Vetgiriga deltagare på föredrag om solceller i Falun igår

Igår höll jag föredrag om solceller för 105 deltagare vid en solcellskväll hos Falu kommun, med Mattias Olsson som arrangör. Det var roligt att det kom som många frågor från de engagerade deltagarna. Enligt SCB hade Dalarnas län 13 W solceller per invånare installerat vid gångna årsskiftet men det kommer raskt att öka tror jag.

Installerad solcellseffekt (W) per invånare i län 20171231.

Solcellskväll i Falun. 20181017.

Värde av egenanvänd och såld solel – uppdatering 20181016

Här är en uppdatering av inlägget Värde av egenanvänd och såld solel från september ifjol. För att förstå betydelsen av hur stor egenanvändning man har av solelen och eventuellt värde av energilagring måste man ha koll på hur mycket den egenanvända respektive den sålda solelen är värd.

Detta är en uppdatering av priserna som är underlaget för nedanstående tabell och diagram. Det finns väldigt många olika varianter, se dessa antagen som exempel, där du själv kan sätta in dina egna värden om de jag använt inte stämmer för dig.

Uppdaterade priser

När det gäller elhandelspris har till skillnad från tidigare spotpris + 2 öre i påslag använts, som det är hos vår elhandlare Utellus. Vi är andelsägare i vindkraft och om vi behöver köpa någon el utöver de andelar vi har blir det från Utellus, tidigare OX2 och O2, där de sistnämnda bildade O2 ekonomisk förening där vi ursprungligen köpte våra vindandelar.

Har använt det genomsnittliga spotpriset 40,9 öre/kWh, exklusive moms, i elområde SE3 på Nord Pool spot under ett år (oktober 2017-september 2018). Med 2 öre/kWh i påslag blir det 42,9 öre/kWh, exklusive moms. En rejäl ökning jämfört med 2017, då det genomsnittliga spotpriset var 30,1 öre/kWh under året.

Det finns ca 120 elhandelsbolag i Sverige och det finns olika typer av avtal, så här kan det vara förhållandevis stora skillnader mellan olika elkunder. I stället för att ha rörligt elhandelspris som följer spotpriset kan man exempelvis ha ett bundet avtal under ett år.

Elcertifikatavgiften är vanligen sammanslagen med elhandelspriset och man ser därför inte denna avgift på elräkningen. Utellus anger den dock på våra elräkningar och den var för oss rekordhöga 7,19 öre/kWh, exklusive moms, i september i år.

Elcertifikatavgiften varierar mellan olika elhandelsbolag. Elcertifikatavgiften bör vara elcertifikatpriset * kvotplikten (29,9% under 2018) plus ett påslag från elhandlaren för deras kostnader vid köp och försäljning av elcertifikat. Eftersom priserna för elcertifikat ökat kraftigt under året har även elcertifikatavgiften ökat rejält under 2018.

Elöverföring. 27,2 öre/kWh, exklusive moms, enligt Vattenfall Söder prislista (vår nätägare) för enkeltariff = samma pris under årets alla timmar. Vid gångna årsskiftet gjordes en prishöjning med 1,6 öre/kWh (+6,3%). Under senaste nio åren har priset höjts med 70%!

Det finns ca 170 nätbolag i Sverige, vilket gör att det blir skillnader för olika elkunder. Man kan också ha tidstariff där man betalar ett högre timpris dagtid under vintermånaderna.

Här finns ett orosmoln för småhusägare som har solceller. Det finns en vilja hos nätägarna att gå över till tariffer baserade på effekt (kW) istället för energi (kWh). Några nätbolag har redan effekttariffer. Sala-Heby Energi, Sollentuna Energi och Malungs Elnät är de jag känner till, det kan finnas flera. Det rörliga nätpriset (“nättariffen”) baseras hos dem på medelvärdet av högsta effekten under 3-5 timmar under en månad mellan kl. 07-19 (enbart vardagar hos Sala-Heby Energi).

