Hur mycket solel är egenanvänd?

En viktig fråga är hur stor andel av den solel som produceras som också används av solelproducenten, det som kallas egenanvändning. Med det menas här el som använts innanför anslutningspunkten till nätet och som aldrig matats in till nätet. En viktigt sak att påpeka är att hur mycket solel som är egenanvänd går inte att mäta direkt. Men går det att göra en uppskattning hur stor egenanvändningen är i genomsnitt?

Vi vet att egenanvändning kan variera mellan 0% och 100%. Under våra fyra första driftår hade vi 48% egenanvändning i vårt hus, som har 3,36 kW solceller. Småhusägare och bostadsrättsföreningar som använder elen till fastighetsel får oftast ett stort överskott och därmed en relativ låg egenanvändning. Större fastigheter med hög energianvändning under dagen får också en hög egenanvändning. De få solcellsanläggningar som säljer all el får en mycket låg egenanvändning.

Hur stor egenanvändningen är kommer på sikt sannolikt att få en avgörande betydelse för solcellsanläggningens ekonomi. Egenanvänd el ersätter köpt el. Värdet på den egenanvända elen blir därmed lika med den rörliga delen av det pris vi betalar för elhandel och elöverföring. Värdet för det överskott vi matar in till nätet består av flera delar vars storlek är svåra att förutsäga långt fram i tiden. Exempelvis finns idag ingen gräns satt för hur länge skattereduktionen på 60 öre/kWh för överskottsel som matas in till nätet ska gälla. Idag är det ungefär lika värde på köpt el och överskottsel om man får skattereduktion för överskottselen och betalar full energiskatt på den köpta elen, se inlägget Värde av egenanvänd och såld solel. I framtiden är det sannolikt att värdet på överskottselen kommer att bli lägre än priset på köpt el, om skattereduktionen fasas ut. Hur stor egenanvändningen är kan användas av solelproducenten för att beräkna ekonomin, av staten för att bedöma framtida kostnad för skattereduktionen och i framtiden för att dimensionera storleken på energilager om det blir lönsamt att lagra överskottsel för senare användning.

Inmatad solel till nätet i Sverige – svenskt rekord

Via Svenska Kraftnäts statistik för tillförsel och förbrukning i det svenska elnätet 2015 kan man räkna ut att det till och med augusti var det 23,53 GWh solkraft som matats in till nätet. Om man exempelvis skulle anta att 50% av den producerade solelen användes av solelproducenten och resterade 50% var överskott som matades in till nätet skulle det betyda att 23,53/(1-0,5) = 47,06 GWh solel skulle ha producerats under januari-augusti 2015. I nästa steg behöver vi uppskatta hur mycket solel som producerades i Sverige under 2015 och då behöver vi veta hur stor den installerade solcellseffekten är.

Den högsta inmatade effekten under en timme var för övrigt 30,817 MW kl.12-13 den 14 augusti 2015, se nedanstående diagram. Det var då svenskt rekord för inmatad solcellseffekt till nätet.

Nätansluten solcellseffekt i Sverige

Om man vill uppskatta hur stor installerad effekt som krävs för producera denna solenergi behöver man göra ett antagande om ett typiskt utbyte för solcellsanläggningar i Sverige. I inlägget Hur mycket el producerar solceller i Sverige? Uppdatering för 2014 visades att i runda tal 900 kWh/kW var medianvärdet för 230 fasta solcellsanläggningars utbyte i Sverige 2014. Det är en liten andel av alla solcellsanläggningar i Sverige och det finns vissa felkällor i den använda metoden så det finns en osäkerhet i hur representativt detta värde är för alla solcellsanläggningar. Exempelvis kan nämnas att MW-parken utanför Västerås som har solföljning har ett utbyte på ca 1 200 kWh/kW. Låt oss därför anta att utbytet är 900-950 kWh/kW i snitt för alla anläggningar för ett helår.

En fråga blir sedan hur stor andel som produceras under januari-augusti. Av Svenska Kraftnäts data framgår att 83% av inmatningen producerades under januari-augusti 2014. Låt oss anta att detsamma gäller för 2015. Det kan förstås vara lite annorlunda 2015 men det påverkar inte resultatet så mycket. Då skulle det bli (900-950)/0,83 = 751-792 kWh/kW under januari-augusti.

