Länkar om solceller

Ge gärna tips om du hittar bra länkar.

Egna artiklar eller rapporter

Se min referenslista under Om mig.

Beräkningsprogram etc.

PV-GIS Solar Electricity Uitility. Lättanvänd gratis webbtjänst för att uppskatta energiproduktionen för solcellsystem i Europa. Från EU:s “Joint Research Center”. Mycket lätt att använda, gav tidigare (“Classic GIS under Radiation database) en underskattning av produktionen för skuggfria lägen i Sverige om man använder det förvalda värdet på 14% för “Estimated system losses”. I slutet av september 2014 fanns en ny “radiation database” som möjligen ger något för höga värde för utbytet i kWh/kW.

PVSYST. Mera avancerat program för att uppskatta energiproduktion från solcellsystem. I detta betalprogram kan man välja solcellsmoduler och växelriktare ur en mycket stor databas.

SolEl-programmet – Projekteringsverktyg – Solelekonomi (läs recension gjord i inlägg 2011-03-11)

Sunny Design från SMA. Databas med solcellsmoduler, växelriktare enbart från SMA.

PVSize från ABB. Databas med solcellsmoduler, växelriktare enbart från ABB.

Alla större tillverkare av växelriktare har motsvarande beräkningsprogram för användning med tillverkarens växelriktare.

PVWatts. Webbtjänst uvecklad hos NREL i USA. Mycket lätt att använda, man behöver bara ange ort, storlek på systemet, om det är fixt eller solföljande och “DC to AC Derate Factor”. MEN, det ger en grov underskattning av produktionen för skuggfria lägen i Sverige om man använder det förvalda värdet på 0.77 för “DC to AC Derate Factor“, vilket åtminstone delvis beror på för låga värden för “PV module nameplate DC rating”, “Inverter and Transformer” och “Soiling”. PVWatts anger dessutom en lutningsvinkel på 59,7 grader medan PVGIS anger 44 grader (41 i “Classic GIS”) som optimalt för bästa årsutbyte Stockholm.

PV*SOL Expert från Valentin Software, Tyskland.

IBC Solar Energy Calculator Enkel kalkylator från den stora tyska grossisten IBC, som även har kontor i flera andra länder. I september 2014 fanns fyra svenska städer att välja på. Man kunde välja effekt mellan 1 kW och 100 kW i intervall om 1 kW mellan 1 kW och 10 kW och i intervall om 10 kW mellan 10 kW och 100 kW. När jag valde en 10 kW anläggning rakt mot söder i Stockholm med lutning 40 grader (= optimal orientering) blev resultatet 791 kWh/kW. För Malmö blev det 859 kWh/kW, för Göteborg 812 kWh/kW och för Sundsvall 740 kWh/kW. Detta är alltför låga värden för oskuggade system under ett år med normal solinstrålning, som beräkningen avser. Använd inte denna kalkylator!

Effektbehov solpanel och batterikapacitet vid solel. Kalkylator – dimensionering av solelsystem för husvagn & fritidshus. Bosse.

Solcellskalkylatorn. För husvagn och husbil.

Bloggar etc

Mats RG, Uppsala. 2,75 kW.

Solel, Roland Lundqvist, Örnsköldsvik, 6,5 kW.

Ännu en blogg om alternativ energi, om mitt val att göra något och vad resultatet är. Johan Hultman, 2,6 kW. Denna sida gav en varning i Norton att inte besöka sidan, men det berodde på att Norton upptäckt andra siter på compress.to som varit lömska.

Solcellforum. Ett forum om solceller. Micke, Åkersberga, 4,3 kW.

Solkalkyl. Fredrich Claezon. 10,36 kW.

Solar Energy Storage blog

Sparasol.

Lillebo solkraft.

Klimatinnovationer.

Mitt solcellsprojekt. Scherman.

 

Branschorganisationer

Svenska Solenergiföreningen. Sysslar både med solvärme och solceller.

Dansk Solcelleförening
.

Norsk Solenergiforening.

EPIA (European Photovoltaic Industry Association). Publicerar bland annat marknadsrapporter, som kan laddas ner från deras webb.

Bundesverband Solarwirtschaft – German Solar Industry Association

Svensk Energi. Branschförening för svenska elföretag.

Företag. Svenska Kraftnät har en lista med olika typer av elföretag, som elleverantörer och nätföretag. Se även nätområde, som visar kartor om nätföretagens nätområden.

International Solar Energy Society
.

 

Driftdata och statistik

Soldata. Ger driftdata från svenska solcellsanläggningar.