Om alla nätbolag skulle övergå till effekttariffer skulle det medföra att dagens värde per kWh för elöverföringen försvinner för småhusägare för egenanvänd el. För oss rör det sig om 34 öre/kWh, inklusive moms, vilket är en stor andel av värdet på egenanvänd el. Anledningen till att detta värde försvinner är att de högsta effekterna för småhusägare normalt är när det inte är någon solelproduktion (morgon och kväll, mulna dagar). Det skulle också göra att för många skulle det vara lönsammare att mata in solelen till nätet än att använda den själv om skattereduktion skulle finnas kvar med samma belopp som idag. Även för batterilager till solel skulle det bli ett bakslag, då ökad egenanvändning av antalet producerade kWh solel skulle bli Ebberöds bank. Batterilagrets ekonomi skulle bli beroende av i vilken mån effekttoppar kan sänkas och för denna funktion skulle det vara billigare att använda köpel för att ladda batteriet istället för solel. Med effekttariffer skulle det med andra ord kunna bli bakvända världen för många solcellsägare…

Energiskatt. 32,5 öre/kWh, exklusive moms. En höjning med 0,6 öre/kWh (+1,8%) gjordes vid årsskiftet. Vid kommande årsskifte görs en ny höjning till 34,7 öre/kWh +(+6,8%).  I vissa nordliga kommuner är energiskatten 23,5 öre/kWh eftersom man får göra ett skatteavdrag. I industriell verksamhet i tillverkningsprocessen, yrkesmässig växthusodling, datorhallar eller om man bedriver yrkesmässigt jord-, skogs- eller vattenbruk får man energiskatten återbetald, bortsett från 0,5 öre/kWh.

I Energiöverenskommelse ingick att sänka effektskatterna för kärnkraft och fastighetsskatterna för vattenkraft. Dessa sänkningar finansieras genom en succesiv höjning av energiskatten.

Inga fasta avgifter har räknats in i elpriserna i detta fall, eftersom jag utgått från att de fasta elpriserna blir desamma även med egen solelproduktion. Med enbart solelproduktion är det inte realistiskt att kapa elkabeln eller att sänka säkringsabonnemanget, på grund av den låga solelproduktionen vintertid. Om man har ett batterilager och även kan ladda det från nätet kan man i vissa sammanhang minska effekttoppar och det kan då bli aktuellt med lägre fasta kostnader om man har ett effektabonnemang. Det är specialfall som inte tas med i denna sammanställning.

Här har antagits att överskottselen säljs till Nord Pool spotpris, vilket gäller hos de flesta elbolag som köper solel, utan något avdrag. Enstaka elbolag betalar ett högre pris än spotpriset, upp till 1 kr/kWh. I takt med att solelmarknaden växer borde priset gå mot marknadspriset för el som är Nord Pool spotpris.

Värdet för elcertifikat var i medel 11,335 öre/kWh, exklusive moms, under senast året enligt statistik från Energimyndighetens Cesar.

Enligt Svensk Kraftmäklings priser för handel med elcertifikat 2021-2023 är det låga 3-4,5 öre/kWh, så det är oklart om elcertifikatpriserna kommer att hålla dagens nivåer om några år.

Värdet för ursprungsgarantier (UG) sattes till 1 öre/kWh. Det finns ingen öppen prisstatistik i Sverige för UG, så detta pris är högst osäkert. Som småhusägare kan man sälja ursprungsgarantierna för sin överskottsel. Däremot ska man inte sälja eventuella ursprungsgarantier för den egenanvända elen eftersom det bokföringsmässigt skulle göra att man får en så kallad residualmix av el, som innehöll 42,8% fossil el år 2017.

Från vår nätägare Vattenfall Eldistribution får vi 4,7 öre/kWh, exklusive moms, i så kallad energiersättning. Den senaste förändringen var en sänkning med 0,3 öre/kWh (6%) i januari 2017. Det är intressant att medan priset för elöverföring och fasta avgifter har ökat kraftigt under senare år har energiersättningen minskat med 22% sedan 2014! Undrans varför? Vore intressant att höra en förklaring till detta…

Beloppets storlek varierar mellan olika nätbolag. Det är en ersättning för nätbolagets minskade överföringsförluster och denna ersättning har olika benämningar (exempelvis nätnytta) hos olika nätbolag, vilket kan vara lite förvirrande. Nätbolagen borde enas om en gemensam benämning kan man tycka…