Vid egenanvändning 50% skulle det då krävas 47 060 000 kWh/(751-792 kWh/kW) = ca 59 400 – 62 700 kW = ca 59-63 MW att producera denna solel. I diagrammet nedan framgår hur stor solcellseffekt som krävs som funktion av egenanvändningen.

Nästa steg blir att jämföra med vad vi vet om den installerade och nätanslutna solcellseffekten i Sverige. Vid årsskiftet uppskattade Energimyndigheten att det fanns 50 MW nätanslutna solceller baserat på en enkät till Sveriges alla nätägare. Det finns dock enligt Energimyndigheten en viss osäkerhet i detta värde beroende på bland annat eftersläpning av registrering av solcellsanläggningar. I rapporten National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2014 från IEA PVPS, författad av Johan Lindahl som är Sveriges representant i IEA PVPS Task 1 gjordes bedömningen att det fanns 69,9 MW nätanslutna solceller vid årsskiftet. Detta baserat på en enkät till svenska solcellsleverantörers om deras försäljning och även denna metod medför vissa osäkerheter.  Vi kan därför anta att det fanns någonstans mellan 50 MW och 70 MW installerade solceller vid årsskiftet.

En fråga är hur mycket som har tillkommit under 2015. Från Svenska Kraftnäts statistik kan vi se att det under januari-augusti 2014 matades in 10,19 GWh solel till nätet, vilket är knappt hälften av de 23,53 GWh under samma period 2015. Man skulle därför kunna säga att det fanns ungefär dubbelt så mycket nätanslutna solceller 2015 som under 2014, om egenanvändningen för de nytillkomna anläggningar var i nivå med de som fanns under 2014. På helårsbasis kan därför 50-70 MW solceller tillkomma under 2015. Om vi antar att de i genomsnitt varit installerade under halva året blir det 25-35 MW tillkommen effekt som ska adderas till de 50-70 MW som fanns vid årsskiftet, vilket gör totalt 75-105 MW i genomsnitt under 2015.

Egenanvändning

Med ett årligt utbyte motsvarande 900-950 kWh/kW kan man se i diagrammet att 75-105 MW nätansluten solcellseffekt motsvarar en egenanvändning i intervallet 55-72% under 2015.

Summering

55-72% egenanvändning under 2015 är ett uppskattat genomsnitt för alla tusentals solcellsanläggningar i Sverige. Man får komma ihåg det som nämndes inledningsvis, egenanvändningen kan varierar mellan 0% och 100%. Småhus och bostadsrättsföreningar som använder solel till fastighetsel kan i genomsnitt ha lägre egenanvändning. Större fastigheter kan ha högre egenanvändning.

Fråga

Vet du hur stor din egenanvändning av solel är? Skriv då gärna en kommentar till detta inlägg. Ange gärna vad det är för typ av byggnad (småhus, …)  och hur stor den installerade effekten är för solcellerna. Egenanvändningen beräknar du så här.

 1. Läs av solelproduktionen i år på växelriktaren eller elmätaren.
 2. Räkna ut hur mycket överskottsel som matats in till nätet i år, med hjälp av värdena som finns angivna på nätägarens elräkning.
 3. Egenanvändning blir: (Solelproduktion-Överskottsel)/Solelproduktion.

Klicka på diagrammen för att se dem i större storlek.

Installerad solcellseffekt som funktion av egenanvändning vid årligt utbyte på 900 kWh/kW (blå kurva) och 950 kWh/kW (röd kurva). Den svarta markeringen anger intervallet för uppskattad genomsnittligt installerad solcellseffekt i Sverige under 2015.

Installerad solcellseffekt som funktion av egenanvändning vid årligt utbyte på 900 kWh/kW (blå kurva) och 950 kWh/kW (röd kurva). Den svarta markeringen anger intervallet för uppskattad genomsnittligt installerad solcellseffekt i Sverige under 2015.

Solel inmatad till nätet i Sverige den 14 augusti 2015. Den högsta effekten var 30,817 MW kl. 12-13, nytt svenskt rekord för inmatad solcellseffekt. Rådata från Svenska Kraftnät.

Solel inmatad till nätet i Sverige den 14 augusti 2015. Den högsta effekten var 30,817 MW kl. 12-13, nytt svenskt rekord för inmatad solcellseffekt. Rådata från Svenska Kraftnät.