Sunny Portal. Ger driftdata från väldigt många solcellsanläggningar med SMA växelriktare, däribland även svenska. Se under “Publicly available plants” och sök på “Sweden” i fältet “Country”.

PIKO Solar Portal ger driftdata från solcellsanläggningar med Kostal växelriktare, däribland en del svenska.

Solarlog är en sida som visar driftdata från solcellsanläggningar i EU.

National Survey Report of PV power applications in Sweden 2011. Johan Lindahl, 2012-05-29.

Renewable energy data, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Tyskland.

Electricity production from solar and wind in Germany in 2012, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Tyskland.

Electricity production from solar and wind in Germany in 2013, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Tyskland.

Performance of Photovoltaics (PV) in Germany, SMA. Visar beräknad solelproduktionen i Tyskland under en vald dag som en animerad karta över Tyskland. Lysande!

The Open PV project. NREL, USA. Visar statistik över antalet installationer, installerad effekt och priser i mycket  åskådliga diagram.

PVOutput. Internationell sida där man kan lägga upp sina driftdata. Från början för solcellsanläggningar från Australien.

sonnenertrag.eu. Många europeiska anläggningar. Ingen i Sverige 2013-03-18.

BDPV photovoltaic database sites

Sonnenertrag.eu har driftstatistik från många europeiska anläggningar.

Solceller i tal från Energinet, Danmark, visar statistik över solcellsinstallationer gjorda i Danmark.

 

Ekonomiska stöd och undantag för solcellsanläggningar

Separat artikel, klicka på länken ovan.

 

Forskning

SolElprogrammet, Elforsk. Under “Svenska solcellsanläggningar” finns information om ca 200 anläggningar (januari 2013). Solelprogrammet var inaktivt under 2012.

Ångström Solar Center, Uppsala Universitet.

IEA PVPS (International Energy Agency Photovoltaic Power System Program).

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Tyskland.
  

European Commission Research & Innovation.
Photovoltaics.
PV Status Report 2011. Joint Research Centre, July 2011.

NREL (National Renewable Energy Laboratory), USA.

Sandia National Laboratory – Photovoltaics, USA

SunShot initiative. US Department of Energy, USA.

Föreningar

ÅsbroSolel.

Solel i Sala&Heby ekonomisk förening.

Installationstips etc.

SolEl-programmet, Elforsk:
Om solcellstekniken
Installationsguide. Nätanslutna solcellsanläggningar. 200?.
Solceller – Snabbguide och anbudsformulär. 2011.
Goda råd om solel

Energimyndigheten.
Producera din egen el.
Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller. 2010.

Elsäkerhetsverket. Broschyr Vind- och solel och Inkoppling och drift.

Svensk Energi. Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO. Handledningen gäller för nyanslutning av alla typer av produktionsanläggningar med maxeffekten 43,5 kW till en 230/400 V konsumtionsanläggning på max 63 A.

Information finns även på många av elbolagens webbsidor.

Photovoltaic (PV) Installer Resource Guide. NABCEP (North American Board of Certified Energy Practitioners). Omfattande amerikansk guide. En del innehåll är specifikt för Nordamerika.

Wind Actions on Flat-Roof-Mounted Photovoltaic Panels. A Comparison of Design Guidelines. Jonas Westin, Lunds Universitet, 2011.

Wind loads on solar panel systms attached to building roofs. Eleni Xypnitou. Avhandling från Concordia University, Montreal, Kanada.

Kabeldimensionering solcellkabel. Solar Lab.

Kabelstickan. För dimensionering av elkablar. Finns även som app till mobiltelefon.

Kabeldimensionering. Lindcom.

Dimensionera en kabel. Skyllermarks.

Electricity losses. AC and DC electrical wire drop voltage and energy losses online calculator.

Konferenser och utställningar

EU PVSEC. Världens största solcellskonferens. Har även stor utställning.

IEEE Photovoltaic Specialists Conference, USA.

Conferences & Exhibitions. Påstår sig ha en komplett lista.

 

Lagar, förordningar och standarder

Det finns en uppsjö av lagar, förordningar och standarder som berör solcellsinstallationer. Här är ett litet urval.

SFS 2009:689. Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Ger reglerna för investeringsstöd till solceller.

SFS 1997:857. Ellag (1997:857). 4 kap. 10§ “Särskilt om nättariffer för mindre produktionsanläggningar” av speciellt intresse för små elproducenter.

SFS 2011:1200. Lag (2011:1200) om elcertifikat. Här finns exempelvis de årliga kvotplikterna.

SFS 2011:1480. Förordning (2011:1480) om elcertifikat.

SFS 2010:601. Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el.

SS 436 40 00. Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänning. Ett speciellt avsnitt finns för solcellsinstallationer.

 

Leverantörer av solcellsystem

Separat artikel, klicka på länken ovan.

 

Länksidor

pvresources. Denis Lenardic.

 

Myndigheter etc.

Energimyndigheten – Stöd till solceller Elcertifikat Ursprungsgarantier

Edielportalen. Ediel-id behövs när man ansöker om elcertifikat.

Länsstyrelsen – Solceller. Stockholms län.

Svenska Kraftnät. Elnätområden och Kraftsystemet (aktuell produktion och användning av el i Sverige och omgivande länder)

Boverket. Elektronisk ansökan om investeringsstöd.

Energimarknadsinspektionen, “tillsynsmyndighet över energimarknaderna el, naturgas och fjärrvärme. Vi kontrollerar att energiföretag följer regelverket och arbetar för att energimarknaderna ska fungera väl. ”

Konsumenternas Energimarknadsbyrå, “en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden… Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag.”

Smutselskollen. Här kan man se vilken elmix olika elhandelsbolag har.

Publikationer

Photon International 

pv magazine

PV-Tech

Renewable Energy.world.com

Renewable Energy focus.com

SolarPro

Ny Teknik – Artiklar om solceller

 

Regering

Här nedan ges lite av historien om nettodebitering.

SOU 2008:13. Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion. 2008-02-20. Populärt kallad “nätanslutningsutredningen”.

“Utredningen föreslår således att det i ellagen (1997:857) införs ett undantag så att produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänning med en säkringsnivå om högst 63 ampere inte behöver mätas och rapporteras över tiden.”

“Förslaget om att ta bort kravet på timvis mätning ar föranlett av att dessa mätningskostnader fullständigt slår ut ekonomin i små produktionsanläggningar eftersom bara mätningen för de minsta produktionsanläggningarna kostar mer än produktionens värde.”

Om detta förslag genomförts hade det i praktiken kunnat ge en månadsvis nettodebitering, men förslaget genomfördes aldrig. Regeringen gav istället Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda frågan om nettodebitering.

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Energimarknadsinspektionen. 2009-12-21.

“I uppdraget ingår att göra en bedömning om det är lämpligt att införa en reglering om nettodebitering. “

Energimarknadsinspektionen presenterade rapporten Nettodebitering – Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion 2010-11-26.

Skatteverket gav ett remissyttrande till Energimarknadsinspektionens rapport 2011-02-07.

“Skatteverket motsätter sig att verket ges i uppdrag att utreda möjligheten att ändra skattereglerna så att nettodebitering tillåts omfatta energiskatt och mervärdesskatt. Verket lämnar nedan en redogörelse för vissa skatteregler för att visa att det inte är förenligt med gällande EU-direktiv att ändra skattereglerna på önskat sätt. Vidare redogörs för ytterligare skäl mot att Skatteverket ska ges det föreslagna uppdraget.”

“Skatteverkets uppfattning är att en ändring till att lägga en nettodebitering av el till grund beskattning istället för varje enskild leverans inte är förenlig med energiskattedirektivet eller svensk lagstiftning.”

Hållbar energi kräver nya verktyg för aktiva elkunder. Debattartikel i DN  från energiminister Maud Olofsson. 2011-06-23.

“Regeringen kommer att närmare utreda hur ett system med så kallad nettodebitering kan utformas”.

Ett energisystem för framtiden. Riksdagens budgetdebatt. Anna-Karin Hatt, It- och energiminister. 2011-12-07.

“För att ytterligare stärka konsumenten arbetar vi från regeringen med att hitta en fungerande modell för nettodebitering av el.”

Därför måste vi uppmuntra folk att producera egen el. Debattartikel i Miljökaktuellt. Anna-Karin Hatt, It- och energiminister. 2011-12-20.

“Därför arbetar vi nu intensivt på Näringsdepartementet för att se över de återstående frågetecknen kring nettodebiteringen och min förhoppning är att vi ska kunna lägga ett konkret förslag om nettodebitering under 2012”.

Kommenterad i inlägg 2011-12-22 och 2012-04-24.

Vi har inget att vinna på enighet över blockgränsen. Debattartikel i Dagens Nyheter. Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, 2012-01-09.

“Nettodebitering är en ytterligare åtgärd vi arbetar med, där den konsument som satt solceller på sitt tak, eller ett litet vindkraftverk på sin tomt, får tillgodoräkna sig värdet av den egna elproduktionen och bara betala mellanskillnaden mellan egen produktion och konsumtion.”

