203 miljoner idag till solceller i regeringens höständringsbudget

Riksdagen sa idag ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2017, enligt “Höständringsbudget för 2017“. Det innebär en ökning med 203 miljoner till investeringsstöd för solceller, varav en del går till administrativa utgifter.

I finansutskottets betänkandet står (min färgmarkering)

“Utgiftsområde 21 Energi

Anslaget 1:8 Energiteknik får användas för utgifter för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha positiva effekter på klimatet, bl.a. stöd till installation av solceller. Högst 12 miljoner kronor av anslaget får användas för de administrativa utgifter som detta medför. Antalet ansökningar om solcellsstöd har under flera år varit högt, vilket har lett till att det bildats kö i systemet. För att hantera detta behöver ytterligare medel tillföras anslaget 1:8 Energiteknik, som därför bör ökas med 203 miljoner kronor.

Med hänsyn till de krav på handläggning som ökningen av anslaget medför behöver medlen som får användas för administration ökas. Regeringen anser därför att ändamålet för anslaget 1:8 Energiteknik bör ändras så att högst 15 miljoner kronor av anslaget får användas för de administrativa utgifter som ökningen medför.”

Kan noteras att SD yrkade avslag för denna budgetökning, med motiveringen

“Inom utgiftsområde 21 Energi kan investeringsstödet för installation av solceller ifrågasättas, enligt motionärerna, eftersom solceller nästan uteslutande producerar elenergi vid tidpunkter när Sverige redan har ett stort produktionsöverskott. Höjningen av anslaget 1:8 Energiteknik avvisas.”

Apropå SD:s yrkande. I diagrammet här nedan visas Sveriges import och export av el per månad under 2016. Hämtade data från Svenska Kraftnäts statistik. Där framgår att sommarmånaden juni, med hög solelproduktion, var den månad som hade näst högst import av 2016 års månader och att det var en av två månader under 2016 då vi hade en nettoimport av el.

Import och export av el i Sverige per månad under 2016.. Enligt data från Svenska Kraftnät.