42 reaktion på “Hur mycket solel är egenanvänd?

 1. Hej, Vår anläggning är 40 kvm, osäkert hur många kW det motsvarar. Den är vinklad i SSO med 45 graders lutning med skuggning sommartid bara morgon och kväll. Under januari – oktober 2015 har vi producerat 5 334 kWh och matat ut på nätet 2 810 kWh, dvs 53%, och egenanvändningen alltså 47%.

 2. Har två anläggningar:
  en på 6 kW där är egenanvändningen 38 %, huset är ett enplans autriumhus 110 m2,
  den andra på 8 kW där är egenanvändningen 22 %, huset är ett före detta permanent bebott som vi nu har till fritidsboende 75m2+ 75m2 biarea, har bara värden för 2015 tom okt för dessa.

 3. Hej, min anläggning på 4,6 kw är placerad på ett lagårdstak med nästan optimal lutning och orientering, men marginell skuggning höst och vinter. Elen används i ett litet hushåll.
  Snittvärdet efter tre år är 990 kwh/kw och egenanvändningen 40 %.
  Tomas H.

 4. Hej!
  Mina två anläggningar har tillsammans under jan-okt 2015 producerat 2294,4 kWh
  varav 1286,5 kWh gått ut som överskott. Egenanvändningen är således 0,44
  Uppdelat på månader ser det ut så här:
  Översk Prod Egenanv
  Jan 3,1 23,9 0,87
  Feb 37,4 91,9 0,59
  Mar 138,7 227,6 0,39
  Apr 128,5 285,9 0,55
  Maj 128,9 255,0 0,49
  Jun 187,8 309,6 0,39
  Jul 184,6 298,3 0,38
  Aug 249,6 387,0 0,36
  Sep 121,1 209,5 0,42
  Okt 106,9 205,8 0,48

  Sammanlagd installerad effekt är 2660 W markplacerat rakt i söderläge. Skuggfritt 8 timmar/dag sommartid och nästan ingenting i december.
  Småhus där betydande förbrukare är kyl/frys, vv-beredare och elspis. Belysning försumbar (100% LED).

 5. Jag har 2,08 kW på västertaket. 38 gr. lutning. Enfasanslutning. Jag köper och säljer el samtidigt! Elmätaren (Kamstrup) kan visa ström och spänning på varje fas. Desutom kan jag få fram ett räkneverk med den energi jag sålt så jag behöver inte vänta på elräkningen. Ca 30 % egenanvändning i september när anl. var ny. Nu minskar ljuset och då ökar andelen egenanvändning men den minskar ju i absoluta tal.
  FV till värme o VV, elbehovet under 4000 kWh/år.

 6. Hej,

  Jag har idag ingen solcellsanläggning men har för avsikt att investera i en efter vi gjort ett taklyft om 3-5 år. Istället har jag en fråga 🙂

  Hur ser du på att använda sig av batterier (tex Teslas http://www.teslamotors.com/sv_SE/powerwall?redirect=no ) för att öka sin egenanvändning? Jag tänker mig att om man kan “spara” undan lite solel i batterier för att sen utnyttja vid ett senare tillfälle då solen inte lyser så ökar engenanvändningen.

  Har du gjort någon “räknetanke” kring detta?

  Mvh Marcus

  • Har skrivit en del om energilagring i år i tidigare kommentar och inlägg:

   En förutsättning för att det ska löna sig med ett batterisystem är att det finns en väsentlig prisskillnad mellan priset för köpt el och värdet av överskottsel som matas in till nätet. För de som kan utnyttja skattereduktionen på 60 öre/kWh för överskottsel blir det ingen eller liten skillnad mellan dessa och därför kan man säga att batterilagring är helt ute i dagsläget för de som har skattereduktion. När batterierna sjunkit ytterligare i pris och det uppstått en ordentlig prisskillnad mellan köpt och såld el, då finns ekonomiska förutsättningar för batterilager.

   Se också inlägget Värde av egenanvänd och såld solel. Se även det jag skrev om energilagring i inlägget Regeringen både satsar på och bromsar solel i budgetproposition, apropå att regeringen hade avsatt pengar för stöd till energilagring i sin budgetproposition för 2016.