Kommittédirektiv från Finansdepartementet. Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el. 2012-05-02. Ska redovisas senast 14 juni 2013.

“Utredaren ska ta fram lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av energi- och mervärdesskatt.”

Varför ett råd för smarta elnät? Det talade ordet gäller! Rundabordssamtal Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Anna-Karin Hatt, It- och energiminister. 2012-05-30.

“Och det är av samma skäl som jag och regeringen arbetar med att forma ett system för nettodebitering av el, som ska uppmuntra den enskilde att tillverka sin egen el.”

Grönt ljus för fler solceller. Debattartikel Expressen. Anna-Karin Hatt, It- och energiminister. 2012-09-17.

“…regeringens ambition att skapa en långsiktig lösning för småskalig solel och annan småskalig elproduktion genom att utforma ett system för så kallad nettodebitering. Nettodebitering innebär att den enskilde elproducenten får en garanterad rätt att föra ut sin el till elnätet, och att värdet av den elen kvittas mot värdet av den el som producenten använder från elnätet.”

Kommenterad i inlägg 2012-09-17.

Vi gör det lättare att vara en smart el-kund. Debattartikel Aftonbladet. Anna-Karin Hatt, It- och energiminister. 2012-09-26.

“Gör det lättare att bli sin egen elproducent. Just nu förbereder jag och regeringen ett system för så kallad nettodebitering, där mikroproducenter ska kunna föra sitt elöverskott till nätet och få det kvittat mot den el de förbrukar från elnätet. Frågan har utretts tidigare, men utan att vi fått ett genomförbart förslag, bland annat därför att tillräcklig hänsyn inte tagits till EU:s moms- och energidirektiv. Min ambition är att kunna lägga fram ett färdigt förslag om nettodebitering under 2013.”

Naturskyddsförening har kommenterat påståendet om EU:s direktivet i sin rapport “Nettodebitera mera“. 2012-12-11.

“Energiskattedirektivets (2003/96/EG) artikel 15.1(b) tillåter medlemsstater att helt eller delvis skattebefria elektricitet som producerats från förnybara källor. Givet att nettodebitering enbart gäller förnybar elproduktion, innebär alltså Energiskattedirektivet inget hinder, tvärtemot Skatteverkets yttrande.”

“I korrespondens med EU-kommissionens skatteenhet bekräftas att Energiskattedirektivet inte utgör ett hinder att tillämpa nettodebitering Energiskattedirektivet sätter stopp för nettodebitering, är alltså felaktig.”

“Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG utgör i Skatteverkets tolkning ett hinder, då moms ska tas ut på transaktioner, och köp och försäljning av el bör ses som två skilda transaktioner. Detta har lösts av de elnätsbolag som idag tillämpar nettodebitering, liksom av Danmark, genom att som ovan beskrivits låta mikroproducenten lagra sitt överskott på nätet för användning vid senare tillfälle. Den egentliga transaktionen omfattar då endast det över- eller underskott som återstår vid kvittningsperiodens (årets) slut. Det danska Skatteministeriet bekräftar att detta inte stött på några EU-rättsliga problem för dem.”

Solcellsmoduler

Photon Solar Module Database. Innehåller data om tiotusentals solcellsmoduler.

Posharp. Se under Solar panel database. Innehåller data om tiotusentals solcellsmoduler.

Top 10 World’s Most Efficient Solar PV Modules (Mono-Crystalline). Det finns även motsvarande för polykristallina moduler och CIGS-moduler hos Solarplaza.

Solkartor

Har fått en egen sida.

 

Solstrålning

Normal global solstrålning under ett år i Sverige under perioden 1961-1990. Karta från SMHI.

Normal solskenstid under ett år i Sverige under perioden 1961-1990. Karta från SMHI.

Solar radiation databases.

Solkarta över Eskilstuna kommun. Kartan anger “lämplighet” i olika färger, men ingen info ges på webbsidan i form av siffervärden eller möjlig elproduktion, så det är oklart hur man gjort indelningen “lämplighet” (2014-05-27).

Solstrålning. Faktablad från SMHI april 2007.

STRÅNG en modell för solstrålning. SMHI.

Väderobservationer, Kraftvärmeverket, Västerås. Med bland annat mätning av solinstrålning. Lite oklart hur solinstrålningsmätningen sitter monterad. Värdena är tämligen låga.

