506 kWh solel under juni = plushus

Solelproduktion

Under juni månad gav våra solceller 505,8 kWh (105,5 kWh/kW) solel enligt elmätaren. Det är lägre än maj månads 121,4 kWh/kW.

Bästa dag blev 2 juni med 25,16 kWh (5,2 kWh/kW) enligt växelriktaren. Vår bästa dag hittills var under 12 maj 2017 med 5,7 kWh/kW.

I diagrammet här nedan visas solelproduktion, egenanvändning och inmatning till nätet per dygn under juni.

Den producerade energin i kWh är inte jämförbar med tidigare år eftersom vi byggde ut vår solcellsanläggning från 3,36 kW till 4,794 kW, med driftstart 27 november 2015. Vårt utbyte per installerad kW är lägre än tidigare eftersom av de fem nya modulerna sitter en mot väst, en mot ost och de tre övriga som visserligen sitter mot söder får mera skuggning och därmed lägre solelproduktion på morgon och eftermiddag än de gamla modulerna högre upp på taket.

Produktion per modul

Eftersom våra solcellsmoduler numera har effektoptimerare från SolarEdge på varje modul kan man också se energiproduktion per modul och då kan även utbytet per modul beräknas, se figurer här nedan som visar elproduktion och utbyte per modul  under juni månad.

Skuggeffekter minskar produktionen mer eller mindre för alla modulerna:

  • Den lägre solelproduktion för de östligaste modulerna (7-12) beror på att de skuggas av stor ek och lind på morgon och tidig förmiddag.
  • Modulerna 17-19 på kökstaket skuggas av lövskog på sen eftermiddag och kväll, dessutom skuggas modul 19 på morgon och tidig förmiddag av utstickande fasad. Skuggningen på kökstaket gör att dessa 260 W moduler producerar mindre än de 240 W moduler som sitter högre upp på taket och som därmed skuggas mindre.
  • Att den västvända modulen 16 ger lägre produktion än den östvända modulen 15, har också att göra med skuggning av närliggande lövskog under sen eftermiddag och kväll.

Noggrannhet växelriktarens mätvärden

Enligt växelriktarens mätvärden var solelproduktionen 512,78 kWh under juni. Det var 1,39% högre värde än från elmätaren. Skillnaden mellan värdena från elmätare och växelriktare är dock inte konstant. Vid låg energiproduktion under en dag visar växelriktaren lägre värden än elmätaren, medan det vid högre energiproduktion är tvärtom. Enligt SolarEdge har växelriktarens mätvärden en noggrannhet på ±5%, medan vår elmätare från ABB har en noggrannhet på ±1%.

Egenanvändning och  överskott

Av vår producerade solel under juni använde vi 168 kWh (33%) själva och matade in ett överskott på 245 kWh (67%) till nätet. Under senaste året (juli 2016 – juni 2017) har egenvändningen varit 39% i genomsnitt. Under 2011-2015 var vår egenanvändning i genomsnitt 46,8% medan 53,2% var ett överskott som matades in till nätet. I och med att vi byggt ut vår solcellsanläggning har både produktion och överskott ökat, vilket gör att vår andel egenanvändning minskat.

Vi köpte 245 kWh el under juni. Av vår elanvändning var 41% solel under juni. Hade vi kunnat använda all solel själva hade det blivit 100%. Vi var ett plushus under juni med 92 kWh högre elproduktion än vår elanvändning. Även under maj var vi ett plushus med 1 kWh marginal.

Tillkommer dessutom att vi får varmvatten från våra solfångare, vilket gör att vi minskar användning av elpatron för uppvärmning av vatten i ackumulatortanken. Varmvattnet används till tappvarmvatten och golvvärme (höst, vinter och vår) på båda våningarna. Vi bor sju kilometer ifrån närmaste fjärrvärmeområde så det var aldrig något alternativ för oss när vi lät bygga huset 2006. Vi bor 1 km från utkanten av ett stort nybyggnadsområde där 5 000 bostäder planeras på sikt men dit lät kommunen inte dra någon fjärrvärme, man bedömde väl att det inte var lönsamt med dagens energisnålare hus.

Produktionsdata

På SolarEdge monitoring portal finns vår solcellsanläggning under namnet Geddeholm 73. Den installerade solcellseffekten är 4,794 kW från och med 27 november 2015. Solcellsmodulerna har en yta på 27,5 m2. Dessförinnan hade vi 3,36 kW solceller med driftstart 28 oktober 2010 och för den tiden finns driftdata i SMA:s Sunny Portal.

En beskrivning av vår utbyggda solcellsanläggning finns i inlägget Vår utbyggda solcellsanläggning.

Vi har dessutom 10 m2 solfångare som varit i gång sedan slutet november 2006, någon månad efter inflyttningen i huset.

Skuggning

Vi har skuggning morgon-tidig förmiddag och på kvällen från omgivande träd, som gör att vårt utbyte minskar jämfört med om vi inte hade haft någon skuggning. Taket har 27 graders lutning och är inom 5 grader (mot sydost) vänt mot söder.