 7. Vi har 10 kW på ett oskuggat tak med 30 graders lutning mot västsydväst (65 grader avvikelse från söder)
  Under de senaste 12 månaderna fick vi in 9000 kWh varav 30% användes direkt och 70% matades in på elnätet.

  Vi har spillvärmebaserad fjärrvärme, så elen har använts till hushållsel i två lägenheter och ca 500 kWh till att ladda elbilar (mest nattetid).

  • Hej.
   Spillvärme? Spillvärmebaserad fjärrvärme?
   Kan du utveckla och förklara detta?
   /Kalle

   • Pappersbruket Stora Enso i Nymölla ger fjärrvärme med en stor andel restvärme från produktionen och en varierande andel värme från restprodukter.
    Både Sölvesborg och Bromölla tätorter är anslutna till detta fjärrvärmenät.

 8. Hej min anläggning på 10,56kw rakt söder 45 grader västkusten producerade de sista 12 månaderna 10570kwh
  och jag sålde 7132kwh egen användningen ungefär 30% ,ok nu men dåligt om skatte reduktionen försvinner
  Hälsningar Mats

 9. Hej!
  Mina 5,5 kWh i Waxholm gav senaste rullande 12 mån 5288 kWh, egenförbrukning 1973 kWh, alltså 37%. För närvararde mycket god avkastning på investeringen men kommer väl att minska. 🙂

 10. Hej,
  Jag har 5,2 kW installerad effekt på markstativ vid en villa i Jämtland (azimut 20°, vinkel mot horisontalplan 39°, minimal skuggning).
  Produktion första hela året (juli 2014 t.o.m juni 2015): 891 kWh/kW med egenanvändning 40%. Egenanvändning jan – aug 2015: 39%.
  Med vänliga hälsn och tack för intressant blogg
  Henrik

 11. Hej!
  Från mina 7kW installerad effekt har jag matat in 4193 kWh av producerade 6222 kWh under 2015. det ger en egenanvändning på 33%. Detta tyder på att min elförbrukning har varit låg under dagen och lite högre under kvällen. Min totala elförbrukning kommer att överstiga vad solcellerna kommer att producera på årsbasis.
  Mvh
  Anders

 12. Hej,
  Installerade 8,5 kW på en ekonomibyggnad med söderläge och 27 grader taklutning den 27 maj i år.
  Hitintills producerat 4972 kWh med egen användning 19 %
  Utbytet således 584 kWh / kW under 161 dygn.

  Förundras över ointresset /okunskapen här i Sverige över möjligheten att använda
  Vanadium Redox Flödescell Batterierna som nattlagring.Finns redan i kommersiell
  tillämpning : http://www.americanvanadium.com/cellcube.php

  Hälsningar Leif Jansson Rengsjö

  • Vet du vad CellCube kostar? Hittar inga uppgifter om det på deras hemsida, man måste begära en offert verkar det som.

   Dessa typer av batterier har studerats vid Mälardalens högskola. Kostnaden har varit ett hinder. Idag finns ingen ekonomi i småskalig energilagring i Sverige eftersom värdet av överskottsel är ungefär lika med värdet av köpt el om man har skattereduktion för överskottselen. För lantbruk, där man har 0,5 öre/kWh i energiskatt på köpt el, är det väl till och med lönsammare att mata in överskottet till nätet idag om man har skattereduktion.

   Den minsta modellen av Cell Cube kan lagra 40 kWh, vilket är onödigt mycket för en normal småhusägare. Den väger 7 ton och storleken är 4,5 m x 2 m x 2,5 m = 23 m3. Verkningsgraden är “upp till” 80% för en cykel med laddning och urladdning. Det gör att för varje cykel förlorar man 20% av energin, vilket är rätt mycket, och eftersom man skriver “upp till” når man väl inte alltid 80%. Uppgifterna är från Cell Cube:s “Technical data”.

