Värde av egenanvänd och såld solel – uppdatering 20170915

Här är en uppdatering av inlägget Värde av egenanvänd och såld solel från oktober ifjol och motsvarande inlägg i maj 2015. För att man ska förstå betydelsen av vilken egenanvändning man har av solelen och eventuellt värde av energilagring måste man ha koll på hur mycket den egenanvända respektive den sålda solelen är värd.

Detta är en uppdatering av priserna som är underlaget för nedanstående tabell och diagram. Det finns väldigt många olika varianter, så se dessa antagen som exempel, där du själv kan sätta in dina egna värden om de jag använt inte stämmer för dig.

Uppdaterade priser

Kundkrafts lägsta elhandelspris för ett fast 1-årsavtal är för närvarande 37,05 öre/kWh, exklusive moms och inklusive elcertifikatavgift. Det är 0,44 öre/kWh högre än oktober ifjol. Det finns ca 120 elhandelsbolag i Sverige och det finns olika typer av avtal, så här kan det vara förhållandevis stora skillnader mellan olika elkunder. Man kan exempelvis välja rörligt elpris och man betalar då Nord Pool spotpris plus 5,27 öre/kWh för att täcka påslag och elcertifikatavgift hos Kundkraft.

Elcertifikatavgiften är vanligen sammanslagen med elhandelspriset och man ser därför inte denna avgift på elräkningen. Utellus (tidigare namn OX2) anger den dock på våra elräkningar och den var 2,40 öre/kWh, exklusive moms, i augusti. Det är en sänkning med 1,65 öre/kWh jämfört med oktober 2016. Elcertifikatavgiften varierar mellan olika elhandelsbolag. Hittade två andra uppgifter: Öresundskraft 2,0 öre/kWh och Värnamo Energi 2,5 öre/kWh, exklusive moms. Antog 2,5 öre/kWh, exklusive moms i elcertifikatavgift. Sänkningen från ifjol har att göra med att elcertifikatpriserna har rasat i år. Elcertifikatavgiften bör vara elcertifikatpriset * kvotplikten (24,7% i år) plus ett påslag från elhandlaren för deras kostnader vid köp och försäljning av elcertifikat.

Elöverföring. 25,6 öre/kWh, exklusive moms, enligt Vattenfall Söder prislista för enkeltariff (vår nätägare). Det är en höjning med 2,4 öre/kWh (10,3%!) jämfört med oktober 2016. Det är andra året i rad som Vattenfall höjt priset för elöverföringen med 2,4 öre/kWh vid årsskiftet, vilket gör att den på två år ökat med 23%. Det finns ca 170 nätbolag i Sverige, vilket gör att det blir skillnader för olika elkunder.

Här finns ett orosmoln för småhusägare som har solceller. På Solforum i Västerås tidigare i veckan hördes ett rykte att Vattenfall Elnät planerar att gå över till effekttariffer 2020. Några nätbolag har redan effekttariffer. Sala-Heby Energi, Sollentuna Energi och Malungs Elnät är de jag känner till, det kan finnas flera. Det rörliga nätpriset (“nättariffen”) baseras hos dem på medelvärdet av högsta effekten under 3-5 timmar under en månad mellan kl. 07-19 (enbart vardagar hos Sala-Heby Energi). Om alla nätbolag skulle övergå till effekttariffer skulle det medföra att dagens värde per kWh för elöverföringen försvinner för småhusägare på egenanvänd el. För oss rör det sig om 32 öre/kWh, inklusive moms, vilket är en stor andel av värdet på egenanvänd el. Anledningen till att detta värde försvinner är att de högsta effekterna är när det inte är någon solelproduktion (morgon och kväll, mulna dagar). Det skulle också göra att för många skulle det vara lönsammare att mata in solelen till nätet än att använda den själv om skattereduktion skulle finnas kvar med samma belopp som idag. Även för batterilager till solel skulle det bli ett bakslag, då ökad egenanvändning av antalet producerade kWh solel skulle bli Ebberöds bank. Batterilagrets ekonomi skulle bli beroende av i vilken mån effekttoppar kan sänkas och för denna funktion skulle det vara billigare att använda köpel för att ladda batteriet istället för solel. Med effekttariffer skulle det med andra ord kunna bli bakvända världen för många solcellsägare…

Energiskatt. 32,5 öre/kWh, exklusive moms, vilket är en ökning med 3,3 öre/kWh jämfört med oktober 2016. I vissa nordliga kommuner är energiskatten 22,9 öre/kWh eftersom man får göra ett skatteavdrag. I industriell verksamhet i tillverkningsprocessen, yrkesmässig växthusodling, datorhallar eller om man bedriver yrkesmässigt jord-, skogs- eller vattenbruk får man energiskatten återbetald, bortsett från 0,5 öre/kWh.

I Energiöverenskommelse ingick att sänka effektskatterna för kärnkraft och fastighetsskatterna för vattenkraft. Dessa säkningar finansieras genom en höjning av energiskatten.

Inga fasta avgifter har räknats in i elpriserna i detta fall, eftersom jag utgått från att de fasta elpriserna blir desamma även med egen solelproduktion. Med enbart solelproduktion är det inte realistiskt att kapa elkabeln eller att sänka säkringsabonnemanget, på grund av den låga solelproduktionen vintertid. Om man har ett batterilager och även kan ladda det från nätet kan man i vissa sammanhang minska effekttoppar och det kan då bli aktuellt med lägre fasta kostnader om man har ett effektabonnemang. Det är specialfall som inte tas med i denna sammanställning.

Nord Pool spotpris har hittills under 2017 varit 29,40 öre/kWh i område SE3. Under 2016 var det i medel 27,78 öre/kWh, exklusive moms, så det har blivit en ökning under detta år. Så sent som 2010 var spotpriset 54,25 öre/kWh. Här har antagits att överskottselen säljs till spotpriset, men vissa elbolag betalar ett högre pris än spotpriset, se Köpare solel.

Värdet för elcertifikat var i medel 13,112 öre/kWh, exklusive moms, under senast året enligt statistik från Energimyndighetens Cesar. Det är 2,9 öre/kWh lägre än förra uppdateringen i oktober 2016.

De höjda kvotplikterna som infördes från januari 2016 har inte räckt till för att höja priserna på elcertifikat, istället har vi sett en kraftig nedgång i priserna under 2017. Enligt statistiken i Cesar har månadsmedelpriset varit under 10 öre/kWh under alla månader i år utom i januari och mars. Enligt Svensk Kraftmäklings priser för handel 2018-2022 ses inte någon ljusning för elcertifikatpriserna.

Värdet för ursprungsgarantier (UG) sattes till 1 öre/kWh. Det finns ingen öppen prisstatistik i Sverige för UG, så detta pris är högst osäkert. Som småhusägare kan man sälja ursprungsgarantierna för sin överskottsel. Däremot ska man inte sälja eventuella ursprungsgarantier för den egenanvända elen eftersom det bokföringsmässigt skulle göra att man får en så kallad residualmix av el, som innehöll 48,4% fossil el år 2016.

Från vår nätägare Vattenfall Eldistribution får vi 4,7 öre/kWh, exklusive moms, i så kallad energiersättning. Ersättningen sänktes med 0,3 öre/kWh vid årsskiftet. Beloppets storlek varierar mellan olika nätbolag. Det är en ersättning för nätbolagets minskade överföringsförluster och denna ersättning har olika benämningar hos olika nätbolag, vilket kan vara lite förvirrande. Nätbolagen borde enas om en gemensam benämning kan man tycka…

Resultat

Resultaten visas i tabellen och diagrammet här nedan. Slutsatsen blir att med elcertifikat för överskottselen och skattereduktion blir värdet av den sålda överskottselen knappt 11 öre lägre än värdet av den köpta elen, om överskottselen säljs till Nord Pool spotpris i detta exempel. Skillnaden har ökat med knappt 5 öre sedan ifjol eftersom energiskatten höjts och priserna på elcertifikat gått ner.

Om man har effekttariff eller är lantbrukare eller tillhör någon annan av de som betalar 0,5 öre/kWh i energiskatt på köpt el är det idag betydligt lönsammare att sälja elen än att använda den själv, om man får skattereduktion. Skattereduktionen är begränsad till högst 30 000 kWh eller som mest den mängd el man köper. Dessutom får säkringen i anslutningspunkten vara högst 100 A. Det är dock ingen som vet hur länge den politiskt beslutade skattereduktionen kommer att finnas kvar och vilken nivå den kommer att ligga på. Livslängden för en solcellsanläggning brukar jag sätta till 30 år. Under livslängden hinner alltså nio regeringar vara inblandade, så alla politiskt betingade villkor kommer säkert att ändras på ett eller annat sätt under denna långa tid.

Värde (öre/kWh)
Värde egenanvänd el vid fastprisavtal för köpt el. Exklusive elcertifikat. 118,9
Värde egenanvänd el vid effekttariff för köpt el. Exklusive elcertifikat. 86,9
Värde egenanvänd el i jordbruk. Inklusive elcertifikat. 76,3
Värde såld el med skattereduktion. Inklusive elcertifikat. 108,2
Värde såld el utan skattereduktion. Inklusive elcertifikat. 48,2

PS 20/9. Uppdaterade diagrammets beskrivningstext. Spotpris och elcertifikatpris gäller januari-augusti 2017. Kan även tilläggas att elöverföringen gäller för enkeltariff hos Vattenfall Söder, om man har tidstariff är det ett annat pris.

Klicka på diagrammet för att se det i full skala.

Exempel på värde av egenanvänd och såld solel.

Värde solel – 1. Fem delar

Att bedöma värdet av den solel man producerar är långt ifrån trivialt, som den kommande serien inlägg kommer att visa. Jag delar upp det på flera inlägg, eftersom det skulle bli alltför långt att skriva allt i ett inlägg. Jag samlar det hela under meny Värde solel, som kommer att uppdateras vartefter nya inlägg görs.

Det ekonomiska värdet av den solel man producerar kan bestå av fem delar:

  1. Solel som används direkt av producenten minskar behovet av köpt el.
  2. Lagstadgad ersättning från nätbolaget för ”nätnytta” av överskott av solel som matas in till nätet.
  3. Ersättning för såld överskott av solel som matas in till nätet.
  4. Ersättning för elcertifikat.
  5. Ersättning för ursprungsgarantier.

Producerar man inget överskott som matas in till nätet är det endast punkt 1, 4 och 5 som gäller.

1. SOLEL SOM ERSÄTTER KÖPT EL

Solel som används direkt av producenten minskar behovet av köpt el. Priset för köpt el för ett hushåll består av en rörlig del och en fast del. Den egenproducerade solel som används direkt i huset och ersätter köpt el får samma värde som det rörliga priset för den köpta elen.

Rörlig del

Den rörliga delen av elpriset debiteras per kWh, eller i enstaka fall per kW, och består av

  • Elhandelspris. Bestäms av elhandelsbolaget. Man kan fritt välja elhandelsbolag. Det finns ca 120 elhandelsbolag i Sverige enligt Energimarknadsinspektionens hemsida.
  • Elcertifikatavgift. Bestäms av elhandelsbolaget och är numera oftast inbakat i elhandelspriset, men i vårt fall specificeras denna avgift separat så vi kan se hur stor denna avgift är.
  • Energiskatt. Enligt Lag (1994:1776) om skatt på energi, Kapitel 11. Bestäms av regeringen. Debiteras av elhandelsbolaget.
  • Elöverföringsavgift. Bestäms av nätbolaget som har monopol, man kan inte välja nätbolag. Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som på uppdrag av regeringen granskar om nätavgifterna är skäliga och beslutar om intäktsramar för nätföretagen. Det finns ca 170 nätbolag i Sverige enligt Energimarknadsinspektionens hemsida.
  • Moms, på alla ovanstående poster. Man betalar alltså även moms på energiskatten.

Fast del

En fast abonnemangsavgift per år betalas till nätbolaget och oftast även till elhandelsbolaget. Denna avgift påverkas inte av hur mycket el man använder under året.

I kommande inlägg börjar granskningen av de olika rörliga delarna.

Skrynkellav (vänster) och svampen kantöra på död klibbalgren. Dyudden 24 november 2012.

Skrynkellav (vänster) och svampen kantöra på död klibbalgren. Dyudden 24 november 2012.

Köpare av solel

En vanlig fråga är vad får man betalt för sin överskottsel som matas in på nätet och vem som köper överskott av solel. Jag har därför skapat en egen meny Köpare solel och gjort en uppdatering av listan med köpare, till hjälp om du vill sälja din solel.

Om du känner till flera elbolag som köper el från småskaliga producenter får du gärna lämna ett tips med länk till hemsida som ger info.

Inkomstskatt för försäljning av solel?

En normal villaägare behöver inte oroa sig för att behöva betala inkomstskatt på inkomsten av försäljning av solel.

David Larsson, Direct Energy, tipsade om att de varit i kontakt med Skatteverket, som svarat att försäljning av överskottsel inkomstbeskattas enligt inkomstskattelagen 42:30.

Denna lag säger så här

30 §/Träder i kraft I:2012-01-01/ Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med hyresrätt upplåts.

Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska avdrag göras med 21 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, ska ytterligare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §. Avdraget får inte i något fall vara högre än intäkten. Lag (2011:1271).

Om inkomsterna är lägre än 21 000 kr (18 000 kr till och med 2011-12-31) per år inklusive andra eventuella inkomster från privatbostadsfastigheten behöver man alltså inte betala inkomstskatt på försäljning av överskottsel.

Den vanligaste ersättningen för överskottsel som matas in på nätet är Nord Pool spotpris minus 4 öre per kWh. Antag att ersättningen är 50 öre/kWh. Då skulle man behöva sälja 42 000 kWh för att nå en inkomst av 21 000 kr. Med Telge Energis högsta ersättning på 2,50 kr/kWh skulle man behöva sälja 8 400 kWh överskottsel. Från och med 1 januari får vi 1,50 kr/kWh från Telge Energi för vår överskottsel och skulle behöv sälja 14 000 kWh. Vi har matat in 1 525 kWh överskottsel till nätet i år vilket gör att vi ligger väldigt långt under gränsen för inkomstskatt, vilket rimligen gäller alla normala villaägare.

Se även inlägg från 19 december om energiskatt.

Nu köper Vattenfall överskott av el också!

Vattenfall Elförsäljning köper överskottsel till småskaliga privata elproducenter med max 63 A säkring om man är elhandelskund hos Vattenfall och är nettokonsument på årsbasis. Priset följer timspotpriset på Nord Pool, med ett avdrag på 4 öre/kWh. Moms utbetalas enligt Vattenfalls kundtjänst.

Hemsidan ”Mikroproduktion – vi köper din överskottsel” med denna info är senast uppdaterad 27 oktober 2011, så detta verkar ha kommit helt nyligen.

Intressant med de skillnader som finns vad gäller utbetalning av moms, vilket gör en avsevärd skillnad för privatpersoner. Bixia, som köper vår överskottsel, betalar ut moms. Vattenfall Elförsäljning betalar ut moms. Men Fortum Distribution betalar inte ut moms för överskottsel, enligt deras prislista för småskalig produktion max 43,5 kW. Enligt samma prislista betalar Fortum Distribution dock ut moms på “produktionersättning, elnät” som man får som ersättning för deras minskade förluster i nätet. Vad beror dessa skillnader på? Det övergår mitt förstånd…

Detta innebär att de tre stora elbolagen alla köper överskottsel från små elproducenter. Vattenfall och E.ON vid elhandelsbolagen och Fortum via elnätbolaget. Det finns dessutom flera andra elhandels- eller elnätbolag som köper överskottsel, se “Fakta solceller“, och därmed borde de allra flesta i Sverige kunna hitta en köpare för sin överskottsel, om man är nettokonsument på årsbasis. Vad man får betalt kan dock skilja mycket och man måste aktivt söka en köpare. “Sitter man still i båten” är det enda man får automatiskt en ersättning på ca 4-8 öre/kWh från nätbolaget.

Att sälja överskott av solel

Vid seminariet “Mera solenergi i el- och fjärrvärmenäten” hos Solar Region Skåne den 18 oktober höll jag ett föredrag med titeln “Att sälja överskott av solel – svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland”. Presentationen kan laddas ner från seminariets hemsida. Där gjorde jag en detaljerad genomgång av den ersättning man kan få den överskottsel man matar in på nätet, med vårt hus som exempel.

Under vårt första år var 52% av den producerade solelen ett överskott som vi matade in till nätet. 48% av vår solel använde vi därmed direkt i huset. Hur stort överskottet blir varierar mycket mellan olika fastigheter beroende på hur stor solcellsanläggning man har och hur mycket el man använder. Fastigheter med stor elanvändning kan använda all el internt i sin fastighet och därmed blir det inget överskott alls. På ABB Corporate Research har vi en 3 kW anläggning som matar in all el till nätet. Andelen solel som matas in som ett överskott på nätet kan alltså variera mellan 0% och 100%!

Ersättningen för vår överskottsel landade på ca 92 öre/kWh under januari-augusti i år. Men det kan bli allt från ca 4 öre/kWh till 3,7 kr/kWh beroende på olika faktorer som förklaras i min presentation.

För den el som vi använt direkt i huset blir värdet lika som det rörliga elpriset för elhandel och elöverföring. Detta pris varierar säkert mycket för olika elköpare. Många vet förmodligen inte ens vad man betalar per kWh utan att titta på elräkningarna från sin elhandlare och nätägare. Vet du? I presentationen använde jag ca 1,25 kr/kWh, efter att ha tittat på Kundkrafts 1-årsavtal för elhandel och lagt till Vattenfalls pris för elöverföring (22,5 öre/kWh). Räknar man med de fasta avgifterna blir elpriset ändå högre, men de fasta avgifterna har man oavsett hur mycket el man köper så det är bara den rörliga delen av elpriset som man slipper när man ersätter köpt el med egenproducerad el.

Många nya erbjudande har glädjande nog kommit från elhandlare och nätbolag bara under det år vi haft vår nya solcellsanläggning. Kan nämna att två praktfulla bomber är på gång för oss små solelproducenter. De kommer att brisera under de närmaste veckorna. Kan säga så mycket att vi idag fick bekräftelse på vår uppsägning av avtalet med Bixia från och med 1 januari 2012, vad gäller köp av vår överskottsel.

Och från Näringsdepartementet har vi inte hört ett flasklock vad gäller utredningen om nettodebitering… Det är tyvärr för närvarande ingen genomtänkt politik som styr villkoren för de små elproducenter.

Pengarna puttrar in från vår elhandel

Fick en ”producentfaktura” från Bixia igår. 368,23 kr kammade vi in på försäljning av 667 kWh överskottsel från solcellerna under juni-augusti. Det gör i genomsnitt 55,2 öre/kWh. Under januari-maj sålde vi 645 kWh för 409,80 kr, dvs 63,5 öre/kWh. Totalt i år har vi alltså sålt 1312 kWh för 778,03 kr vilket ger ett snittpris på 59,3 öre/kWh. Det pris vi får är Nordpool spotpris per timme.

Till detta kommer 7,5 öre/kWh i ”energiersättning” från nätägaren Vattenfall och ca 25-30 öre/kWh från försäljning av elcertifikat. Totalt blir det ca 92-97 öre/kWh.

När det gäller ersättning för elcertifikat kommer vi inte att få någon ersättning förrän nästa år. Vi har visserligen samlat ihop till ett elcertifikat (1 MWh). Men, eftersom Maria och jag äger 50% vardera av anläggningen vill Svenska Kraftnät, som har hand om kontona för elcertifikat, inte ge oss något elcertifikat förrän vi har fått ihop två stycken, så att vi kan få ett vardera. Verkar minst sagt märkligt kan man tycka…

Under senaste året har priset för elcertifikat varit motsvarande 25,748 öre/kWh. Det är lägre än snittpriset för 2010 som var 29,457 öre/kWh. Detta enligt marknadsstatisk på webbsidan Cesar elcertifikat.

Här har jag inte räknat med något värde för ursprungsgarantierna. Vi får lika många sådana som elcertifikat, men vilket värde de kan ha står skrivet i stjärnorna ännu så länge.

Elhandeln skulle bli bra mycket enklare och billigare att administrera med möjlighet till nettodebitering. Man skulle då även få samma värde för den sålda elen som för den köpta elen, vilket inte är fallet idag.

Lunds Energi betalar 1 kr/kWh för överskottsel

Ännu en nätägare följer efter flera andra nätägare. Det är nu Lunds energi som betalar 1 kr/kWh för överskottsel som matas in på deras nät. Villkoren är att man måste vara ansluten till Lund Energis elnät, att man under ett år är nettokonsument av el och att säkringsabonnemanget är högst 63 A (max effekt 43,5 kW).

Lund Energis hemsida har dock inte hängt med, där hittar jag inget om dessa nya villkor.

Under Fakta solceller finns exempel på elbolag som köper din överskottsel. Av de stora bolagen är det nu bara statliga Vattenfall som inte köper överskottsel eftersom både Fortum Distribution och E.ON försäljning köper överskottsel, liksom många andra större eller mindre elbolag. Näringsminister Maud Olsson har sagt att vi ska stödja småskalig solelproduktion, men statliga Vattenfall har alltså inte kommit till skott ännu. Är inte det lite märkligt?

PS. Upptäckte dagen efter att detta var ett jubileumsinlägg, det var nämligen inlägg 200 i denna blogg.

Första solelbetalningen från Bixia

Igår fick vi brev om första utbetalningen från elhandlaren Bixia för vår försäljning av överskottsel, 409,8 kr!

Vi får Nord Pool spotpris per timme, utan avdrag. Under januari-maj matade vi in 645 kWh till nätet och i genomsnitt fick vi därmed 63,5 öre/kWh, se nedanstående tabell. Vi har dessutom fått 7,5 öre/kWh från vår nätägare Vattenfall i ”energiersättning”, vilket tillsammans gör 71 öre/kWh.

Till detta kommer ersättning för elcertifikat, men vi har inte fått något elcertifikat ännu eftersom man får ett elcertifikat per 1000 kWh. Under augusti kommer vi att få vårt första elcertifikat. Medelpriset under det senaste året för elcertifikat motsvarar 32,7 öre/kWh. Som jag skrivit om tidigare får vi bara elcertifikat för vår till nätet inmatade överskottsel och inte för hela solelproduktionen.

Samtidigt som vi får vårt första elcertifikat får vi även vår första ursprungsgaranti. Vilket värde den har återstår att se.

Månad Inmatad överskottsel (kWh) Pris (kr/kWh) Summa (kr)
Jan 8 0,747 6,0
Feb 17 0,688 11,7
Mar 129 0,704 90,8
Apr 208 0,596 124,0
Maj 282 0,629 177,3
Summa 645   409,8
Snitt   0,635  

1 kr/kWh för överskottsel från sju nätbolag i Dalarna

Nyheterna duggar tätt om elbolag som börjar köpa överskottsel från små producenter. De senaste i raden är nätbolagen Dala Energi Elnät, Borlänge Energi Elnät, Falu Elnät, Hedemora Energi, Malungs Elnät, Smedjebacken Energi Nät och Envikens Elnät. De kommer att betala 1 kr/kWh ”fram tills nya lagar eller regler presenteras som kan ändra förutsättningarna” enligt deras pressmeddelande. Det gäller om man är nettokonsument av el under ett år och att säkringen är högst 63 A.

Nätbolagen i Dalarna brädar därmed nätbolaget Fortum Distribution som från 1 april år ger Nord Pool spotpris med ett avdrag på 4 öre/kWh.

Det är intressant att nätbolagen är så på hugget när det gäller denna fråga. Man tänker inte på nätbolagen när man tänker elhandel, men de får köpa el för att täcka sina överföringsförluster. De köper elen till ett överpris jämfört med priset på Nord Pool spotmarknad. Men bolagen räknar nog med att det blir få kunder och lite överskottsel i det stora hela, vilket gör att kostnaderna blir försumbara på kort sikt. Man räknar nog också med att det kommer nya regler, till exempel nettodebitering som kommer att ta över.

Fast enligt en källa som så sent som i förrgår pratat med Näringsdepartementet verkar aktiviteten vara låg hos Näringsdepartementet när det gäller frågan om nettodebitering och att det inte verkar komma något sådant förslag i år. Illa… Har våra politiker fattat hur hämmande frånvaron av möjligheten till nettodebitering är för småskalig solelproduktion? Nej, det verkar inte så, då skulle den här frågan ha varit löst sedan länge.

En rådjursbock tog frukost vid fågelmatningen i morse.

En rådjursbock tog frukost vid fågelmatningen i morse.