Har ursprungsgarantier för solel något värde?

Ursprungsgarantierna infördes i december 2010. Ursprungsgarantin anger vilken energikälla som har använts för elproduktionen. Ursprungsgarantier utfärdas för alla typer av elproduktion.  Man ansöker om tilldelning av ursprungsgarantier hos Energimyndigheten, på samma sätt som för elcertifikat. Efter godkännande om tilldelning får man en ursprungsgaranti för varje producerad MWh.

Under 2014 utfärdades 145,6 miljoner ursprungsgarantier i Sverige. Av dem var 7 944 för solel. Under 2014 matades 12,36 GWh solel in till nätet, se inlägget ”Hur mycket solel matas in till nätet?”. Det skulle ha gett 12 360 ursprungsgarantier under 2014 om alla hade ansökte om godkännande för tilldelning av ursprungsgarantier. Eftersom alla inte ansökt om godkännande ”saknades” 12 360 – 7 944 = 4 416 (36%) ursprungsgarantier för solel under 2014.

Utfärdade ursprungsgarantier i Sverige 2014. Källa: Cesar, Energimyndigheten.

Utfärdade ursprungsgarantier i Sverige 2014. Källa: Cesar, Energimyndigheten.

Det bör påpekas att det är endast ursprungsgarantierna för sitt överskott man ska sälja som ägare av en solcellsanläggning. Om man säljer ursprungsgarantierna för den solel man använder själv skulle det bokföringsmässigt betyda att man överlåter till någon annan att “använda” denna solel. Det borde betyda att den egenanvända elen skulle bokföras som svensk residualmix istället eftersom dess ursprung skulle bli ospecificerad. 2013 bestod svenska residualmixen av 55,1% fossilt, 35,4% kärnkraft och 9,5% förnybart enligt Energimarknadsinspektionen. Residualmixen förklaras av Energimarknadsinspektionen som “den tekniska term för el som spåras implicit och är ett resultat av nationell elstatistik. Den implicit spårade residualmixen adderat med den explicit spårade elen motsvarar den totala energiförbrukningen inom en domän.”. Gävle energis förklaring är lättare att tolka för de flesta: “Residualmixen består av den el som ”blir över” när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort.”.

Värde

När det gäller elcertifikat finns statistik för vilka priser elcertifikaten handlas för från Cesar, hos Energimyndigheten. När det gäller ursprungsgarantier finns ingen öppen prisstatistik för ursprungsgarantier från solel. Enligt uppgift från Energimyndigheten är det i dagsläget inte möjligt för Energimyndigheten att samla in dessa prisdata eftersom det inte finns stöd i lagen om ursprungsgarantier för el för att göra det. Elcertifikatpriserna används för att beräkna kvotpliktsavgifter, men för ursprungsgarantier finns inget sådant syfte, varför någon sådan regel inte infördes i lagen.

Vi säljer vår överskottsel, ursprungsgarantier och elcertifikat till Telge Energi enligt ett femårsavtal tecknat i december 2011. Vi får totalt 1,50 kr/kWh. I år var det första gången de angav något pris för ursprungsgarantierna. I ett mail fick vi uppgiften ”Ersättningen för produktion 2014 sätts in på ditt konto i slutet av januari 2015. Leveransen och ersättningen är uppdelade i 3 delar el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Varje del ersätts med 50 öre/kWh.” En annan producent som också säljer till Telge Energi fick 3×43 öre/kWh för 2014. Våra priser på 50 respektive 43 öre/kWh för ursprungsgarantierna och elcertifikaten verkar vara schabloner, som inte är direkt kopplade till ett verkligt värde.

Johan Malinen på Energimyndigheten anger 1-10 kr per ursprungsgaranti för vind och vatten, vilket gör 0,1-1 öre/kWh. Svensk Kraftmäkling mäklar ursprungsgarantier men det finns ingen öppen prisstatistik hos dem.