Resultat

Resultaten visas i tabellen och diagrammet här nedan. Slutsatsen blir att med elcertifikat och skattereduktion för såld överskottsel blir värdet av egenanvänd solel, som ersätter köpt el,  20 öre/kWh högre än värdet av såld el, om överskottselen säljs till Nord Pool spotpris som i detta exempel. Skillnaden har ökat med 9 öre sedan september ifjol beroende på att elcertifikatavgiften och energiskatten ökat, medan värdet av elcertifikat minskat något. För de som saknar tilldelning av elcertifikat, vilket gäller en majoritet av småhusägare, blir egenanvänd solel värd 31 öre/kWh mer än såld solel.

Om man har effekttariff eller är lantbrukare eller tillhör någon annan av de som betalar 0,5 öre/kWh i energiskatt på köpt el är det idag lönsammare att sälja solelen än att använda den själv, om man får skattereduktion. Skattereduktionen är begränsad till högst 30 000 kWh eller som mest den mängd el man köper. Dessutom får säkringen i anslutningspunkten vara högst 100 A. Det är dock ingen som vet hur länge den politiskt beslutade skattereduktionen kommer att finnas kvar och vilken nivå den kommer att ligga på. Livslängden för en solcellsanläggning brukar jag sätta till 30 år. Under livslängden hinner alltså nio regeringar vara inblandade, så alla politiskt betingade villkor kommer säkert att ändras på ett eller annat sätt under denna långa tid.

Värde (öre/kWh)
Värde egenanvänd el vid rörligt avtal för köpt el.
Exklusive elcertifikat.
138
Värde egenanvänd el vid effekttariff för köpt el.
Exklusive elcertifikat.
104
Värde egenanvänd el i jordbruk.
Inklusive elcertifikat.
89
Värde såld el med skattereduktion.
Inklusive elcertifikat.
118
Värde såld el utan skattereduktion.
Inklusive elcertifikat.
58

Klicka på diagrammet för att se det i full skala.

Exempel på värde av egenanvänd respektive såld solel.

Föredrag om solceller i Falun onsdag 17 oktober

Onsdag den 17 oktober bjuder Falu kommuns klimat- och energirådgivning in till en föreläsning för dig som vill veta mer om hur du räknar ut lönsamheten för en solcellsanläggning.

Föreläsare är Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens Högskola som har arbetat fram en investeringskalkyl för solceller. Bengt driver även bloggen ”Bengts nya villablogg” och har tilldelats Svensk Solenergis Solenergipris för sin blogg.
Gratis inträde och vi bjuder på fika.

Tid: Onsdag 17 oktober 2018 kl. 17:00–19:30

Plats: Gamla Elverket, Ölandsgatan 8, 79160 Falun

IEA PVPS Task 13 möte i Hameln

Drygt 85% av världens energianvändning var fossil energi 2017 enligt statistik från BP. Andelen fossil energi minskar i snigelfart och i absoluta tal ökar användningen av fossil energi eftersom världens energianvändning ökar. Med tanke på den färska och alarmerande IPCC-rapporten måste vi satsa allt vi kan på att minska användningen av fossil energi. Det duger ínte att “någon annan” gör något. Hela världen måste dra åt samma håll. Du, jag och alla andra…

Sitter på hotellrum i Hameln, knappt 5 mil SV om Hannover. Har rest från Västerås idag via Arlanda och Amsterdam till internationellt möte i Hameln. Det strulade i morse med trafikstockningar så jag höll på att missa flyget från Arlanda. Gaten var stängd, men jag blev insläppt ändå, puh…

Onsdag-fredag har IEA PVPS (International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme) Task 13 Performance and Reliability of Photovoltaic Systems ett internationellt möte hos Institute for Solar Energy Research Hamelin (ISFH). Från Sverige deltar  i Task 13 även Anne Andersson, SP, Johan Paradis Ärlebäck, Paradis Energi, Elin Molin, PPAM, och Dan-Eric Archer, Emulsionen. 50% av finansiering för det svenska deltagandet kommer från Energimyndigheten.

På detta möte blev dock det svenska deltagandet rumphugget, då beslutet om Energimyndighetens finansiering kom först idag och därför blev jag den enda svenska deltagaren denna gång. Har varit med lika sena beslut två gånger tidigare så jag satsade på att Energimyndigheten skulle klara det denna gång också.

Det är bra att vi svenskar möter solcellskunniga från andra länder för att lära och för att utbyta erfarenheter. Vid middagen fick jag höra av en spansk deltagare att man tagit bort skatten på producerad solel i förr veckan. Under en tidigare period har man haft skatt på egenanvänd solel. Känns verkligen bakvänt att man haft en sådan skatt och logiskt att man nu tagit bort den!

 

Kurs solceller och solfångare vid Mälardalens högskola våren 2019

Är sedan 1 oktober heltidsanställd vid Mälardalens högskola som universitetslektor. Lämnar därmed ABB Corporate Research efter 30 år.

Mitt arbete kommer att fortsätta på den inslagna banan under senaste åren, med fokus på tillämpad forskning om solcellssystem. Kommer även att vara kursansvarig för kursen “Solceller och solfångare”, liksom under de två senaste åren. Har tagit över kursen från professor Björn Karlsson, som fortfarande är lite delaktig i kursen. Kursen läses av blivande högskole- och civilingenjörer vid Mälardalens högskola. En nyhet sedan ifjol är att kursen även kan läsas som fristående kurs, om man uppfyller behörighetskraven. Ansökan till kursen som startar våren 2019 ska göras senast 15 oktober.

Kursen Solceller och solfångare går på halvfart under januari-mars och ger 7,5 hp. På kursens sida finns en kursplan som beskriver kursens innehåll. En nyhet för nästa års kurs är att vi håller på att ta fram en laboration där man får göra egna mätningar på en solcellsmoduls spänning (V) och ström (I) vid varierande last för att kunna rita en I-V kurva för en given solstrålning. Tanken är att även laborera på effekter av skuggning. I kursen ingår också simuleringsövningar där man får räkna på solelproduktion per timme och jämföra med elanvändningen i ett småhus för att därmed kunna beräkna hur stor andel av den producerade solelen som är egenanvänd. Detta ligger till grund för att kunna beräkna ekonomin för en solcellsinstallation.

Kanske en kurs för dig?

Temakväll om solel och laddplatser drog storpublik

I kväll höll Västerås stad en temakväll om Solel och laddplatser i Aros Congress Center, Västerås. Kvällen var för privatpersoner, organisationer och företag som ville veta om att installera solpaneler eller egen laddplats för ett elfordon. Det blev storpublik med hela 180 personer anmälda och fick i efterhand höra att man uppskattade att 250-300 personer varit med på mässa eller föreläsningarna! 

Det blev en lyckad kväll med mässa om solceller och elbilsladdning, föredrag om laddplatser(Gustav Busch) och solceller (Bengt Stridh) samt en paneldiskussion. Idag finns 60 256 laddbara bilar i Sverige, varav 27% är rena elbilar och övriga laddhybrider. Det förutspås öka till 200 000 om två år och till en miljon år 2030. Återstår då ytterligare 4 miljoner bilar att göra fossilfria.

Vi fick också se en förhandsvisning av en film inspelad för Energimyndighetens nya Solelportalen. Filmen var inspelad hos Elias Norström, Västerås, och det var en mycket bra film på 4 minuter, som jag tror kommer att bli en succé när den läggs upp på Solelportalen.

Temakväll om solel och laddplatser i Västerås 27/9

I morgon kväll håller Västerås stad en temakväll om Solel och laddplatser. i Aros Congress Center, Västerås, kl. 17-20. Kvällen är för privatpersoner, organisationer och företag som vill veta om att installera solpaneler eller egen laddplats för ett elfordon.

Hålltider

 • Inledande mässa med utställare 17-18.
 • Föreläsningar och panelsamtal 18-19. Föreläser gör Bengt Stridh, solcellsbloggare och universitetslektor vid Mälardalens Högskola, och Gustav Busch, Energikontoret Mälardalen, projektledare för Fossilfria transporter.
 • Avslutande mässa, frågor och prat 19-20.

