Se solelproduktion live – I Danmark och Tyskland

Danmark

Fick idag tips från Bengt Perers om en kul dansk länk. Power right now visar den danska elproduktionen till elnätet live och där visas även solelproduktionen!

Skärmdumpen när nedan visar att kl. 18.54 i kväll matades 55 MW solel in till det danska elnätet. Dessutom fanns solel som används av solcellsägarna, som inte matas in till nätet. Undrans hur mycket det var? Vindkraften producerade samtidigt 1 729 MW.

Tyskland

I Tyskland har SMA webbsidan Performance of Photovoltaics (PV) in Germany, som visar den beräknade solelproduktionen för tillfället. Se skärmdump här nedan. 4,3 GW i kväll kl. 18.59 imponerar. Man kan även titta på solelproduktion för vald dag och tid. Idag toppade den beräknade solelproduktionen på 20,9 GW kl. 11.00, se nedanstående diagram.

Svensk elproduktion och användning

På Svenska Kraftnäts sida kontrollrummet kan man utläsa att hela den svenska elproduktionen var 20,0 GW kl. 11.05 idag och att den svenska elförbrukningen var 17,1 GW, medan resten exporterades, enligt diagrammet här nedan.

Om man leker med tanken att vi hade haft lika mycket installerad solel som i Tyskland hade den kl. 11 idag kunnat stå för hela Sveriges elanvändning.

Svindlande tanke…

PS 12/5. Fick tips från Bengt Perers om en annan dansk sida, som visar den danska elmixen och spotpriset per timme i ett diagram.

Dansk elproduktion kl. 18.54 idag. Källa: Energinet i Danmark.

Dansk elproduktion kl. 18.54 idag. Källa: Energinet i Danmark.

Beräknad solelproduktion i Tyskland kl. 18.59 idag. Källa: SMA.

Beräknad solelproduktion i Tyskland kl. 18.59 idag. Källa: SMA.

Beräknad solelproduktion i Tyskland kl. 11.00 idag. Källa: SMA.

Beräknad solelproduktion i Tyskland kl. 11.00 idag. Källa: SMA.

Elproduktion och elanvändning i Sverige kl. 11.05 idag. Källa: Svenska Kraftnät.

Elproduktion och elanvändning i Sverige kl. 11.05 idag. Källa: Svenska Kraftnät.

Solkartor i Sverige

Här är en lista på solkartor i Sverige. Där kan man se solinstrålning på ett valt hustak. Vissa ger även beräknad solelproduktion. Uppdaterade några länkar 2016-12-01.

Saknas någon existerande eller planerad ort med solkarta på listan? Skriv då en kommentar till inlägget så uppdaterar jag listan!

Alingsås tätort med omnejd. Lanserades i april 2016.

Botkyrka

Eskilstuna kommun

Göteborg stad

Höganäs kommun

Katrineholm

Kumla

Köping

Landskrona

Linköping

Lunds kommun

Motala . Publicerades i april 2016.

Mölndal. Lanserades i april 2016.

Norrköping

Piteå, del av centrala stan

Stockholm

Umeå

Uppsala stad

Varberg. Lanserades i maj 2016.

Vellinge kommun

Västerås stad

Örebro

Österåker

Värd att nämna är även Googles “Project Sunroof – Mapping the world’s solar potential, one roof at a time.” Finns inte för Sverige ännu, men vilken häftig vision!

Spelar solel någon roll för de balansansvariga i Sverige?

Nej, rimligen inte idag.

Balansansvar

Svenska Kraftnät skriver “En elleverantör är enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som elleverantörens kund (elanvändaren) förbrukar. För att uppfylla skyldigheten måste det finnas någon som åtar sig balansansvaret för elleveransen.”

Sol

Skrev den 31 mars inlägget Solel knappt 0,1% av Sveriges elproduktion. Här är en uppföljare som visar hur mycket solel som matas in per timme till nätet enligt mätvärden från Svenska Kraftnät, som kallar det solkraft.

Som mest matades 30,82 MW solkraft in till nätet den 14 augusti under 2015. Diagrammet här nedan visar hur många timmar inmatningen av solkraft överskred en viss medeleffekt per timme. Exempelvis överskrevs 30 MW under 4 timmar och 20 MW under 308 timmar = 3,5 % av årets timmar.

Vind

Som jämförelse kan nämnas att vindkraft matad in som minst 74,6 MW till nätet och som mest 4 967 MW den 25 december, vilket var 161 högre än solkraftens toppeffekt under 2015. I medel var timeffekten 1 918 MW.

Ett diagram här nedan visar skillnaden i inmatning mellan vindkraft och solkraft under 2015. Observera att y-skalan är logaritmisk. När det gäller solkraft är de minsta värdena lägre än mätnoggrannheten eftersom det inte finns några timmar med 0 solkraft. Alla värden under ca 0,06-0-07 MW bör vara 0.

Variation mellan timmar

Den största ändringen från en timme till nästa för solel var en minskning med 7,6 MW och i medeltal var ändringen i inmatning till nätet mellan timmar 0,94 MW.

För vindkraft var den största ändringen en ökning med 692 MW från en timme till nästa, det vill säga 90 gånger högre än för solkraft. I medel var ändringen i inmatning till nätet 93,8 MW mellan två på varandra följande timmar, vilket var 99 gånger högre än för solkraft.

Förbrukning

Förbrukningens största ändring mellan två timmar under 2015 var en ökning med 2 256 MW och i genomsnitt var ändringen 394 MW.

Även om man får tänka på att merparten av solelen är egenanvänd (vilket minskar behovet av köpt el och därmed annan elproduktion) och att ovanstående jämförelser är förenklad sett ur nätägarnas perspektiv verkar det vara väldigt långt kvar innan solkraft skulle innebär en faktor av någon större betydelse för de balansansvariga i Sverige.

Inmatning till nätet av solel per timme 2015 i Sverige. Rådata från Svenska Kraftnät.

Inmatning till nätet av solel per timme 2015 i Sverige. Rådata från Svenska Kraftnät.

Inmatning till nätet av solel och vindkraft per timme 2015 i Sverige. OBS! Alla värden under ca 0,06-0-07 MW bör vara 0. Rådata från Svenska Kraftnät.

Inmatning till nätet av solel och vindkraft per timme 2015 i Sverige. OBS! Alla värden under ca 0,06-0-07 MW bör vara 0. Rådata från Svenska Kraftnät.

Nytt dagsrekord – 22 kWh solel!

I förrgår (10 april) producerade vi 22,01 kWh (4,59 kWh/kW) solel enligt vår elmätare. Växelriktaren angav 22,38 kWh men den ger inte lika noggranna värden, så det är värdena från elmätaren som gäller. Vid höga effekter visar vår växelriktare för höga värden medan den visar för låga värden vid låga effekter.

Detta var nytt dagsrekord för oss! Eftersom vi har en utbyggd solcellsanläggning sedan 27 november på 4,794 kW kommer vi att slå flera nya dagsrekord under våren. Vårt gamla rekord för ett dygn var 20,74 kWh (6,17 kWh/kW).

Vi matade in 15,30 kWh (69,5% av dagens produktion) till nätet enligt vår sida hos Vattenfall, som är vår nätägare. Vi behövde köpa 43,95 kWh. Vi är utanför fjärrvärmenätet och den mesta av elen går till uppvärmning av varmvatten i vår ackumulatortank. Våra 10 m2 solfångare bidrar till uppvärmning av ackumulatortankens vatten. Varmvattnet används till tappvarmvatten och golvvärme, som vi har på båda våningarna.

Mellan kl. 11.00 och kl. 17.00 behövde vi inte köpa någon el alls enligt Vattenfalls mätningar. Kl. 10.00-11.00 köpte vi blygsamma 0,12 kWh.

Diagrammet från Solar Edge monitoring portal visar fördelningen av köpt el, producerad solel och egenanvänd solel under 10 april till vårt hus. Eventuell köpel till det ouppvärmda garaget och till förrådet med låg värme ingår inte i dessa mätningar, sannolikt försumbart denna dag. Under sennatten gick elpatronen in och effekten gick upp till nästan 6 kW köpt el. Som mest producerade solcellerna 3,766 kW enligt växelriktaren. Man ser i diagrammet att vi hade ett stort överskott av solel under dagen.

Sålt överskott av solel (grön färg), egenanvänd solel (blå färg) och köpt el (röd färg) till huset. El som används i garaget och förrådet ingår inte i denna mätning. Diagrammet från Solar Edge Monitoring Portal.

Sålt överskott av solel (grön färg), egenanvänd solel (blå färg) och köpt el (röd färg) till huset. El som används i garaget och förrådet ingår inte i denna mätning. Diagrammet från Solar Edge Monitoring Portal.

 

Föredrag på Solforum

Denna vecka är hektisk. Igår och idag var det möte i företagsforskarskolan REESBE i Eskilstuna. Där är jag handledare för industridoktoranden David Larsson, Solkompaniet.

På torsdag hålls Energimyndighetens Solforum i Stockholm. Det är visst fullbokat! Under sessionen “Skattereduktion och byggregler – hur påverkar stöd och regler investeringsbeslutet?” ska jag hålla föredraget “Lönsamhet för solel – hur påverkar stöd och regler investeringsbeslutet”.

I samma session ska Richard Thygesen, Mälardalens högskola (MDH), hålla föredraget “En analys av solelens hantering i Boverkets föreslagna NNEB definition”. När jag är på MDH delar Richard och jag rum tillsammans med Pietro Campana. Ett litet solcellskluster i det rummet kan man säga…

På eftermiddagen håller även MDH-kollegan professor Björn Karlsson ett föredrag om ett av hans solcellsprojekt: “Funktion hos solcellssystem vid skuggning”.

 

På fredag är det projektmöte i Stockholm i projektet “Investeringskalkyl för solceller” som stöds av Energimyndighetens E2B2-program.

266 kWh solel under mars

Under mars månad producerade vi 265,57 kWh (55,4 kWh/kW) solel enligt elmätaren. I i diagrammet här nedan visas en jämförelse av solelproduktionen per dygn under mars 2015 och 2016. Den producerade energin i kWh är inte jämförbar med tidigare år eftersom vi har byggt ut vår solcellsanläggning från 3,36 kW till 4,794 kW, med driftstart 27 november 2015. Bästa dag blev 26 mars med 17,3 kW (3,6 kWh/kW) enligt växelriktaren.

Trots att vi nu har 4,794 kW installerat mot tidigare 3,36 kW blev det inget rekord för mars. Det tyder på att solinstrålningen var låg under mars. Vårt rekord för mars är 354,73 kWh (105,6 kWh/kW) från 2013. Medel för mars 2011-2015 var 272,3 kWh (81,1 kWh/kW).

Vårt utbyte per installerad kW kommer att sjunka jämfört med tidigare eftersom av de fem nya modulerna sitter en mot väst, en mot ost och de tre övriga som visserligen sitter mot söder får skuggning på sen eftermiddag.

Produktion per modul

Eftersom våra solcellsmoduler numera har effektoptimerare från SolarEdge på varje modul kan man också se energiproduktion per modul, se diagrammet här nedan. Det är intressant att se för de gamla modulerna 1-14 är produktion relativt jämn, trots att modulerna i öster skuggas mera än de övriga. Ska bli intressant att se hur skillnaden blir när träden får löv och skuggningen blir mera markant. Den lägre produktionen för modulerna 17-19 beror på att de sitter på vårt kökstak, som är lägre än det övriga taket där de övre modulerna sitter, där det blir mera skuggning från omgivande skog. Modul 15 och 16 som sitter mot öster respektive väster gav 35% respektive 30% lägre utbyte än de sydvända modulerna. De hämmas förutom av väderstrecket även av de lövträd som finns öster om huset respektive den lövskog som finns väster om huset.

En intressant fråga är om det går att se någon skillnad på utbytet för de gamla modulerna efter det att effektoptimerarna monterades på dessa moduler. Vi har relativt mycket skuggning under morgon-förmiddag och kväll, där effektoptimerarna borde ge en fördel. Under mars var det dock relativt många mulna dagar och då gör effektoptimerarna ingen eller marginell nytta (beror på hur stor “mismatch” är i modulerna prestanda).

Utbytet för de 14 gamla modulerna var 64,3 kWh/kW under mars, inklusive en korrektion för att växelriktardata saknades 1 mars. Det är ett lägre utbyte än vi hade under någon marsmånad åren 2011-2015. MEN, man måste förstås ta hänsyn till att det varit olika solinstrålningen under de olika marsmånaderna, så jag får återkomma när jag klurat vidare på det.

Noggrannhet växelriktarens mätvärden

Eftersom vi bytte växelriktare den 1 mars och hade problem med mätvärdena före dess är inte växelriktarvärdena helt kompletta för mars. Växelriktaren visade i genomsnitt 1% högre värden än elmätaren under 2-31 mars. Skillnaden mellan värdena från elmätare och växelriktare är dock inte konstant. Vid låg energiproduktion under en dag visar växelriktaren lägre värden än elmätaren, medan det vid högre energiproduktion är det tvärtom. Enligt SolarEdge har växelriktarens mätvärden en noggrannhet på ±5%, medan vår elmätare från ABB har en noggrannhet på ±1%.

Egenanvändning – överskott

Av vår producerade solel använde vi 118,4 kWh (45%) själva och matade in ett överskott på 147,2 kWh (45%) till nätet. Under 2011-2015 var vår egenanvändning i genomsnitt 46,8% medan 53,2% var ett överskott som matades in till nätet. I och med att vi byggt ut vår solcellsanläggning kommer både produktion och överskott att öka, vilket gör att vår egenanvändning minskar.

Av vår elanvändning var 6,1% solel under mars. Hade vi kunnat använda all solel själva hade det blivit 13,6%.

Tillkommer dessutom att vi får varmvatten från våra solfångare. Enligt solfångarens loggning skulle varmvattenproduktionen varit 469 kWh under mars. Men jag tror att den mätningen har ett stort fel, eftersom den bygger på en okalibrerad flödesmätning. Jämför man ytor och verkningsgrad för solceller och solfångare borde det bli i storlekningsordningen lika mycket energi från solfångarna som från solcellerna. Solvärme och egenanvänd solel och solvärme stod i sådana fall för ca 17% av husets energiförsörjning under mars. Det är bra så för att vara mars månad och för ett hus byggt 2006 (då energikrav inte vara lika i ropet som nu). Om vi hade kunnat använda all solel själva hade det blivit 24% egen solenergi. Det är alltså en utopi att vi skulle kunna kapa elkabeln till huset, även om vi haft energilager för det överskott av solel vi matar in till nätet.

Produktionsdata

På SolarEdge monitoring portal finns vår solcellsanläggning under namnet Geddeholm 73. Den installerade solcellseffekten är 4,794 kW från och med 27 november 2015. Solcellsmodulerna har en yta på 27,5 m2. Dessförinnan hade vi 3,36 kW solceller med driftstart 28 oktober 2010 och för den tiden finns driftdata i SMA:s Sunny Portal.

En beskrivning av vår utbyggda solcellsanläggning finns i inlägget Vår utbyggda solcellsanläggning.

Vi har dessutom 10 m2 solfångare som varit i gång sedan slutet november 2006, någon månad efter inflyttningen i huset.

Skuggning

Vi har skuggning morgon-tidig förmiddag och på kvällen från omgivande träd, som gör att vårt utbyte minskar jämfört med om vi inte hade haft någon skuggning. Taket har 27 graders lutning och är inom 5 grader (mot sydost) vänt mot söder.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.

Jämförelse solelproduktion per dygn under mars 2015 (installerad effekt 3,36 kW) och mars 2016 (installerad effekt 4,794 kW). Rådata är från växelriktaren, utom för 1 mars då det är från elmätaren.

Jämförelse solelproduktion per dygn under mars 2015 (installerad effekt 3,36 kW) och mars 2016 (installerad effekt 4,794 kW). Rådata är från växelriktaren, utom för 1 mars då det är från elmätaren.

Solelproduktion per modul 2-31 mars 2016. Modul 15 är vänd mot väster, modul 16 mot öster, medan övriga är vända mot söder. Bakgrundsbilden är från SolarEdge monitoring portal.

Solelproduktion per modul 2-31 mars 2016. Modul 15 är vänd mot väster, modul 16 mot öster, medan övriga är vända mot söder. Bakgrundsbilden är från SolarEdge monitoring portal.

Energiutbyte per modul mars 2016

Hackerattack

Blev kontaktad av läsare i morse som sett konstigheter bland kommentarerna. På något underligt sätt hade det dykt upp länkar till oönskade videofilmer (spam) i många kommentarer. Efter uppdateringar av några tillägg verkade det som att det hela försvann. Köpte också en tjänst från Sucuri ($199/år…) för att söka igenom bloggen efter “malware”, men inget hittades.

Om du hittar något skumt någonstans på bloggen får du gärna skicka ett meddelande till mig via “Kontakt“.