Regeringens förslag om skattereduktion för solelproducenter klart

I ett nytt lagförslag som regeringen lämnar till lagrådet i dag om skattereduktion för överskott från småskalig elproduktion sätts säkringsnivån till max 100 A och maximala avdraget till 30 000 kWh/år, dock högst så många kWh el som tagits ut (köpts) från anslutningspunkten under året. Lagen föreslås börja gälla från 1 juli 2014.

Källa: Sverigesradio. Se även Anna-Karin Hatts blogginlägg från idag.

Lagförslaget är förmånligare än utredningsförslaget “Beskattning av mikroproducerad el m.m.” SOU 2013:46 som kom i juni 2013, som föreslog max 63 A och max 10 000 kWh/år. Det är bra att säkringsgränsen höjdes. Det gör att även bostadsrättsföreningar kan dra nytta av förslaget, om de betalar skatt. För småhusägare spelar det ingen större roll att maxgränsen höjs från 10 000 kWh till 30 000 kWh/år eftersom man på ett småhustak normalt sett inte får så mycket som 10 000 kWh/år i överskott, speciellt med tanke på randvillkoret att man skattereduktion gäller högts den köpta mängden elen som sjunker när man installerar solceller! Däremot kan ha en inverkan för andra målgrupper, exempelvis lantbrukare som ofta har tillgång till stora takytor.

Utredningen  föreslog 2 gånger energiskatten = 2 x 29,3 öre/kWh = 58,6 öre/kWh = ca 60 öre/kWh om man avrundar det. MEN, jag ser att regeringen har justerat detta förslag:
“Regeringens förslag: Skattereduktionen uppgår till underlaget för skattereduktionen multiplicerat med 60 öre.”, se sidan 22 i lagrådsremissen. Det är bra att det därmed inte blir en koppling till var man råkar bo.

Förutom skattereduktion kan man liksom tidigare sälja sin överskottsel till marknadspris (exempelvis Nord Pool spotpris, eventuellt med något-några öres avdrag per kWh) och dessutom få en liten ersättning från nätägare för deras minskade överföringsförluster (6 öre/kWh hos Vattenfall) samt att man är berättig till elcertifikat för hela sin solelproduktion (genomsnittlig värde 20 öre/kWh under senaste året). Det verkar en del ha missat som kommenterat inlägget på SR.

Se även tidigare inlägg om skillnad i värde av solel vid egenanvändning, nettodebitering och skattereduktion.

En intressant fråga är vad som kommer att hända med elhandelsersättningen för överskottselen där en del elbolag idag betalar 1 kr/kWh. Min tro att är att dessa ersättningsnivåer kommer att sänkas och Nord Pool spotpris kommer att bli den vanligaste ersättningen. Under 2013 var medelpriset 34,077 öre/kWh i område SE3 och under 2012 var det 28,194 öre/kWh. Med Nord Pool spotpris i nivå med det under 2013 skulle ersättningen för överskottsel med det nya lagförslaget därmed bli följande där vi bor:

Nord Pool spotpris: 34 öre/kWh.
Energiersättning från nätbolaget (Vattenfall): 6 öre/kWh. Varierar mellan olika nätbolag.
Skattereduktion: 60 öre/kWh (justering gjord 31/1 efter att ha läst lagrådsremissen)
Ersättning för elcertifikat: 20 öre/kWh (medelpris senaste året). I minskande?
Ersättning för ursprungsgarantier: 0 öre/kWh (svårsålda pga låga värdet? ~2 öre/kWh)
SUMMA: 120 öre/kWh.

Värdet av den solel man använder direkt i sitt hus skulle liksom tidigare vara lika som det rörliga elpriset.

När det gäller elcertifikat jag påpekat många gånger tidigare att elcertifikatsystemet inte är anpassat för småskalig elproduktion. De flesta har därför avstått från att ansöka om godkännande av tilldelning av elcertifikat. Man kan dock få tilldelning av elcertifikat för överskottsel utan någon extra kostnad som småhusägare. Däremot är det idag inte lönsamt att försöka få elcertifikat för hela sin elproduktion, vilket man är berättigad till enligt lagen om elcertifikat, på grund av man då behöver betala för en extra elmätare för mätning av solelproduktionen och ett årligt mätabonnemang som kostar minst ca 1 500 kr/år. En reformering behövs av elcertifikatsystemet!

29 reaktion på “Regeringens förslag om skattereduktion för solelproducenter klart

 1. Vet någon vad bidraget blir? Vad jag förstod enligt propositionen skulle det vara dubbla energiskatten plus moms vilket är 73 respektive 48 öre beroende på om man bor i norr eller söder. På Anna Karin Hatts blogg står det 60 öre! Kanske ett genomsnitt mellan de båda?

  Om jag räknar rätt skulle detta rent ekonomiskt vara bättre än nettodebitering eftersom man får mer tillbaka än elen kostar till skillnad från nettodebitering där det blir samma.

  • Det är 2 gånger energiskatten, utan moms, = 2 x 29,3 öre/kWh = 58,6 öre kWh (Hatts 60 öre är en avrundning av denna siffra) förutom i i den nordliga kommuner där det är 2,5 gånger energiskatten = 2,5*19,4 = 48,5 öre/kWh. Värdet av skattereduktion är lägre än vid nettodebitering, jag har berört det i ett tidigare blogginlägg från 17 september.

   • Hej

    Är du säker att det är utan moms? I SOU 2013:46 står det: “Skattereduktionen ska på ett ungefär motsvara elskatten och mervärdesskatten. Med 2013 års skattesatser på el skulle det innebära cirka 60 öre per kilowattimme”

    Det står ju elskatt OCH mervärdeskatt, har man kanske ändrat detta senare?

    • Ja absolut, det är utan moms! Det står “motsvara elskatten och mervärdesskatten”. Utredningen föreslog en skattereduktion på 2 gånger energiskatten = 2 x 29,3 öre/kWh = 58,6 öre/kWh = ca 60 öre/kWh om man avrundar det. MEN, jag ser att regeringen har justerat detta förslag:
     “Regeringens förslag: Skattereduktionen uppgår till underlaget för skattereduktionen multiplicerat med 60 öre.”, se sidan 22 i lagrådsremissen. Jag får komplettera texten i inlägget.

 2. Hej!

  Om jag har förstått det rätt, så producerar jag mer el än vad jag gör av mig på sommarhalvåret så får jag 2 x energiskatten (utan moms) tillbaka + elenpriset som jag får av bolaget som köper elen av mig? Inkluderar detta att det är fortfarande möjligt att få 35% investeringsbidrag till solceller?

  Tredje frågan (kanske borde vara i en annan tråd). Hur räknar nätägaren elen man producerar på sommaren? I realtid, per minut, timme eller dygn? Tänkte att även man har ett överskott på en normal solig sommardag så lär man ju ha ett underskott (köpa el från elnätet) på exempelvis sen kväll/natt under samma dygn. Tycker det verkar svårt att räkna på någon bra kalkylformel om så är fallet.

  • Skattereduktionen gäller bara för det överskott man matar in till nätet. Förutom skattereduktion kan man som jag nämnde i inlägget sälja elen till marknadspris (exempelvis Nord Pool spotpris eventuellt med något-några örens avdrag per kWh) + få ersättning av nätägaren för deras minskade överföringsförluster i elnätet (6 öre/kWh hos Vattenfall) + ansöka om tilldelning av elcertifikat som man säljer till marknadspris (genomsnittlig värde 20 öre/kWh under senaste året).

   Investeringsstödet berörs inte direkt av den nya lagen om skattereduktionen. Indirekt kan det beröras om Alliansen tycker att man nu gjort sitt för de små elproducenterna och inte kommer att utöka budgeten för investeringsstödet, trots att kön är lång. Söker man investeringsstödet idag har man små möjligheter att få det beviljat eftersom det finns många som står före i kön. Ett alternativ är då att utnyttja ROT-avdrag för arbetet, om man har ett hus som är äldre än fem år.

   Vår elmätare har olika räkneverk för utmatad (köpt) och inmatad (överskott) el. Mätarna registrerar in- eller utmatning i samma ögonblick som den sker, men mätvärden tas ut en gång per timme.

   Nettodebitering är en princip som är lätt att förstå. Överskottsel skulle då få samma värde som det rörliga priset för köpt el. När man istället väljer skattereduktion som princip blir den betydligt svårare att förstå sig på för gemene man och man måste dessutom aktivt leta rätt på en köpare av sin överskottsel.

   • De ska då alltid krångla till det i onödan.Men jag antar att man får vara glad för det lilla. Vi kan alltid hoppas att någon intresseförening för solel lyckas lobba fram lite löften, det är trots allt valår i år…

    • Svenska solcellsindustri har inte på långa vägar en lika stark lobbyorganisation som exempelvis svensk vindindustri eller elbolagen. Det krävs snarare att solcellsägare gör något själva genom att kontakta politiker och säger vad man tycker. Det kan också få en stor betydelse hur regeringen ser ut efter valet.

 3. Har du sett? Osäkerheten verka tillta på stödet till energiproducenter, inte minska


  EU-instans gav åländskt vindkraftföretag rätt. Subventioner i Sverige till förnybar el kan öppnas upp för utländska företag. Nytt EU-beslut skapar stor oro om förnybar el.

  Det svenska systemet för elcertifikat, som ska gynna förnybar el, strider mot EU:s regler om fri rörlighet av varor och tjänster. Det säger EU:s generaladvokat i ett yttrande inför att frågan avgörs i EU-domstolen. Det betyder i så fall att alla nationella stödsystem till grön el är olagliga. Yttrandet slog ner som en bomb i elbranschen.

  – Det här skapar stor osäkerhet och oro på marknaden. Det är vår första reaktion. Det kan minska intresset för att investera i förnybar energi, och att det kan bli svårt att nå målet i EU om 20 procent förnybart till år 2020, säger Camilla Rosenberg, chefsjurist på Energimyndigheten som är en av parterna i målet.

  Andra länder kan få stöd
  Ålands vindkraft som har vindkraftverk på Åland, som är anslutna till det svenska elnätet, nekades 2010 stöd i form av svenska elcertifikat. Enligt Energimyndigheten gällde systemet bara företag verksamma i Sverige. Men frågan överklagades till förvaltningsrätten i Linköping som förde frågan vidare till EU-domstolen. Om den kommer till samma slutsats måste europeiska stödsystem öppnas upp för alla länder.

  – Ja, då skulle det svenska elcertifikatsystemet då vara öppet för Ålands vindkraft att ansluta sig till, säger Camilla Rosenberg.

  Finska eller andra producenter av förnybar el skulle i så fall kunna söka svenska subventioner, och svenska elproducenter kan söka generösa stöd i till exempel Storbritannien eller Tyskland.

  – Man kan fundera på om man kan “shoppa runt”, och då kommer ju vissa system att vara populäre än andra, säger Camilla Rosenberg.

  Kaos väntar?
  Det svenska certifikatsystemet är visserligen lagligt, men den större frågan som nu ska avgöras gäller om förnybarhetsdirektivet krockar med principen om fri rörlighet. EU-domstolen väntas avgöra målet inom 3-6 månader. Om de nationella stödsystemen bedöms vara olagliga får länderna två år på sig att enas om gemensamma subventioner.

  – Två år är väldigt kort tid, säger Camilla Rosenberg.

  Generaladvokatens yttrande väcker många frågor om hur stödsystemen för grön el kommer att vara utformade. Det här handlar dessutom om den juridiska sidan av hur reglerna ska tolkas, men den viktigare frågan är kanske om politikerna kommer att acceptera att släppa in andra länders elproducenter i sina skatte- eller konsumentfinansierade stödsystem.

  – Jag tror det blir svårt att harmonisera det, säger Camilla Rosenberg.

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/svenskt-stod-till-gron-el-kan-ga-till-utlandet

  • Är det någon som vet hur man söker ersättning i Tyskland för sin Solcells anläggning. Den finns ju här i Sverige men det gäller kanske att man är tidig innan de stänger möjligheterna till att få riktigt bra betalt för solelen. 🙂

   • Hehe… Fast det är inte säkert att det blir bättre betalt för överskottselen än vid skattereduktion! Den tyska “feed-in” tariffen för en solcellsanläggning på mindre 10 kW var 13,68 Eurocent från och med 1 januari 2014. Med en växlingskurs på 8,65 kr/Euro (genomsnitt 2013) blir det 1,18 kr/kWh.

    I mitt exempel ovan blev det 1,20 kr/kWh vid skattereduktion med elhandelspris enligt Nord Pool spotpris för 2013 och elcertifikatpris som snittet under senaste året.

 4. Pingback: För hur stor solcellsanläggning kan du få skattereduktion? | Bengts villablogg

 5. Men nu är det väl viktigare än någonsin att vi går man ur huse och alla gör oss omaket att ordna med elcertifikat. Jämförlsevis är vi ju rätt många om vi alla sätter den sidan till och det är ju ändå valår…

  • Japp! Det kostar inget att få elcertifikat för sin överskottsel, annat än omaket…

   Man börjar med att skicka en ansökan om godkännande för elcertifikat och ursprungsgarantier till Energimyndigheten. Blanketter finns här. När man blivit godkänd skaffar man sedan ett Cesarkonto hos Svenska Kraftnät för att bokföra elcertifikaten, fungerar som ett bankkonto fast för elcertifikat. När man därefter hittat en köpare av elcertifikaten kan man själv föra över elcertifikaten från Cesarkontot till köparen.

   Om alla ägare av nätanslutna solcellsanläggningar skulle ansöka om elcertifikat skulle solcellsanläggningarna inom ett år vara i majoritet bland produktionsanläggningar som får elcertifikat!! Det baserar jag på att den 1 oktober 2013 var det 2 286 produktionsanläggningar som inte var solcellsanläggningar i elcertifikatsystemet och att från 1 juli 2009 till och med 28 januari 2014 hade 2 403 solcellsanläggningar beviljats investeringsstöd. Alla dessa är inte byggda ännu, å andra sidan byggdes det solcellsanläggningar även före 1 juli 2009 och det har byggts solcellsanläggningar utan stöd.

   • Jamen då kör vi. Jag kom nästan ända fram, men tappade orken inför Cesarblanketten och det är ju bara att sätta igång, egentligen inte svårt.

    Vore nog bra om alla som har solhemsidor lägger upp eller länkar till en “howto”.

 6. Jag sökte (och fick beviljat) elcertifikat för min anläggning nu i november -13. Erfarenheten är väl lite blandad där saker och ting inte alltid är helt självklart, formulär och hantering kanske inte vinner några pris för att vara lättanvända, Samtidigt är det inte så krångligt att det var några oöverstigliga hinder så jag uppmanar alla som har anläggning men som ännu inte gjort slag i saken; ansök om elcertifikat. Dels kan man ju sälja certifikaten för en slant, dels så kanske vi på sikt kan påverka så att cerifikatsystemet blir bättre anpassat till oss mikroproducenter om tillräckligt många av oss ansöker.

  • Ja, på sidan 1 står “Skattereduktionen ges till privatpersoner och företag.”

   “28 §
   En begäran om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser.”

 7. Pingback: Råd till energiminister Anna-Karin Hatt | Bengts villablogg

 8. Kommer nätföretag, t ex de inom El i norr, kunna fortsätta med systemet att de lånar den producerade elen, även om lagförslaget går igenom?

  • Det känns oklart. Nettodebiteringsutredningen gjorde ingen annan bedömning än vad Skatteverket gjort tidigare vad gäller att nettodebitering skulle strida mot EU:s momsdirektiv. En fråga är dock på hur fast grund denna åsikt vilar. Exempelvis hade Danmark tidigare årsvis nettodebitering och idag nettodebitering per timme. Belgien, Holland och Italien är andra EU-länder med nettodebitering. Varför strider detta inte mot EU:s momsdirektiv? Klarhet får man väl först när frågan prövats i domstol.

 9. Hej.
  Tack för en jättefin hemsida om solel.
  Min fråga är om det har klarlagts på vilket sätt bostadsrättsföreningar och företag ska kunna göra ett skatteavdrag på 60 öre/kWh för den el de skickar ut på elnätet?
  Är det på fastighetsskatt/vinstskatt eller annat?
  Hälsn/Lars-Erik

  • Enligt lagrådsremissen 67. kap 2§:

   “Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt
   som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
   (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift
   enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
   enligt 5–9 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal
   inkomstskatt.”

 10. verkar som ett helt värdelöst förslag från regeringen. varför göra allt så svårt
  när man kan göra saker lätt….

  • Intressant! Beslutet verkar tas 6-8 maj eftersom det står omröstning och beslut som rubrik för dessa datum.

 11. Förslaget är att höja säkringsgränsen till 100A för skattereduktionen. Innebär det också att gränsen för mikroproduktion höjs till 100A? Alltså att man får mätaren utbytt gratis osv.

  • Nej, inte vad jag kan se i lagrådsremissen. Att man inte behöver betala för inmatningsabonnemanget eller byte av elmätare om man har säkring upp till 63A bestäms av en skrivning i ellagen och den skrivningen ändras inte enligt lagrådsremissens förslag. Dock har jag inte sett det slutliga lagförslag som riksdagen ska ta ställning till i början av maj.

 12. Pingback: För hur stor solcellsanläggning kan du få skattereduktion? | Bengts nya villablogg

Kommentarer inaktiverade.