563 kWh solel under juli = plushus

Solelproduktion

Under juli månad gav våra solceller 562,8 kWh (117,4 kWh/kW) solel enligt elmätaren. Det är högre än juni månads 502,8 kWh/kW och lägre än maj månad som med 573,7 kWh blir årets bästa månad. .

Bästa dag blev 10 juli med 24,90 kWh (5,2 kWh/kW) enligt växelriktaren. Vår bästa dag hittills var under 12 maj 2017 med 5,7 kWh/kW.

I diagrammet här nedan visas solelproduktion, egenanvändning och inmatning till nätet per dygn under juli.

Den producerade energin i kWh är inte jämförbar med tidigare år eftersom vi byggde ut vår solcellsanläggning från 3,36 kW till 4,794 kW, med driftstart 27 november 2015. Vårt utbyte per installerad kW är lägre än tidigare eftersom av de fem nya modulerna sitter en mot väst, en mot ost och de tre övriga som visserligen sitter mot söder får mera skuggning och därmed lägre solelproduktion på morgon och eftermiddag än de gamla modulerna högre upp på taket.

Produktion per modul

Eftersom våra solcellsmoduler numera har effektoptimerare från SolarEdge på varje modul kan man också se energiproduktion per modul och då kan även utbytet per modul beräknas, se figurer här nedan som visar utbyte per modul under juli 2017.

Skuggeffekter minskar produktionen mer eller mindre för alla modulerna:

  • Den lägre solelproduktion för de östligaste modulerna (7-12) beror på att de skuggas av stor ek och lind på morgon och tidig förmiddag.
  • Modulerna 17-19 på kökstaket skuggas av lövskog på sen eftermiddag och kväll, dessutom skuggas modul 19 på morgon och tidig förmiddag av utstickande fasad. Skuggningen på kökstaket gör att dessa 260 W moduler producerar mindre än de 240 W moduler som sitter högre upp på taket och som därmed skuggas mindre.
  • Att den västvända modulen 16 ger lägre produktion än den östvända modulen 15, har också att göra med skuggning av närliggande lövskog under sen eftermiddag och kväll.

Noggrannhet växelriktarens mätvärden

Enligt växelriktarens mätvärden var solelproduktionen 571,8 kWh under juli. Det var 1,60% högre värde än från elmätaren. Skillnaden mellan värdena från elmätare och växelriktare är dock inte konstant. Vid låg energiproduktion under en dag visar växelriktaren lägre värden än elmätaren, medan det vid högre energiproduktion är tvärtom. Enligt SolarEdge har växelriktarens mätvärden en noggrannhet på ±5%, medan vår elmätare från ABB har en noggrannhet på ±1%.

Egenanvändning och  överskott

Av vår producerade solel under juli använde vi 185 kWh (33%) själva och matade in ett överskott på 378 kWh (67%) till nätet. Under senaste året (augusti 2016 – juli 2017) har egenvändningen varit 39% i genomsnitt. Under 2011-2015 var vår egenanvändning i genomsnitt 46,8% medan 53,2% var ett överskott som matades in till nätet. I och med att vi byggt ut vår solcellsanläggning har både produktion och överskott ökat, vilket gör att vår andel egenanvändning minskat.

Vi köpte 252 kWh el under juli. Av vår elanvändning var 42% solel under juli. Hade vi kunnat använda all solel själva hade det blivit 100%. Vi var ett plushus under juli med 126 kWh högre elproduktion än vår elanvändning. Det var tredje månaden i rad som vi var ett plushus.

Tillkommer dessutom att vi får varmvatten från våra solfångare, vilket gör att vi minskar användning av elpatron för uppvärmning av vatten i ackumulatortanken. Varmvattnet används till tappvarmvatten och golvvärme (höst, vinter och vår) på båda våningarna. Vi bor sju kilometer ifrån närmaste fjärrvärmeområde så det var aldrig något alternativ för oss när vi lät bygga huset 2006. Vi bor 1 km från utkanten av ett stort nybyggnadsområde där 5 000 bostäder planeras på sikt men dit lät kommunen inte dra någon fjärrvärme, man bedömde väl att det inte var lönsamt med dagens energisnålare hus.

