Vår ersättning för överskottsel 2011

Jag försöker här reda ut begreppen om vilken ersättning man kan få för sin solel.

Den solel vi använder själva i vårt hus gör att vi minskar vårt inköp av el och den får därmed samma värde som det rörliga priset för köpt el. Observera att detta gäller det rörliga priset för summan av elhandel och elöverföring. Den fasta abonnemangskostnaden hos nätbolag och elhandlare påverkas däremot inte.

Den solel som vi inte kan använda själva i huset blir ett överskott som matas in på nätet. Eftersom vi är en nettokonsument av el under ett år får vi ingen kostnad för inmatningsabonnemang. Ersättningen för överskottselen kommer från fyra olika källor:

  1. Energiersättning.
  2. Elcertifikat.
  3. Ursprungsgarantier.
  4. Elhandel.

Summa ersättning för överskottsel 2011

Energiersättning 7,5 öre/kWh
Elcertifikat Ca 26 öre/kWh
Ursprungsgarantier ?
Elhandel 56,9 öre/kWh
Summa Ca 90 öre/kWh

Energiersättning

Detta är en ersättning som betalas ut från nätbolaget på grund av minskade överföringsförluster i nätbolagets elnät. Nätbolagen är skyldiga att betala ut en ersättning enligt Ellagen 3 Kap. 15§. Det finns inget enhetligt namn för denna ersättning. Hos olika nätbolag kallas den exempelvis energiersättning, produktionsersättning, nätersättning, överföringsersättning, förlustersättning eller ersättning för nätnytta. Detta är den enda ersättning man som elproducent får med automatik. Gör man ingenting annat blir det inte mer än så här.

Ersättningen varierar beroende på var man bor i landet och vilken tariff man har mellan ca 4 öre/kWh och ca 8 öre/kWh. Vi har Vattenfall som nätägare och de betalar 7,5 öre/kWh, inklusive moms, till oss eftersom vi bor i deras område söder och har enkeltariff. Om vi bott i område norr hade vi istället fått 5,5 öre/kWh, inklusive moms. Om vi hade haft tidstariff hade vi fått olika ersättning under höglasttid respektive övrig tid.

Elcertifikat

Hos Energimyndigheten kan man ansöka om att bli godkänd för tilldelning av elcertifikat. Tilldelningen sker från den dag Energimyndigheten fattat beslut om godkännande. Tilldelning av elcertifikat kan inte ske retroaktivt. När man blivit godkänd får man elcertifikat för den överskottsel man matar in på nätet utan att det kostar någonting. Man får ett elcertifikat per producerad MWh (1000 kWh). Man är egentligen berättigad till elcertifikat för hela sin solelproduktion men som jag skrivit om tidigare är det idag inte lönt för en småhusägare eftersom kostnader som är förknippade med detta överstiger intäkterna.

Elcertifikaten bokförs av Svenska Kraftnät på ett Cesarkonto. Dessa elcertifikat kan man sälja, om man hittar en köpare. Man får elcertifikat under 15 år. Priserna för elcertifikat varierar med tiden, se diagram.

Under 2011 motsvarade medelpriset för elcertifikat ca 26 öre/kWh, inklusive moms.

Vi hade visserligen samlat ihop till ett elcertifikat under 2011 men vi fick inte något elcertifikat infört på vårt Cesar-konto under 2011 (se varför i inlägg från 24 januari), därför gjorde vi ingen handel med elcertifikat under 2011 utan det kommer att bli under 2012.

Pris för elcertifikat per månad, hämtade från "Cesar elcertifikat", Svenska Kraftnät.

Pris för elcertifikat per månad, hämtade från "Cesar elcertifikat", Svenska Kraftnät.

Ursprungsgarantier

Den 1 december 2010 trädde en ny lag om ursprungsgarantier i kraft. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier utfärdas för alla typer av elproduktion. För att få ursprungsgarantier måste man skicka in en ansökan till Energimyndigheten. Liksom för elcertifikat får man en ursprungsgaranti per producerad MWh och de bokförs också på ett konto hos Svenska Kraftnät. Dessa ursprungsgarantier kan man sälja, om man hittar en köpare.

Vilket värde ursprungsgarantierna har är oklart för mig. Vi hade visserligen samlat ihop till en ursprungsgaranti under 2011 men vi fick inte någon ursprungsgaranti infört på vårt Cesar-konto under 2011, därför gjorde vi ingen handel med ursprungsgarantier under 2011.

Elhandel

Fick häromdagen en ”producentfaktura” från Bixia, till vilka vi sålde vår överskottsel under 2011. Bixia betalade Nord Pool timspotpris utan avdrag och betalade dessutom ut moms på detta belopp. Deras ersättning för elhandeln blev totalt 869 kr för 1527 kWh vilket gör 56,93 öre/kWh i genomsnitt under året. En sammanställning per månad visas i nedanstående tabell. Se även diagrammet som visar tydligt hur Nord Pool spotpris har sjunkit under året.

 

Överskott
(kWh)

Ersättning
(kr/kWh)

Ersättning
(kr)

Jan

8

0,7469

5,98

Feb

17

0,6875

11,69

Mar

129

0,7039

90,80

Apr

208

0,5961

123,99

Maj

282

0,6288

177,31

Jun

273

0,6063

165,51

Jul

197

0,4996

98,43

Aug

196

0,5321

104,30

Sep

134

0,4330

58,02

Okt

56

0,3623

20,29

Nov

20

0,5263

10,53

Dec

5

0,4400

2,20

SUMMA

1527

0,5693

869,00

Nord Pool spotpris under 2011.

Nord Pool spotpris under 2011.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

Kommer januari 2012 att slå januari 2011?

Ifjol blev det 48,09 kWh från solcellerna under januari. I år är det hittills 36,91 kWh. Nu behövs tre dagar med övervägande sol för att spurta förbi januari ifjol, kan bli kärvt…

Ger solcellerna lite hjälp på traven. Igår sopade jag av 1 cm lös snö från 10 av de 14 modulerna och ikväll sopade jag av resten eftersom det inte hänt något under dagen med den kvarvarande snön. Det berodde på att det var övervägande mulet idag och det kom även några snöfjun.

Torkade även av referenssolcellen med en våt trasa så att den ska vara i god form.

1 cm snö på fyra av de 14 solcellsmodulerna på morgonen. Solfångarna till vänster var också snötäckta.

1 cm snö på fyra av de 14 solcellsmodulerna på morgonen. Solfångarna till vänster var också snötäckta.

Fasta avgifters andel av elpriset ökar oroväckande

Ett av EU:s energimål till 2020 är ”20% increase in energy effiency” vilket översatts till ”20% energieffektivisering” av Energimyndigheten. Vi ska alltså minska vår energianvändning. Under 2010 svarade el för 32% av Sveriges slutliga energianvändning (132/411 TWh) enligt Energimyndighetens “Energiläget“.

Hur borde elpriset utformas för att maximalt stödja minskad elanvändning hos oss elkonsumenter? Rimligen borde man ha en hög rörlig andel och en liten fast andel eller varför inte helt rörliga priser? Elkonsumenterna skulle då få en tydlig koppling att minskad elanvändning ger ett lägre pris på elräkningen.

Nämnde igår att Vattenfall i Berlin, Tyskland, har ett fast pris på 5,6-6,9 Euro/månad, vilket gör ca 600-700 kr/år.

Vi betalar 2900 kr i fast pris (”abonnemang”) hos vår nätägare Vattenfall, för villa med 16 A säkring i område söder. Om vi hade haft Vattenfall även för elhandeln hade vi dessutom haft ett fast pris på 360 kr för detta abonnemang. Totalt skulle det alltså bli 3260 kr i fasta priser vilket är fem gånger mer än hos samma företag i Tyskland. Hur är detta möjligt? Har jag missat något fundamentalt med de tyska priserna?

En tydlig trend är dessutom att de fasta priserna ökar i andel i Sverige. Vi flyttade in i vårt hus i oktober 2006. Den 1 januari 2007 var vår fasta nätavgift 1690 kr. Den har alltså ökat med 57% på fem år. Under samma tid har den rörliga avgiften (”elöverföring”) ökat från 19,5 öre/kWh till 22,5 öre/kWh, vilket ger en ökning med “bara” 15%. Det betyder att av vårt nätpris är ungefär hälften en fast andel som vi inte kan påverka, se även diagram när nedan som visar andel fast och rörligt pris beroende på vilken elanvändning en kund med 16A säkring i område söder hos Vattenfall har.

En hög fast andel i elpriset missgynnar förstås också de som investerar i egen elproduktion, exempelvis med hjälp av solceller, eftersom det bara är den rörliga andelen av elpriset man minskar med egen elproduktion.

Än värre för en solelproducent är det hos de bolag som infört effekttariff, då kan man inte märkbart påverka det man betalar till nätbolaget.

Priser 2007-2012 hos Vattenfall Eldistribution AB.

Priser 2007-2012 hos Vattenfall Eldistribution AB.

Andel fast respektive rörligt nätpris för kund med 16A säkring i område söder hos Vattenfall Eldistribution AB.

Andel fast respektive rörligt nätpris för kund med 16A säkring i område söder hos Vattenfall Eldistribution AB.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.

Priserna för solcellsystem fortsätter att sjunka i Tyskland

2082 Euro/kW, inklusive installation men exklusive moms, kostade ett komplett takmonterat solcellsystem på max 100 kW i Tyskland under fjärde kvartalet 2011, se nedanstående diagram som visar prisutvecklingen sedan 2006. Med en Eurokurs på 8,84 kr/Euro (dagsnotering enligt Dagens Industri) och tysk moms på 19% blir det 21 900 kr/kW.

Priserna har minskat med 24% under senaste året i Tyskland! Vad det innebär i pris per kWh kan du se under fliken “Kostnad solel“. Med dessa systempriser ligger kostnaden per kWh för solel, utan något stöd!, lägre än priset för köpt (ful)el för en vanlig elkonsument i Tyskland…

I Berlin är det rörliga elpriset 23,36-24,23 Eurocent/kWh enligt Vattenfalls tyska hemsida. Det blir mer än 2 kr/kWh. Dessutom tillkommer 5,6-6,9 Euro/månad i fast avgift, vilket gör ca 600-700 kr/år. De fasta avgifterna är alltså mycket lägre hos Vattenfall i Tyskland än hos Vattenfall i Sverige. Vår årliga fasta nätavgift hos Vattenfall är 2900 kr enligt senaste fakturan (för villa med 16 A säkring i område söder). Hos Vattenfalls elhandelsbolag är den fasta årsavgiften 360 kr.

Uppskattningar från branschorganisationen BSW Solar av några siffror för Tyskland vid årets slut 2011 imponerar

  • Totalt 1 090 000 installerade solcellsanläggningar
  • 7,5 GW installerade effekt under 2011 blev med en kraftig slutspurt i slutet av året något mer än 2010 då det blev 7,4 GW
  • Totalt 24,8 GW installerad effekt, ca 2 000 gånger mer än i Sverige!! Om installationerna håller sig på den nuvarande nivån kommer Tyskland inom 1,5 år att ha lika mycket installerad solcellseffekt som Sverige har totalt i alla kraftslag.
  • Årsproduktion av solel 18,5 TWh, se diagram här nedan, det vill säga tre gånger mer än den svenska vindkraften.

Man bör ha i åtanke att södra halvan av Sverige har ungefär samma solinstrålning som norra halvan av Tyskland. Den stora skillnad mellan Sverige och Tyskland beror inte på stora skillnader i solinstrålning utan på de gigantiska skillnaderna i politisk viljeinriktning när det gäller solenergi (gäller såväl solel som solvärme).

Prisutveckling för nyckelfärdiga takmonterade solcellssystem i Tyskland. Data från BSW Solar.

Prisutveckling för nyckelfärdiga takmonterade solcellssystem i Tyskland. Data från BSW Solar.

Installerad socellseffekt i Tyskland. Källa BSW Solar.

Installerad socellseffekt i Tyskland. Källa BSW Solar.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.

Inget elcertifikat på våra Cesar-konton

Igår fick jag brev från Svenska Kraftnät. Det var ”Kontobesked i Cesar per 2011-12-31”. På ”Huvudkonto” har jag 0 i ”Antal”. Min fru Maria fick ett likadant brev. Vad är nu detta kan man kanske undra? Jo, det betyder att jag har 0 elcertifikat på Cesar-kontot hos Svenska Kraftnät där elcertifikaten bokförs. Eftersom Maria och jag äger halva solcellsanläggningen vardera har vi fått varsitt Cesar-konto och därför fick vi också varsitt brev med kontobesked från Svenska Kraftnät.

Egentligen hade vi samlat ihop till ett elcertifikat redan under juli ifjol. MEN, eftersom Maria och jag båda är delägare visste inte Svenska Kraftnät till vilken de skulle kontoföra elcertifikat. När jag frågade om detta blev beskedet att vi får vänta till dess att vi får två elcertifikat (vilket kommer att ske i maj i år), då kan man bokföra ett elcertifikat på bådas konton. Detta borde betyda att om exempelvis Maria ägt 75% och jag 25% av solcellsanläggningen, då hade vi väl fått vänta till sommaren 2013 när vi skrapat ihop fyra elcertifikat, innan Svenska Kraftnät vågat kontoföra några elcertifikat. Detta är inte Grönköpings Veckoblad, utan detta är en sann historia…

Ovanstående gäller för övrigt även våra ursprungsgarantier, men när det gäller dessa har vi inte fått något kontobesked från Svenska Kraftnät.

Priserna på elcertifikat har sjunkit nästan oavbrutet under de senaste två åren, vilket framgår av nedanstående diagram. Om vi kunnat handla med vårt elcertifikat i juli hade marknadspriset varit 197 kr, exklusive moms. Under december var det 14 kronor lägre. Det är fjärran från de högsta priserna från augusti 2008 då elcertifikaten var värda 334 kr, exklusive moms. Detta enligt prisstatistik som kan hämtas på Svenska Kraftnäts sida Cesar elcertifikat.

Pris för elcertifikat per månad, hämtade från "Cesar elcertifikat", Svenska Kraftnät.

Pris för elcertifikat per månad, hämtade från "Cesar elcertifikat", Svenska Kraftnät.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

Åter i fosterlandet

Har varit på internationell iskongress för långfärdsskridskoåkare i Åbo sedan i torsdags eftermiddag med 150 personer från Sverige, Finland, Holland och Ryssland. Kom hem i morse med färjan till Stockholm. Därför har det varit lugnt på bloggen. Får ta nya tag i morgon.

Tyvärr kom det 1 dm fuktig snö i södra Finland dygnet innan vi kom till Åbo. Att åka långfärdsskridskor med så mycket snö på isarna är jobbigt… Kan klassas som i det närmaste oåkbart, det blev bara 1,9 km i fredags. Under lördagen var det kongress och under söndagen, då det skulle ha varit långfärdsskridsko blev det blandade aktiviteter. Några åkte på 500 m konstfrusen bana. Vi gick en naturvandring på ön Runsala, shoppade i Åbo och badade bastu. Inklusive ångbastu, fina grejor…

Lite användbar finlandssvenska för skridskoåkare: skrinna, skrann, skrunnit.

Caroline van Rees, Holland, och Maria Lindén åker skridskor i Åbo.

Caroline van Rees, Holland, och Maria Lindén åker skridskor i Åbo.

Nya strängar för solcellsmodulerna

Vid gårdagens besök gjorde Direct Energy en välgärning till. Enligt bilden nedan har sedan starten i oktober 2010 solcellsmodulerna 1-7 varit en sträng och solcellsmodulerna 8-14 en sträng. Igår gjordes kabeldragningen om så att modul 6 och 8 bytte sträng. Nu är 1-5+7-8 en sträng och 6+9-14 en sträng.

Detta gjordes framför allt med tanke på att minska problemen med delbeskuggning morgon och kväll något, men det kan även påverka inverkan av snö en aning eftersom modul 6 verkat bli snöfri något tidigare än modul 8. Bäva månde Finnängen i solcellskampen, :-).

Modulerna 1-7 var till 2012-01-16 seriekopplade i en sträng och modulerna 8-14 i en annan sträng. Nu har modulerna 6 och 8 bytt plats mellan strängarna.

Modulerna 1-7 var till 2012-01-16 seriekopplade i en sträng och modulerna 8-14 i en annan sträng. Nu har modulerna 6 och 8 bytt plats mellan strängarna.

Sensorboxen igång

Det var en högtidsstund att konstatera att efter besöket av Direct Energy idag fungerar nu återigen sensorerna för solinstrålning, modultemperatur och omgivningstemperatur. Det var resultatet av ett byte av sensorboxen och justering av RS485 kablaget.

När jag loggade in på Sunny Portal efter bytet av sensorboxen fick jag automatiskt information om att det fanns en ny sensorbox. Fick välja om den skulle läggas till som en ytterligare box eller om det var ett utbyte. Det gick väldigt smidigt.

Börjar man mäta saker får man alltid något att fundera över. Just nu undrar jag varför givaren för lufttemperatur, som sitter en bit under takfoten på husets nordvägg, visar cirka två grader högre värde än givaren för modultemperatur, givaren för temperatur i solfångaren som sitter bredvid solcellerna och två termometrar på ost- respektive nordväggen. Temperaturen borde vara tämligen lika runt om huset eftersom det var mulet, lite dimma, och ingen vind på kvällen. Enligt specifikationen ska SMA:s utomhusgivare ha en noggrannhet på ±0,7°C. Modulgivaren från SMA anges ha en noggrannhet på ±0,5°C. Temperaturmätning är långt ifrån trivialt…

 

Komplett loggning av mätvärden snart igång!?

I morgon kommer Direct Energy hit och åtgärdar det problem vi hade haft med loggning av mätvärden. Den 26 september kom man fram till att sensorboxen var paj. Men även efter detta har vi haft problem med att vissa värden saknas från webboxen som samlar in värden från växelriktaren. Kan vara problem med kablarna för RS485-kommunikation. Efter fyra månaders väntan från upptäckten av problemet den 16 september hoppas jag att problemet blir löst i morgon.