i skenet av UV-lampa i kvällsmörker. Dyudden 2014-09-14.