Produktionsdata

På SolarEdge monitoring portal finns vår solcellsanläggning under namnet Geddeholm 73. Den installerade solcellseffekten är 4,794 kW från och med 27 november 2015. Solcellsmodulerna har en yta på 27,5 m2. Dessförinnan hade vi 3,36 kW solceller med driftstart 28 oktober 2010 och för den tiden finns driftdata i SMA:s Sunny Portal.

En beskrivning av vår utbyggda solcellsanläggning finns i inlägget Vår utbyggda solcellsanläggning.

Vi har dessutom 10 m2 solfångare som varit i gång sedan slutet november 2006, någon månad efter inflyttningen i huset.

Skuggning

Vi har skuggning morgon-tidig förmiddag och på kvällen från omgivande träd, som gör att vårt utbyte minskar jämfört med om vi inte hade haft någon skuggning. Taket har 27 graders lutning och är inom 5 grader (mot sydost) vänt mot söder.

Solelproduktion per dygn under juli 2017. Enheten på y-axeln är kWh. Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

Solelproduktion (gröna staplar), elanvändning (röda) och egenanvändning av solelen (blåa) under juli 2017. I elanvändningen och egenanvändningen ingår inte elen till garaget och förrådet i separat byggnad, som var 26 kWh under juli. Därför är värdena för egenanvändning annorlunda jämfört de värden som redovisats i texten. Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

Energiutbyte per modul under juli 2017. Modul 15-16 är vända mot öster respektive väster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket och skuggas mera än de övriga.

Inbjudan Solcellsanläggningar i världsklass – 20 september

De svenska deltagarna i forskningsprogrammet IEA PVPS Task 13 håller en spännande workshop om solcellsanläggningars prestanda och tillförlitlighet i Stockholm den 20 september 2017. Huvudfokus ligger på de senaste internationella erfarenheterna kring prestanda och tillförlitlighet från forskningsprogrammet. Detta varvas med föredrag om kommersiell serviceverksamhet, lärdomar från kommunala satsningar och koppling till landets övergripande strategi. Dagen avslutas med ett studiebesök vid Stockholms stads solcellsanläggning på Kulturhusets tak som i dagarna fyller 10 år och som är ett levande bevis på att solceller i hög grad är underhållsfria och tillförlitliga.

Bland programpunkterna finns

  • Investeringskalkyl för solceller.
  • OPEX – Det sista hindret för solkraftens segertåg?
  • Stockholms stads solcellssatsningar. Erfarenheter från Hållbara Järva och GrowSmarter.
  • Erfarenheter från fältinspektioner.
  • Service, behövs det?
  • När antar Sverige den nya solelstrategin? Energimyndigheten berättar om solelstrategin och om det bredare arbetet med solel hos myndigheten.
  • Studiebesök solcellsanläggning.

Målgruppen är främst installatörer, investerare och ägare av solcellsanläggningar.

Detaljerat program och möjlighet till anmälan finns på sidan Solcellsanläggningar i världsklass.

IEA PVPS Task 13

Sverige deltar i IEA PVPS (International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme) Task 13 Performance and Reliability of Photovoltaic genom Anne Andersson, SP, Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Johan Paradis Ärlebäck, Paradisenergi, och Mårten Lind, Solkompaniet. 50% av finansieringen för det svenska deltagandet kommer från Energimyndigheten.

Lyckad temakväll om solenergi i Västerås

Ikväll arrangerade Västerås stad i samarbete med Energimyndigheten en temakväll om solenergi. Det var lapp på luckan med 150 deltagare. Det var föredrag av Jan Larsson, Mälarenergi, Håkan Lindberg, El av Sol och av mig. Det fanns dessutom flera utställare. En mycket lyckad kväll!

Jan berättade att Mälarenergi idag har 294 nätanslutna solcellsanläggningar med effekterna 0,5 kW – 1 MW. Den totalt installerade effekten är 6 663 kW. Ser att Mälarenergi enligt Energimarknadsinspektionen statistik under 2015 var Sveriges nionde största nätföretag räknat i antal uttagspunkter, 104 752 stycken vilket var 1,9% av alla uttagspunkter i Sverige.

Enligt SCB:s statistik över svenska solcellsanläggningar hade Västmanlands län installerat 23,1 W per invånare vid årsskiftet. I Västerås kommun, där Mälarenergi har huvuddelen av sina abonnenter, var det 23,7 W per invånare vid årsskiftet. Solcellstoppen, som bara har med de anläggningar som ansökt om godkännande för elcertifikat, anger 15,3 W per invånare i Västerås kommun den 21 juni 2017, vilket alltså är långt under den verkliga installerade solcellseffekten.