Guarantees of Origin – EEX (European Energy Exchange) finns prisstatistik för ursprungsgarantier för vatten- och vindkraft, se nedanstående diagram. Nordisk vattenkraft (Nordic Hydro) har senaste 1,5 åren haft ”settlement prices” på 0,055-0,17 Euro/MWh och vindkraft (Northern Continental Wind) på 0,21-0,30 Euro/MWh under senaste tre månaderna (hittar ingen äldre statistik). Detta gör 0,5-2,8 kr/MWh och högst 0,28 öre/kWh för vind- eller vattenkraft under de angivna perioderna. En fråga är hur stora handelsvolymer priserna baseras på. Tittar man ”Volume” för vindkraft 2014 står det 0 för årets alla dagar enligt den Excel-fil man kan ladda ner. För vattenkraft var det bara under fem dagar det fanns någon ”Volume” under 2014 och under dessa dagar var volymen totalt bara 102 000.

Man ska inte räkna med att skära guld med täljkniv när det gäller ursprungsgarantierna. En liten brasklapp måste dock kastas in när det gäller ursprungsgarantier för solel eftersom öppen prisstatistik saknas. Om du sålt ursprungsgarantier för solel och vill dela med dig av det pris du fått får du gärna skriva en kommentar om det!

Ursprungsgarantier som styrmedel?

Man skulle kunna tänka sig att om det blev stor efterfrågan på en viss typ av elproduktion skulle det höja priserna för ursprungsgarantierna och därmed öka lönsamheten och bidra till en ökad utbyggnad av denna elproduktion. Men ursprungsgarantierna med dessa låga värden har rimligen än så länge inte haft någon märkbar påverkan på Sveriges elproduktionsmix, det är elcertifikatsystemet som står för denna påverkan.

Har du åsikter om ursprungsgarantier? 

Den 17 april bjuder Energimyndigheten in intresserade att delta i det andra referensgruppsmötet om systemet för ursprungsgarantier för el och ursprungsmärkning av el.

Mera info

Ursprungsgarantier, Energimyndigheten.

Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el

Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Priser för ursprungsgarantier från "Nordic Hydro". Källa: EEX.

Priser (“settlement price”) för ursprungsgarantier från “Nordic Hydro”. Källa: EEX.

Priser för ursprungsgarantier från "Northern Continental Wind". Källa: EEX.

Priser (“settlement price”) för ursprungsgarantier från “Northern Continental Wind”. Källa: EEX.

Första överföringen av ursprungsgarantier

Vi har till dags dato fått två (2) ursprungsgarantier och två (2) elcertifikat bokförda på våra Cesarkonton för ursprungsgarantier respektive elcertifikat hos Svenska Kraftnät. Vi får ett certifikat för varje MWh vi matar in på nätet. I vårt avtal med Telge Energi som köper vår överskottsel för 1,50 kr/kWh ingår att de tar hand om ursprungsgarantier och elcertifikat. Jag gjorde igår den första överföringen av ursprungsgarantier. Cesar-kontot för ursprungsgarantier fungerar som ett bankkonto. Man talar om till vilken man vill överföra ursprungsgarantierna och hur många man vill överföra, inga konstigheter alltså.

Dock är det bökigt att man måste ha just Nordeas e-legitimation för att hantera Cesarkontona för ursprungsgarantier och elcertifikat hos Svenska Kraftnät. Min vanliga e-legitimation hos Swedbank duger inte. Lite krångligt att behöva besöka en annan bank personligen för att skaffa och förnya e-legitimationen.

När jag skulle göra en överföring från Cesar-kontot för elcertifikat i kväll stötte jag på patrull. Det var mera klickande för att komma fram till genomförandet av transaktionen än för ursprungsgarantier. Där fastnade jag på att man måste ange ett pris. Utelämnat pris eller 0 kr godkändes inte: ”Angivet pris är inte korrekt”. Jo, det var det skulle jag ha velat svara, men den möjligheten fanns inte.