 13. Har 7,35 kW installerat på en 70-tals villa med bergvärme. Anläggningen ger mycket bra årsvärden med 1045 kWh/kW förra året och i år kan jag kanske passera 1050 (ligger på 1041 hittills) … Förra året hade jag 42,7% i egenanvändning och i år pekar det mot 41-43%. Har dock några elförbrukare en vanlig sommardag som många andra kanske inte har nämligen 200-250W ventilationsaggregat (som går dygnet runt) samt att jag kör lite kyla i huset under varmare perioder. Detta ökar naturligtvis egenförbrukningen (och husets totala elförbrukning). Skulle säkert gå att öka egenanvändning några procent till genom att t.ex. styra tvätt/diskmaskiner och liknande till lämpliga tider på dygnet

 14. Kontorsbyggnad från tidigt 80-tal ca. 500 kontor, fjärrvärme och kompressorkyla. Totalt 50 kW solceller mot sydöst och sydväst, lutning på ca. 40 grader, utbyte ca 800 kWh/kW. Har aldrig levererat ut på nätet mig veterligen. Effektbehovet för byggnaden varierar mellan 50-350 kW sol-elen inräknad.

  /Johan

 15. Tak 5grader från söder, 45 grader lutning, 5.2 kW paneler.
  Uppvärmning direktverkande el + luft/luft värmepump
  Egenanvändning:
  2013: 59%
  2014: 50%
  2015: 68% (jan tom oktober)

  /Thord.

 16. Jag har 13,25 kW på taket, som lutar ca 28 grader, riktningen är 181 grader. Ingen skuggningar på sommaren.

  Vid månadsbytet Oktober-November 2015 ser mina siffror ut såhär:
  Totalt producerat el: 11.286 kWh. (siffrorna kommer från piko solar portal.)

  Av denna elen ser jag att Vattenfall har köpt 9.909 kWh…

  Jag har behövd köpa: 9.287 kWh.

  Hur blir detta… Egenanvändningen av min solel blir ju otroligt låg, då vi ser till att inte dra mer el än högst nödvändigt på dagtid. Detta på grund av att Vattenfall ersätter överskottselen mycket högt i 2015. Ersättningen ser ut såhär:

  1 kr pr kWh + marknadspris UTAN avdrag + energiersättning 5 öre (nettleie)
  I tillägg till detta får jag 60 öre i skatteåterbäring!!

  Men jag har redan fått brev från Vattenfall, att ersättningen går något ner från 2016. Då får jag “bara” 40 öre + marknadspris i ersättning..

  Från 2017 får jag bara marknadspriset för elen.

  Min anläggning är godkänd för elcertifikat och ursprungsgarantier. Jag sålde 8 st garantier ifjol, och fick 200 kr pr st.

  Efter som tiden går, så blir det nog mindre att tjäna på att producera egen el för min del. Jag får se om det kan bli batterier eller kanske vätgasproduktion av överskottet någon gång i framtiden. Men än så länge är jag mycket nöjd med att producera egen el. Även om man bara skulle få marknadspriset för elen blir räknestycket bra, så länge man får skatteåterbäringen på 60 öre samtidigt 🙂

  • Hej Karl-Ove!
   Jag har samma deal med Vattenfall som du men de köper inte mina elcertifikat. Hur har du fåttt dina elcertifikat sålda?
   Vänligen
   Kjell

   • Hej Kjell!

    Jag glömde bort att skriva mer om just detta. Vattenfall vill inte köpa mina elcertifikat, men efter ett tips här på bloggen, så kontaktade jag Sölvesborgs energi. Dom köpte! 🙂

    //Karl-Ove

  • Får det till 12,2% egenanvändning hittills i år.

   Ser att du varit nettoproducent hittills i år, men antar att du klarar dig från vara nettoproducent på årsbasis om man räknar över ett kalenderår.

  • Somliga har bra avtal….passa på och njut så länge det varar! Du får väl ut någonstans runt 2:-/kWh (totalt) och med dessa ersättningar förstår jag att du gör en “omvänd” optimering av egenförbrukningen.

   Du har väl någonstans runt 12% i egenförbrukning om jag räknar rätt i all hast.

   Har du funderat på vad du skulle kunna hamna på i egenförbrukning om du skulle försöka vända på optimeringen, dvs försöka få så hög egenanvändning som möjligt?

   • Hehe, ja mitt avtal är mycket gynnsamt just nu. Men det varar ju inte i evigheter…. Min första tanke med att installera mycket solel var att jag hade några pengar på hög, som jag ville investera på ett bra sätt.

    Tanken var att jag skulle vilje reducera mina elräkningar, samtidigt som miljön skulle gynnas.