Temakvällen är kostnadsfri. Anmäl att du kommer genom att mejla till [email protected], det räcker inte med att klicka i “kommer” i eventet. Man behöver veta deltagarantalet för att kunna anpassa lokalen. Förra årets temakväll om solenergi var fullsatt till sista plats!

Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer igår

Igår var jag på en trevlig träff i Eskilstuna. Det var “Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer“, som arrangerades av Energikontoret i Mälardalen.

Träffen hade lockat fina 69 deltagare, varav 39 från småhusföretag. Dessutom var en utställning med ett tiotal utställare. Föredragen var enligt nedan.

Solceller på varje hus i framtiden.

Bengt Stridh. Egenanvändning av solel är ett nyckelord för framtiden, då egenanvänd el kommer att ha ett betydligt högre värde än såld överskottsel när skattereduktionen för solel försvinner.

 

BESMÅ – Hållbara småhus.

Emil Andersson, WSP, berättade om Boverkets byggregler BBR25. Primärenergital ersätter tidigare specifik energianvändning för en byggnad. El har primärenergifaktor 1,6 och övriga (fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas) 1,0. Gynnar värmepumpar framför eluppvärmning då en värmepump med 3 i årsvärmefaktor ger 3 kWh värme med 1 kWh el till värmepumpen. Verkar märkligt att de fossila olja och gas har primärenergifaktor 1,0. Kan tyckas att de borde ha högre värden om man vill fasa ut de fossila energislagen i byggnader.

I Boverkets BFS 2016:12 framgår att

“Byggnadens energianvändning får reduceras med energin från solfångare eller solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt, i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi.”

Det betyder att solel som används för hushållsel eller överskott som matas in till nätet inte får räknas med. Blir märkligt när man börjar fundera på nära-nollenergibyggnader. Låt säga att man har ett hus som producerar lika mycket energi som det använder under ett år, vilket spontant känns som en solklar nära-nollenergibyggnad. Men om byggnaden har en solcellsanläggningen där en del av solelen matas in till nätet kvalar byggnaden nödvändigtvis inte in som en nära-nollenergibyggnad enligt Boverkets regler.

En annan tanke man slås av att nära noll inte är speciellt nära noll med dagens BBR, frågan är hur nära noll det blir med kommande BBR? EU:s direktiv om nära-nollenergibyggnader lämnar till vart land att själva definiera vad man menar med nära-nollenergibyggnader, varför det säkert kommer att variera (stort?) mellan EU:s länder hur man resonerar.

 

Det ska vara enkelt att skaffa solceller

Stefan Lundqvist, NIBE; talade om NIBE:s solcellspaket. Man har kompletta solcellspaket i storlekarna 3-24 kW. I NIBE Uplink samlar man information om värmepumparna och där kan även se aktuell soleffekt, ackumulerad solenergiproduktion och larm på en display. Runt hörnet finns smarta hemlösningar, batterilagring och väderstyrning. Man kan exempelvis tänka sig att öka egenanvändningen av solel genom att tillverkar extra varmvatten med värmepumpen när man har mycket solel istället för att mata in ett överskott av solel till nätet. Bra!

 

Solceller – hur förebygger vi riskerna vid installation

Peter Wipp, VD på försäkringsbolaget Gar-Bo, berättade om vikten av att förebygga risker genom väl genomförda installationer. Man har gjort en rapport “15 byggtrender – så förebygger vi riskerna” med tekniska råd, där en sida handlar om “solcellspaneler”. Man anser bland annat att det är viktigt att välja en certifierad installatör och skriver att

“Allt elarbete för både likström och växelström som har med solcellsinstallationen att göra måste utföras av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket  enligt verksamhetstyp ”Elproduktionsanläggningar”. “

Åtgärder man rekommenderar i rapporten är

 • Säkerställ att kabeldragningen är väl förankrad och skyddad mot väder och vind.
 • Säkerställ att solcellspanelerna har en säker infästning avseende både hållfasthet och täthet mot läckage genom tak.
 • Säkerställ att räddningstjänsten kan utföra ett säkert släckningsarbete vid eventuell brand.
 • Vid krav på brandskyddskontroll, komplettera med solcellsanläggningen i den systematiska brandskyddsdokumentationen.
 • Säkerställ att krav på säkerhetsanordningar och möjlighet till servicearbeten finns.
 • Se till att eventuellt befintligt snörasskydd inte sätts ur spel.
 • Kontrollera med solcellsleverantören hur en säker snöröjning av tak kan utföras.

Deltagare.

Utställning.

Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer i Eskilstuna

I morgon föreläser jag på “Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer” i Eskilstuna, arrangerat av Energikontoret i Mälardalen.

Satte titeln “Solceller på varje hus i framtiden” på mitt föredrag. Denna gång utan frågetecken på slutet. Solcellssystem blir allt billigare och när EU-tullarna på solcellsmoduler från Kina försvann 3 september kan vi förvänta oss en sänkning av modulpriserna och därmed priserna för nyckelfärdiga anläggningar. I sommar har spotpriserna på el ökat markant och det är också något som gynnar solcellsägare, då värdet av den producerade solelen då ökar, oavsett om man använder solelen själv eller säljer den.

Det kortsiktiga orosmoln som finns är hur det går i dagens val. Kommer vi att få en regering som är fortsatt positiv till stöd för solceller eller inte? Det kommer att påverka hur fort det kommer att gå med solceller på varje hus.

Nya Solelportalen från Energimyndigheten lanseras idag

Idag lanserar Energimyndigheten Solelportalen. Har fått denna text från  Energimyndigheten om lanseringen av den nya Solelportalen:

“Idag lanseras en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Portalen ska underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.

De senaste åren har intresset ökat markant för solceller. Med investeringsstödet och övriga villkor som råder just nu ser vi en situation med goda förutsättningar för den som vill producera sin egen el. Energimyndigheten har därför tagit fram Solelportalen, en webbplattform med aktuell och objektiv information om solceller, för att göra det lättare att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet. Portalen sätter också in solel i ett bredare perspektiv.

– Det finns redan idag mycket information om solel. En del står offentliga aktörer bakom och annat kommer från marknadens aktörer, och det kan vara svårt för enskilda konsumenter att avgöra vilken information som är aktuell och objektiv. Med Solelportalen vill vi bidra till att öka kunskapen och därigenom öka konsumenters kapacitet att fatta medvetna och långsiktiga beslut i frågor som rör investeringar i solceller, säger Sara Grettve, projektledare på Energimyndigheten.

Solelportalen ska bidra till att öka kunskapen och därigenom öka konsumenters kapacitet att fatta medvetna och långsiktiga beslut i frågor som rör investeringar i solceller.

Steg för steg

Solelportalen guidar användaren genom varje steg av en solcellsanläggnings livscykel. Du hittar information om:

 • Hur du undersöker om ditt hus har bra förutsättningar för solceller
 • Vilka stöd och intäkter du kan få och hur du ska göra om du vill sälja din överskottsel
 • Vad som är viktigt att tänka på vid inköp och val av leverantör
 • Hur en solcellsanläggning drivs, underhålls och avvecklas

Idag riktar sig Solelportalen framför allt till småhusägare, men portalen kommer att kompletteras med information till större fastighetsägare som är intresserade av att investera i solceller. Framöver kommer också en interaktiv solcellskalkyl att läggas till på portalen, för att underlätta för den som vill räkna på återbetalningstiden för sin anläggning.

Bakgrund

Solelportalen är en del i att ta fram en informationsplattform för solel som Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen. För att samla offentlig information som är relevant vid en solcellsinvestering har arbetet med portalen utförts i samråd med Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, och Skatteverket. Ett användarråd har funnits med vid etableringen och de kommunala energi- och klimatrådgivarna har varit en viktig källa till information om målgruppens behov.”

Energimyndigheten har tagit fram denna nya informationsplattform på uppdrag av regeringen. Budgeten för detta arbete anges i regeringens budgetproposition för 2018 (utgiftsområde Energi, s 54), 10 miljoner kr i år och 5 miljoner kr per år därefter:

“För att stödja den fortsatta utbyggnaden av solceller lanserar regeringen en ny informationsplattform. Regeringen föreslår därför anslaget ökas med 10 miljoner kronor 2018 och beräknar att anslaget ökar med 5 miljoner kronor per år fr.o.m. 2019.”