Det är få solcellsanläggningar som ansökt godkännande för elcertifikat. Jag tycker att alla borde göra det! Så småningom skulle väl någon då inse att elcertifikatsystemet inte är lämpat eller anpassat för små elproducenter och att en förbättring behöver komma till stånd. Symptomatiskt är att formulären för ansökande om godkännande för elcertifikat ligger under “Företag” hos Energimyndigheten…

Tidlösa. Linnéträdgården 13 oktober 2012.

Tidlösa. Linnéträdgården 13 oktober 2012.

Vår ersättning för överskottsel 2011

Jag försöker här reda ut begreppen om vilken ersättning man kan få för sin solel.

Den solel vi använder själva i vårt hus gör att vi minskar vårt inköp av el och den får därmed samma värde som det rörliga priset för köpt el. Observera att detta gäller det rörliga priset för summan av elhandel och elöverföring. Den fasta abonnemangskostnaden hos nätbolag och elhandlare påverkas däremot inte.

Den solel som vi inte kan använda själva i huset blir ett överskott som matas in på nätet. Eftersom vi är en nettokonsument av el under ett år får vi ingen kostnad för inmatningsabonnemang. Ersättningen för överskottselen kommer från fyra olika källor:

  1. Energiersättning.
  2. Elcertifikat.
  3. Ursprungsgarantier.
  4. Elhandel.

Summa ersättning för överskottsel 2011

Energiersättning 7,5 öre/kWh
Elcertifikat Ca 26 öre/kWh
Ursprungsgarantier ?
Elhandel 56,9 öre/kWh
Summa Ca 90 öre/kWh

Energiersättning

Detta är en ersättning som betalas ut från nätbolaget på grund av minskade överföringsförluster i nätbolagets elnät. Nätbolagen är skyldiga att betala ut en ersättning enligt Ellagen 3 Kap. 15§. Det finns inget enhetligt namn för denna ersättning. Hos olika nätbolag kallas den exempelvis energiersättning, produktionsersättning, nätersättning, överföringsersättning, förlustersättning eller ersättning för nätnytta. Detta är den enda ersättning man som elproducent får med automatik. Gör man ingenting annat blir det inte mer än så här.

Ersättningen varierar beroende på var man bor i landet och vilken tariff man har mellan ca 4 öre/kWh och ca 8 öre/kWh. Vi har Vattenfall som nätägare och de betalar 7,5 öre/kWh, inklusive moms, till oss eftersom vi bor i deras område söder och har enkeltariff. Om vi bott i område norr hade vi istället fått 5,5 öre/kWh, inklusive moms. Om vi hade haft tidstariff hade vi fått olika ersättning under höglasttid respektive övrig tid.

Elcertifikat

Hos Energimyndigheten kan man ansöka om att bli godkänd för tilldelning av elcertifikat. Tilldelningen sker från den dag Energimyndigheten fattat beslut om godkännande. Tilldelning av elcertifikat kan inte ske retroaktivt. När man blivit godkänd får man elcertifikat för den överskottsel man matar in på nätet utan att det kostar någonting. Man får ett elcertifikat per producerad MWh (1000 kWh). Man är egentligen berättigad till elcertifikat för hela sin solelproduktion men som jag skrivit om tidigare är det idag inte lönt för en småhusägare eftersom kostnader som är förknippade med detta överstiger intäkterna.

Elcertifikaten bokförs av Svenska Kraftnät på ett Cesarkonto. Dessa elcertifikat kan man sälja, om man hittar en köpare. Man får elcertifikat under 15 år. Priserna för elcertifikat varierar med tiden, se diagram.

Under 2011 motsvarade medelpriset för elcertifikat ca 26 öre/kWh, inklusive moms.

Vi hade visserligen samlat ihop till ett elcertifikat under 2011 men vi fick inte något elcertifikat infört på vårt Cesar-konto under 2011 (se varför i inlägg från 24 januari), därför gjorde vi ingen handel med elcertifikat under 2011 utan det kommer att bli under 2012.