Solelproduktion per dygn under juni 2017. Enheten på y-axeln är kWh. Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

Solelproduktion (gröna staplar), elanvändning (röda) och egenanvändning av solelen (blåa) under juni 2017. I elanvändningen och egenanvändningen ingår inte elen till garaget och förrådet i separat byggnad, som var 16 kWh under juni. Därför är värdena för egenanvändning annorlunda jämfört de värden som redovisats i texten. Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

Solelproduktion per modul under juni 2017. Modul 15 är vänd mot öster, modul 16 mot väster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket. Bakgrundsbilden är från SolarEdge monitoring portal.

Energiutbyte per modul under juni 2017. Modul 15-16 är vända mot öster respektive väster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket och skuggas mera än de övriga.

Solelproduktion Juni – Summering. Plushus!

Har fått timdata för uttag från elnätet (branschspråk för den el vi köpt) och inmatning av överskott av el från våra solceller till elnätet för juni från Per Holmquist, Vattenfall. Med hjälp av dem och data från solcellsanläggningen gjorde jag en sammanställning tillsammans med en jämförelse för november 2010-maj 2011.

62% av vår producerade solel under juni matades in på nätet, vilket är 1% mindre än under maj. Denna el säljer vi till Nord Pool spotpris per timme via Bixia.

29% av månadens timmar behövde vi inte köpa någon el och vi var under dessa timmar alltså helt självförsörjande på el, vilket var mer än under maj då det blev 26%. Under 18 av månadens dygn producerade vi mera solel än husets elanvändning, vilket var lika med maj.

Under juni köpte vi 257,5 kWh el till vårt hus (163 m2 boyta) och separat förråd (50 m2 uppvärmd yta till 7-8° vintertid, sommartid har vi ingen värme på), vilket är det lägsta värdet sedan vi flyttade hit oktober 2006. Under 2007-2010 köpte vi 320-441 kWh under juni månad. Solcellerna gav i år ett nettotillskott under juni på 169 kWh. Utan solcellerna hade det alltså blivit 426 kWh köpt el. Dessutom matade vi in 273 kWh till nätet, vilket gör att vårt produktionsnetto var 15,6 kWh. Vi blev alltså ett plushus under juni! Yiihaa…

Summering Juni 2011

Summering Juni 2011

Solelproduktion per dygn under juni 2011.

Solelproduktion per dygn under juni 2011.

Solelproduktion per timme under juni 2011.

Solelproduktion per timme under juni 2011.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.

Blir vi ett plushus under maj? II

Nej, som jag förutspådde den 16 maj blir vi inte det. I dagsläget har vi köpt ca 300 kWh el (glömde läsa av elmätaren vid månadsskiftet) och matat in ca 220 kWh till nätet. Nettot blir alltså ca 80 kWh hittills. De tre närmaste dagarna förutspås rätt mulet så då går vi nog plus minus noll. De tre sista dagarna under månaden ska bli soliga säger prognosen och då kommer vi att generera mera solel än vad vi behöver köpa el.

Vi har producerat 360 kWh solel hittills under månaden och vi hamnar nog mellan 440 och 450 kWh för månaden. Bästa dagen hittills i år har gett 18,93 kWh solel. Väntar på att nå drömgränsen 20 kWh…

Producerad solel per dygn hittills under 2011.

Producerad solel per dygn hittills under 2011.

Blir vi ett plushus under maj?

Nej.

Ett plushus genererar mera energi än vad det använder. Under maj månad har vi hittills köpt ca 230 kWh (skattat värde, glömde att läsa av mätarställningen vid månadsskiftet och hittar ingen mätarställning på våra elräkningar) och matat in 133 kWh av vår solelproduktion på 222,6 kWh till nätet, vilket gör att vi netto köpt 97 kWh. Om vi ska bli ett plushus under maj krävs att vi genererar ett solelöverskott på i genomsnitt 6,9 kWh per dygn under resten av månaden. Ett så pass stort överskott kommer vi inte att få. Skulle tro att vi hamnar på ett nettoköp på 50-80 kWh under maj.

Men under juni-juli kommer vi att få ett litet överskott (om det vädermässigt blir en normal sommar) och därmed blir vi ett plushus då… Och det var så tanken var från början. Med tanke på nettodebitering per månad diskuterades när vi skulle dimensionera vår solcellsanläggning ville vi inte producera något större överskott under juni-juli eftersom vi inte skulle få något betalt för ett månadsöverskott, enligt den diskussion som då fördes om nettodebitering.

I dagsläget är det oklart om det blir någon nettodebitering eller inte. Skatteverket tycker att det strider om gällande regler för betalning av energiskatt och vi väntar nu på ett utspel från Näringsdepartementet i frågan.

Sveriges första plushus på årsbasis ligger i Åkarp i Skåne.