Här är mitt föredrag, som kan laddas ner om man är en inloggad användare (länken till Investeringskalkyl för solceller blev inte helt korrekt, då adressen ändrats):

 

Temakväll om solenergi i Västerås 24 augusti

Torsdag den 24 augusti 17.30-20.00 arrangerar Västerås stad i samarbete med Energimyndigheten en temakväll om solenergi i Aros Congress Center. Det blir föredrag, bland annat av mig, och man får chansen att träffa leverantörer och nätägare. Läs mer på Västerås stads Temakväll om solenergi 24 augusti. Enligt evenemangets Facebooksida är intresset stort.

Program

18:00-18:05 Introduktion Energi- och klimatrådgivningen Västerås Stad. Zandra Camber och Per Eriksson.

18:05-18:25 Bengt Stridh från Bengts nya villablogg. Kommer vi att se solceller på alla villor i framtiden? Miljö-ekonomi-framtidsvision.

18:25-18:45 Jan Larsson, Mälarenergi. Solel ur nätägarens perspektiv- Hur? Hur går det till när man skaffar en anläggning? Teknik-Paneler-Växelriktare-Mätarbyte-Anmälan.

18:45-18:55 Håkan Lindberg från El av Sol. Solel är enkelt och kul. Kort budskap om att det inte behöver vara krångligt och komplicerat.

18:55-19:00 Avrundning av Energi- och klimatrådgivningen. Inbjudan till fördjupad opartisk och kostnadsfri rådgivning.

Utställningen kommer att vara öppen till 20:00.

Utanför ACC kommer du kunna se SmartFlower, en portabel solpanelslösning.

Anmäl att du kommer genom att e-posta: [email protected]

Solforum i Västerås 13-14 september

Den 13-14 september arrangerar Energimyndigheten Solforum för fjärde gången. Solforum hålls i Västerås och består i år av två halvdagar. Solforum fokuserar på hur olika aktörer kan främja utbyggnaden av solel i Sverige, vad som är på gång inom forskning och utveckling samt solenergins roll i energisystemet.

Solforum vänder sig till dig som är yrkesverksam inom solenergiområdet såsom offentlig sektor, företag, lärosäten och branschorganisationer.

Anmälan ska göras senast 31 augusti.

Läs mer på Energimyndighetens webb: Välkommen till Solforum 2017.

Inbjudan – Byggnadsintegrerad solel i Uppsala 4 september

I början av september kommer experter från hela världen till Uppsala för att diskutera hur byggnadsintegrering av solceller ska gå från enstaka projekt till att bli en vanlig syn i stadsbilden. Arbetet görs inom ramen för den internationella energiorganisationen IEA och dess samverkansprogram PVPS i IEA PVPS Task 15. Från Sverige deltar Mälardalens högskola (Bengt Stridh), RISE (Jessica Benson och Peter Kovacs), Solkompaniet (David Larsson) och White arkitekter (Rickard Nygren) i arbetet, som delfinansieras av Energimyndigheten.

Seminarium 4 september i Uppsala

I samband med det internationella mötet i IEA PVPS Task 15 i Uppsala den 5-7 september anordnar vi måndag den 4 september även ett öppet seminarium för fastighetsägare, arkitekter, konsulter och andra som är intresserade av byggnader med snygga solcellsanläggningar. Se programmet här nedan. Sista anmälningsdag är fredag 25 augusti. Varmt välkomna!

Klicka här för att komma vidare till anmälan

Program

Föredragen hålls på engelska.

12:00-13:00    LUNCH

13:00-14:30    Welcome! What is IEA-PVPS Task 15?

An architect’s view on solar electricity generation (Rickard Nygren, White arkitekter)

A PV manufacturer’s view on building integration (Mats Ljunggren, Solibro)

Prefabricated PV roofs (David Larsson, Solkompaniet)

Solar shading with PV (Peter Kovacs, Rise)

14:30-15:00    COFFEE BREAK

15:00-17:00    Examples

Examples from Sweden (Dan-Erich Archer, Sunroof)

Examples from Norway (Anne Gerd Imenes, Teknova)

Examples from Denmark (Karin Kappel, Solar City Denmark)

Capturing the values of BIPV – preliminary results from Subtask B in Task 15 (David Larsson, Solkompaniet)