Pris för elcertifikat per månad, hämtade från "Cesar elcertifikat", Svenska Kraftnät.

Pris för elcertifikat per månad, hämtade från "Cesar elcertifikat", Svenska Kraftnät.

Ursprungsgarantier

Den 1 december 2010 trädde en ny lag om ursprungsgarantier i kraft. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier utfärdas för alla typer av elproduktion. För att få ursprungsgarantier måste man skicka in en ansökan till Energimyndigheten. Liksom för elcertifikat får man en ursprungsgaranti per producerad MWh och de bokförs också på ett konto hos Svenska Kraftnät. Dessa ursprungsgarantier kan man sälja, om man hittar en köpare.

Vilket värde ursprungsgarantierna har är oklart för mig. Vi hade visserligen samlat ihop till en ursprungsgaranti under 2011 men vi fick inte någon ursprungsgaranti infört på vårt Cesar-konto under 2011, därför gjorde vi ingen handel med ursprungsgarantier under 2011.

Elhandel

Fick häromdagen en ”producentfaktura” från Bixia, till vilka vi sålde vår överskottsel under 2011. Bixia betalade Nord Pool timspotpris utan avdrag och betalade dessutom ut moms på detta belopp. Deras ersättning för elhandeln blev totalt 869 kr för 1527 kWh vilket gör 56,93 öre/kWh i genomsnitt under året. En sammanställning per månad visas i nedanstående tabell. Se även diagrammet som visar tydligt hur Nord Pool spotpris har sjunkit under året.

 

Överskott
(kWh)

Ersättning
(kr/kWh)

Ersättning
(kr)

Jan

8

0,7469

5,98

Feb

17

0,6875

11,69

Mar

129

0,7039

90,80

Apr

208

0,5961

123,99

Maj

282

0,6288

177,31

Jun

273

0,6063

165,51

Jul

197

0,4996

98,43

Aug

196

0,5321

104,30

Sep

134

0,4330

58,02

Okt

56

0,3623

20,29

Nov

20

0,5263

10,53

Dec

5

0,4400

2,20

SUMMA

1527

0,5693

869,00

Nord Pool spotpris under 2011.

Nord Pool spotpris under 2011.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

Första solelbetalningen från Bixia

Igår fick vi brev om första utbetalningen från elhandlaren Bixia för vår försäljning av överskottsel, 409,8 kr!

Vi får Nord Pool spotpris per timme, utan avdrag. Under januari-maj matade vi in 645 kWh till nätet och i genomsnitt fick vi därmed 63,5 öre/kWh, se nedanstående tabell. Vi har dessutom fått 7,5 öre/kWh från vår nätägare Vattenfall i ”energiersättning”, vilket tillsammans gör 71 öre/kWh.

Till detta kommer ersättning för elcertifikat, men vi har inte fått något elcertifikat ännu eftersom man får ett elcertifikat per 1000 kWh. Under augusti kommer vi att få vårt första elcertifikat. Medelpriset under det senaste året för elcertifikat motsvarar 32,7 öre/kWh. Som jag skrivit om tidigare får vi bara elcertifikat för vår till nätet inmatade överskottsel och inte för hela solelproduktionen.

Samtidigt som vi får vårt första elcertifikat får vi även vår första ursprungsgaranti. Vilket värde den har återstår att se.

Månad Inmatad överskottsel (kWh) Pris (kr/kWh) Summa (kr)
Jan 8 0,747 6,0
Feb 17 0,688 11,7
Mar 129 0,704 90,8
Apr 208 0,596 124,0
Maj 282 0,629 177,3
Summa 645   409,8
Snitt   0,635  

Försäljning av el från solceller

Den 18 januari i år höll Solar Region Skåne ett solcellsseminarium. Mitt föredrag ”Ekonomi för inmatning av solel till nätet – Möjligheter och hinder. Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier” finns att ladda ner på deras hemsida. Föredraget ger en hygglig basinformation om vad som gäller idag för de små producenter som vill sälja sin överskottsel.