Solinstrålning i Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut har 16 mätstationer för solinstrålning i Danmark. Det är fler än i Sverige trots att vårt land är mer än tio gånger större till ytan än Danmark.

 

Statistik, priser

Cesar elcertifikat och ursprungsgarantier. Energimyndigheten. Prisstatistik finns endast för elcertifikat.

Nord Pool Spot. Elpriser per timme för Sverige, Danmark, Finland och Norge.

PVinsights. Internationell prisstatistik.

Price trend PV modules. Clean Energy Investment. Till och med 2014.

pvXchange. Prisstatistik för kristallina moduler.

Retail price environment. Solarbuzz. För moduler, växelriktare, batterier och laddningsregulatorer för batterier.

Module price index. PV Magazine.

PV grid parity monitor, Leonardo Academy.

Elstatistik. Visar produktion för olika kraftslag i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland.

 

Utbildning

PVeducation.org. “A collection of resources for the photovoltaic educator.” Mycket ommfattande information.

 

 

 

 

14 reaktion på “Länkar om solceller

 1. Pingback: Länkar om solceller – ny sida | Bengts villablogg

 2. Pingback: Solceller – svar på vanliga frågor | Bengts villablogg

 3. Hej Bengt!
  Tack för ännu en stunds intressant och matnyttig läsning!
  Jag använder PV*SOL Expert från Valentin Software i Tyskland, ett dynamiskt simuleringsprogram för solcellsanläggnignar, med 3D-visualisering och möjlighet till detaljerade skuggningsanalyser. Ett mycket användbart program med en gedigen databas med både paneler och växelriktare som kontinuerligt uppdateras. De har gratis webinarium, och jag har även gått en kurs på The Solar Design Company i England, som jag var mycket nöjd med.
  http://www.valentin-software.com/
  /Lin Liljefors – Skanska Teknik

 4. hej, Bengt jag har nu 6,6Kw.Kineser kopplat till 3Fas inverter som gar ut pa natet (Iberola) som fungerar utmarkt.
  Nu har ytterliggare 6,6 Kw. Tyska celler till 5 Kw.inwerter med 2 Amricanska laddare till 24 Baterier , som jag havdade blev felkopplade,batterierna tog val skada sa de tar inte laddning till full capasitet .Har ar sol 12tim.om dagen for narvarand
  e ,Hur Manga timmar kan man belasta systemet med 5 Kw
  Tacksam for era synpunkter Nils Uhlin

  • Med optimal lutning (34 grader) och optimal orientering (rakt mot söder) ger solceller i spanska Los Montesinos i genomsnitt 4,36 kWh/kW per dag enligt PVGIS (vid 14% i systemförluster), vilket blir 28,8 kWh per dag vid 6,6 kW installerat. Vid andra lutningar eller orienteringar eller om taket skuggas under en del av dagen blir utbytet lägre.

   Uteffekten kan begränsas av växelriktarna maxeffekt (5 kW) och det är därför inte säkert att du får ut hela den teoretiska solelproduktionen, vilken motsvarar drygt fem fullasttimmar. Solcellseffekten varierar förstås under dagen och det är bara mitt på dagen man får full effekt. Om du har hög elanvändning kan det möjligen vara en anledning till att energin inte räcker för att även ladda batterierna fullt? Prata med din leverantör.

 5. Hej Bengt,

  En mycket omfattande lista av sol länkar. Men du missade vår webbplats ENF Solar: http://www.enfsolar.com

  Saker som en lista över svenska sol installatörer: http://www.enfsolar.com/directory/installer/Sweden

  Free Cell och panel pris diagram: http://www.enfsolar.com/cell-panel-prices

  Och tusentals paneler, växelriktare och monteringssystem med kompletta datablad: http://www.enfsolar.com/pv/panel

  Jag hoppas att du kan lägga till ett par länkar till din sida! Tack.

 6. Hej!
  Det finns en topp 10 lista på solceller men finns det inte någon topp tio på växelriktare?

 7. Hej Bengt.

  Angående Byggnadsintegrerad solenergi.

  Vart ska jag vända mig om jag vill veta
  vad det finns för produkter på marknaden o vem säljer/levererar?

  Jag är på gång att renovera tak o fasad mm o vill gärna veta vad som finns att tillgå i form av tunnfilm, takpannor, färg, inbyggnadspaneler/kasetter (med integrerad solenergi) för fastighet.
  inte konventionella paneler..
  det som är intressant är prestanda pris mm

  Tack på förhand /Rolf

 8. Pingback: Solceller – svar på vanliga frågor | Bengts nya villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *