Investeringskalkyl för solceller – Rapport

I inlägget Produktionskostnad och lönsamhet för solel – Ny mall i september ifjol nämndes att projektet Investeringskalkyl för solceller vid Mälardalens högskola har tagit fram Excelmallar för att beräkna produktionskostnad och lönsamhet för solel.

En rapport från projektet finns nu att ladda ner hos E2B2. Excelmallarna och en länk till rapporten finns på projektets hemsida Investeringskalkyl för solceller. I rapporten beskrivs metoden och en beskrivning görs av alla parametrar och antaganden. Där finns också exempel på känslighetsanalyser som visar hur olika parametrar påverkar produktionskostnaden för solel.

HUB2016 i Västerås

I morgon är det HUB2016 Energy conference i Västerås med 350 deltagare.

Jag är med och har en poster om projektet “Investeringskalkyl för solceller“. Projektet har tagit fram mallar för beräkning av Produktionskostnad och lönsamhet för solel i Sverige. Prova gärna mallarna och ge återkoppling! Har i dagarna skickat slutrapporten till finansiären Energimyndigheten via E2B2 så snart kommer det även att finnas en rapport att ladda ner.

I morgon presenteras även projektet vid E2B2 forskarmöte i Stockholm av Stefan Lindsköld, Aktea, som var en av Stockholm stads representanter i projektet .

Produktionskostnad och lönsamhet för solel – Uppdaterad mall

De mallar som beskrevs i förra blogginlägget har uppdaterats tre gånger enligt beskrivningar i PS till förra inlägget. Så nu finns version 1.11 finns för nedladdning.

Ladda gärna hem mallarna och testa dem. Hör sedan av dig med synpunkter! Endera som kommentarer till detta inlägg eller till min MdH-mail som finns på projektets hemsida. Du kan bidra till att göra mallarna ändå bättre!

Produktionskostnad och lönsamhet för solel – Ny mall

Projektet “Investeringskalkyl för solceller” vid Mälardalens högskola har tagit fram Excelmallar för att beräkna produktionskostnad och lönsamhet för solel. Mallarna kan laddas hem på projektets hemsida enligt ovanstående länk. Projektet riktades mot företag men mallarna finns i två versioner, en för privatpersoner och en för övriga. Beräkningarna är identiska i de två versionerna men startvärdena skiljer sig åt.

Ladda gärna hem mallarna och testa dem. Hör sedan av dig med synpunkter! Endera som kommentarer till detta inlägg eller till min MdH-mail som finns på projektets hemsida. Du kan bidra till att göra mallarna ändå bättre!

  • Vad var bra?
  • Var finns förbättringsmöjligheter?
  • Saknas något?
  • Hittade du rentutav något fel?

Ett önskemål är att även göra en webbräknare baserad på mallarna.

Om projektet

Problemställning. Idag finns ingen enhetlig metod för att beräkna produktionskostnader för solel i Sverige eller ett enhetligt underlag när det gäller vilka värden som ska användas för de parametrar som behövs för att beräkna produktionskostnaden. Enbart för att beräkna produktionskostnaden behöver man medvetet eller omedvetet göra antaganden om fler än 20 parametrar och vill man beräkna lönsamheten behöver antaganden göras om ytterligare drygt tio parametrar. I brist på en standardiserad modell för produktionskostnaden för solel kan det idag bli vitt skilda resultat vid olika beräkningar. Det försvårar idag möjligheten att bedöma ekonomin för en kommande solcellsinstallationer.

Idag tvingas fastighetsägare att inför varje enskild solcellsinvestering göra en rad antaganden, och att utvärdera offerter som inte baseras på jämförbara indata. Bristen på standardisering innebär en osäkerhet inför investeringsbeslutet som fördröjer marknadens utveckling. Resultaten från projektet förväntas därför vara av värde för alla parter som är inblandade i solcellsinstallationer.

Mål. Projektets mål var bland annat att

  • Utveckla en analysmodell baserad på Levelized Cost of Energy (LCOE) och göra en anpassning av denna modell till svensk småskalig energiproduktion.
  • Ta fram standardiserade antaganden för så många som möjligt av de ingående parametrarna i LCOE-modellen.
  • Ta fram en översiktlig modell för hur man kan bedöma framtida intäkter från en solcellsinvestering.

Projektgrupp. I projektgruppen har ingått följande deltagare:

Bengt Stridh, adjungerad lektor Mälardalens högskola och anställd vid ABB Corporate Research, projektledare.

David Larsson, industridoktorand Mälardalens högskola och anställd vid Solkompaniet, vilket givet projektet en koppling till ett av Sveriges största installationsföretag av solcellssystem.

Pietro Campana, postdoc Mälardalens högskola. God vana av simulering av solcellsanläggningar med olika programvaror och erfarenhet av ekonomiska beräkningar för italienska solcellssystem.

Stefan Lindsköld och Åsa Thurin, representerande Stockholm stad, har varit sammanhållande gentemot en stor referensgrupp och svarat för arrangemang av projektmöten.

En referensgrupp med knappt 50 deltagare, som förutom en byggherregrupp bestått av leverantörer, konsulter och elbolag. Projektmötena har varit välbesökta och ett mycket givande samarbete med referensgruppen har lett fram till en förankrad mall till nytta för alla solcellsintressenter.

Projektet har kunnat dra nytta av att Bengt Stridh och David Larsson deltar som två av de svenska representanterna i International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme Task 13 Performance and Reliability of Photovoltaic Systems.

Arbetet vid Mälardalens högskola har finansierats av Energimyndigheten.

PS 15/9. Efter påpekande från Daniel Hägerby om ett par problem med validering av de värden man själv anger har mallarna uppdaterats idag på förmiddagen. Ladda därför ner de nya versionerna (1.9).

19/9. Efter en synpunkt från Kristofer Karlsson gjordes en justering rörande hur man anger de rörliga kostnaderna. Version 1.10 finns nu för nedladdning.

22/9. Efter kommentarer från Per S har några förtydligande gjorts vad gäller inversteringskostnad och att nya namn “Pris köpt el” och “Pris såld el” har ersatt tidigare namn. Version 1.11 finns för nedladdning.