Vad jag inte nämnde i föredraget är att man i princip skulle kunna sälja sin överskottsel till sin nätägare, eftersom de får köpa in el för att täcka förlusterna i elnätet.

Bixia på hugget

Fick brev idag från Bixia med information om den nya lagen om ursprungsgarantier som trädde i kraft den 1 december och med en uppmaning om att ansöka om tilldelning av ursprungsgarantier. Vi har redan gjort en ansökan till Energimyndigheten och blivit godkända för ursprungsgarantier, men det kändes mycket positivt att Bixia är på hugget och upplyser sina elproducenter om detta.

Rätt till utdelning av ursprungsgarantier klart!

I måndags fick vi brev från Energimyndigheten. ”Statens energimyndighet beslutar att anläggningen Dyudden har rätt att tilldelas ursprungsgarantier för producerad el”. Vår nätägare Vattenfall rapporterar in mätvärden till Svenska Kraftnät och där kontoförs våra ursprungsgarantier på Cesar-kontot, på samma sätt som våra elcertifikat. Det krävs dock att vi matar in 1000 kWh till nätet innan vi får en ursprungsgaranti och ett elcertifikat. Med tanke på att vi hittills bara matat in 24 kWh har vi en bit kvar…

Den 17 januari 2011 utfärdar Svenska Kraftnät de första ursprungsgarantierna och det är väl först en tid därefter vi vet vad de blir värda. När Annika Lööw, Svenska Kraftnät, ringde upp häromdagen för att svara på en annan fråga jag ställt sa hon att hon inte hade en susning om vad priset skulle bli.

Precis som för elcertifikat lönar det sig inte att försöka få ursprungsgarantier på all vår el eftersom vi då måste bekosta en elmätare och ett mätabonnemang för minst 1600 kr/år.

Liksom för elcertifikat undrar jag varför det är krav på att elen ska mätas timvis för att man ska kunna tilldelas ursprungsgarantier? Skulle inte små elproducenter kunna rapportera sina mätvärden via Internet en gång per år till Svenska Kraftnät när det gäller tilldelningen av elcertifikat och ursprungsgarantier? Då skulle de kunna få elcertifikat och ursprungsgarantier för hela sin elproduktion på ett smidigt sätt.

Ansökan om ursprungsgaranti ifylld

I Energimyndighetens ”Nytt om elcertifikat nr 3 2010” som kom häromdagen var inledningen följande:

Nu träder den nya lagen om ursprungsgarantier i kraft

Den 1 december 2010 träder den nya lagen om ursprungsgarantier i kraft. För elproducenter och elleverantörer blir ursprungsgarantierna ett verktyg för att styrka elens ursprung.

Sagt och gjort. Nu har jag fyllt i blanketterna om ansökan om ursprungsgaranti för vår solel. För varje MWh solel vi matar in på nätet kommer vi att få en ursprungsgaranti, på samma sätt som vi får ett elcertifikat för samma el. Vad är då ursprungsgarantin värd? Säg det. På Energimyndighetens frågor och svar blir man inte klokare: ”Priset på ursprungsgarantier bestäms av utbud och efterfrågan. Det är mycket svårt att förutsäga priset på de elektroniska ursprungsgarantierna och i förlängningen priserna på el med olika ursprung och priserna kan komma att variera.”

När jag för ett par år sedan pratade med en kille som handlade med ursprungsmärkt el var den värd ett par öre extra per kWh. Det skulle bli 20 kr per ursprungsgaranti och om vi får i genomsnitt 1,5 sådan per år skulle vi hala hem 30 kr/år. Om vi sparar dem i tre år skulle det räcka till en lunch på stan och då får Maria och jag lotta om vem som ska få lunchen. Fast priset på ursprungsgarantierna kanske blir något helt annat förstås.

Får lite känslan av att ursprungsgarantin är ännu ett system, förutom elcertifikatsystemet, som inte är tänkt för de små elproducenterna. Men vi som hänger med får väl se…