    Elen lär ju inte bli billigare med åren, speciellt med tanke på alla avgifter som skenar iväg.

    Jag hoppades på den tiden att Sverige skulle bestämma sig för det samma som Danmark hade en tid, detta som kallas för årsnettodebitering. -Att man enkelt och utan byråkrati skulle kunde kvitta egenproducerad el mot köpt el, och bara betala för det som blev diffen….

    Så blev det ju tyvärr inte.. Fast skattereduktionen är ju bra, men det kunde ha varit enklare tycker jag..

    När anläggningen var monterat och klar, fick jag 35% av totalkostnaden tillbaka. Detta blev ca 74K.

    Jag gjorde all installation själv, men fick ett elektrikerfirma till att komma och godkänna det hela.

    Nu sparar vi pengar på våran anläggning, och förhoppningsvis vill den sån småningom börja gå i plus för oss.

    Jag skulle kunde öka min egenanvändning genom att t.ex börja ladda elbilen hemma, använda disk- och tvättmaskin på dagtid samt producera varmvatten med värmepumpen på dagtid, och eventuellt bygga ut min värmeanläggning med några acc.tankar.. Fast det tror jag inte är något som jag orkar dona med…

    På lite sikt kommer jag att sälja huset och alla solceller till någon andra som behöver ett stort hus. Men med hemmaboende barn är det fint med god plats och många rum..

    Jag räknar också med att solcellsanläggningen på taket ökade värdet på mitt hus mer än vad det kostade att installera den. Därför är jag nästan helt säker på att det er en bra investering med solceller 🙂

    Nu är jag färdig 🙂 Amen.

    • I detta nu överförde jag 10 st elcertifikat och 10 st ursprungsgarantier till Sölvesborg Energi 🙂

     Precis som i fjol, så fick jag 200 kr pr. certifikat.

     Ursprungsgarantierna bjöd jag på, jag har inte lyckats hitta någon som vill köpa dom, och tyckte det var en bra grej att göra 🙂

 17. Skickar lite data från min lilla anläggning (1,6kW) i mörkaste Småland.
  Har sedan nära nog exakt 5 år tillbaka producerat 6252kW = 100%
  Utav dessa har jag direkt utnyttjat 72% och fått ett överskott på 28%.(1750kWh)
  Detta överskott har jag bara till en mycket liten del släppt ut på nätet.
  Har i stället ballanserat effekten på 0 i min inmatningspunkt och med reglerteknikens hjälpt styrt ned överskottet i en VV-berdeare som förvämer tappvarmvattnet. Inget som ekonomiskt betalar sig för såhär små effekter men lite spännande att testa.

 18. Jag vet inte hur det blir med textformateringen, men så här ser det ut hos oss. Nov + dec är 2014. Skuggning, speciellt när solen står lågt.
  Solel kWh Överskott kWh Egen förbr kWh Andel egenförbr %
  jan 8 0 8 100
  feb 41 0 41 100
  Mar 168 8 160 95
  Apr 301 53 248 82
  May 300 81 219 73
  Jun 319 128 191 60
  Jul 291 121 170 58
  Aug 317 119 198 62
  Sep 159 32 127 80
  Oct 83 4 79 95
  Nov 9 0 9 100
  Dec 7 0 7 100
  Totalt 2003 546 1457 73

 19. Hej! Jag har en solcellsanläggning monterad på ett 45graders tak som ligger mot söder. Den är på 33250W. Den har hittills sen monteringen i februari gett 34000kWh. Av det har jag sålt 14400kWh till Vattenfall för det gynnsamma spotpris+1:-. Nu blir det inte mycket producerat under vintermånaderna så gissningsvis en produktion på ca 38.000kWh. Egen konsumtion 23.000kWh och försäljning ca 15.000kWh. Även jag fick ändrat avtal till spotpris+40 öre nästa år.

 20. 3 paneler på två växelriktare;
  2,88kW 25 grader, Söder
  2kW 25 grader öster
  2,4kW 20 grader öster
  Totalt 7,28kWp. Har en liten del skuggning året runt och en lite större under vinterhalvåret på mer eller mindre alla panelerna. På grund av nämnda skuggning och ganska mycket österorienterade paneler så landar produktionen strax under 800Wh/kWp per år.
  Under de senaste 12 månaderna (november14-oktober15) så har produktionen varit ganska genomsnittlig men eftersom maj-juli var dålig och produktionen var rekorderlig under vår och höst (då man använder mera el) så ökade egenanvändningen från 28% (hela 2014) till 34% (de senaste 12 månaderna).

 21. I natt borde det komma en fil från e-logger med dagens (låga) produktion och i och med det så passerar jag två års obrutna data för min solelsproduktion med registrering varje minut. Skulle kunna korreleras ihop med meteorologiska data, data från elmätaren (dessvärre inte med minutuppläsning) inverstransformera fram min “skogsskyline” eller något annat kul.

 22. 35% egenanvänt. 4.08 kwp mot sydöst med 8 graders taklutning. Årsproduktion 3600 kwh.

 23. Hej.
  Har en anläggning (Windon polykristallina) på tre separata faser, 3 + 3 + 1,7 kW. Har under detta år producerat 5.926 kWh och till försäljning 4.308 kWh, dvs egen användning 27,3 %. Har även solvärmepaneler varvid så låg egen elanvändning. 6 kW i 38 % lutning, 1,7 kW i 60-70 % lutning, båda mot syd – sydsydväst, (viss skuggning). Får 49 öre/kWh exkl moms från Skellefteå kraft. Funderar på batteriladdning när priset på dessa sjunker.

 24. Om man har en 1-fas växelriktare som bara matar in överskott av solel på en fas blir den beräknade egenanvändningen beroende av hur elmätaren i anslutningspunkten är konfigurerad. De flesta elmätare är sannolikt konfigurerade att summera över alla tre faserna. Om du har +1 , +1, -1 (där + är köpt el och – är inmatning av överskott till nätet) på faserna bokförs det då som +1, trots att det i verkligheten varit 1 i överskott som matats in till nätet.
  Det betyder att om någon av er ovan har en 1-fas växelriktare är er beräknade egenanvändning av solelen sannolikt överskattad.

  Fick ett exempel idag från Björn Karlsson, professor på MDH. De har en 1-fas växelriktare I sitt hus och i ett projekt har man installerat en elmätning som visade att den verkliga egenanvändningen av solelen varit 25%. Om man använde värdet för överskottet uppmätt i nätägaren Vattenfalls anslutningspunkt blev den beräknade egenanvändningen däremot 55%.

  Om man har en 3-fas växelriktare som matar in överskottet av solel på alla tre faserna får det ingen eller i vart fall inte lika stor effekt vid beräkning av egenanvändningen som när man har 1-fas växelriktare, om man har en elmätare I anslutningspunkten som summerar över alla tre faserna.

 25. Har en anläggning på 80 paneler (14800kWp ) syd syd ost

  2014 producerat från anläggning 13800 Kwh sålt 10500 Kwh
  2015 producerat från anläggning 13900 Kwh sålt 10400 Kwh
  2014 köpte Telge in för 1,30kr/kwh ink elcertifikat och ursprungsgarantier
  2015 köpte Telge in för 0,60kr/kwh ink moms och elcertifikat och ursprungsgarantier samt att jag får skattered. på 0,60kr/kvh
  2016 har jag bytt till Umeel som betalar 1,00 kr/kvh ink moms men köper inte in elcertifikat och ursprungsgarantier men som jag kan sälja till Telge tex.

  jag har köpt in ca 14000 kwh varje år som jag betalar ca 1,05krKwh ( nät avg samt förbrukning)

 26. Hej!
  Det hade varit intressant att även se volymen köpt el från elnätet och hur lite om hur lasten i fastigheten ser ut. Det vill säga om fastigheten är en bostad, om elpatron används för värme och varmvatten, om det finns något speciellt som förbrukar el osv. Detta för att kunna få hjälp med att dimensionera solcellsanläggningar så att man får lagom stor del egenanvändning/överskott utan att behöva göra simuleringar.

 27. hej alla
  vore inte det intressanta att för alla exempel ovan veta totalmängden konsumerad (eller likvärdigt köpt) el på årsbasis? det spelar ju stor roll hur stor elkonsument man är för hur stor del av produktionen som i varje ögonblick “blir över”
  utifrån totalkonsumption (alt totalköp) + topeffekt (alt total produktion) + faktiskt egenanvändning borde man ju hyggligt kunna skatta förväntad överskottsprod på årsbas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *