Anmälan till nätägare krävs för skattereduktion

Från och med 1 januari 2015 infördes en skattereduktion på 60 öre/kWh för förnyelsebar el som matas in till nätet.

En detalj i villkoren är att man måste anmäla till nätägaren att man producerar förnybar el som matas in till nätet för att få denna skattereduktion. Eftersom en färdiganmälan görs till nätägaren för varje solcellsanläggning vore det naturligt att denna anmälan skulle räknas som en anmälan även när det gäller skattereduktion. Men icke, det krävs en separat anmälan till nätägaren för att få denna skattereduktion!

Här nedan visas första sidan av det brev vi fick från Vattenfall för någon vecka sedan. På andra sidan av brevet skulle jag markera något av alternativen

“Ja, jag är berättigad till skattereduktion och godkänner att Vattenfall Eldistribution skickar uppgifter om personnummer, namn, adress och anläggningsidentifikationsnummer till Skatteverket”

Nej, jag är inte berättigad till skattereduktion…”

och

“Mina uppgifter ovan är korrekta”,
gällande personnummer, adress, anläggningsID och produktionsID. ID-uppgifterna finns på våra elräkningar och även på vår sida hos Vattenfall. Kollade på  webben och ID-numren stämde, hade blivit förvånad annars, litar på att nätägaren har bättre koll på dessa ID än jag…

och

“Skriv under nedan och skicka in hela den här sidan senast 29 januari 2016 i bifogat svarskuvert”

En liknande förfrågan skickades ifjol av Mälarenergi till alla deras solcellskunder som inte gjort en anmälan om att de önskar skattereduktion.

Varför då denna administration?

I regeringens förslag om skattereduktion fanns denna anmälningsplikt med. Skatteverket skriver under “Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” att:

“Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut.”

Det märkliga är att Vattenfall yrvaket verkar ha upptäckt detta i sista minuten. När jag ringde till Vattenfalls kundtjänst 27 november ifjol och frågade om en anmälan behövdes för att få skattereduktionen blev svaret att “Vattenfalls kunder får skattereduktion per automatik.” De sa att mitt momsregistreringsnummer fanns hos Vattenfall. Fast skattereduktionen har inget med skattereduktionen att göra… Därmed förvirrande svar från Vattenfalls kundtjänst. Brevet nedan visar att Vattenfalls kundtjänst i slutet november helt enkelt inte hade koll på läget…

Meningslös administration att anmäla till nätägaren?

Ändå märkligare är att denna anmälan till nätägaren behövs överhuvud taget. I mina ögon är det en meningslös administration. När en solcellsanläggning är klar skickas en färdiganmälan till nätägaren, så de visste redan att vi hade en solcellsanläggning. Annars hade de inte kunnat skicka nedanstående brev till mig… In- och utmatning av vår el mäts av nätägaren, så nätägaren hade redan all information som behövs för lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Administrationen kostar mer än vad som betalas ut i skattereduktion för 2015!

Via Svenska Kraftnäts statistik för tillförsel och förbrukning i det svenska elnätet 2015 kan man räkna ut att det till och med augusti var det 23,53 GWh solkraft som matats in till nätet (siffror för hela 2015 finns inte utlagda på Svenska Kraftnäts webb ännu). Låt säga att det blev ca 30 GWh totalt under 2015. All denna solel är dock inte berättigad till skattereduktion, exempelvis gäller det de 1,2 GWh som MW-parken utanför Västerås producerade under 2015. Vet dock i nuläget inte hur mycket solel som är berättigad till skattereduktion. Det betyder att maximalt 60 öre/kWh * 30 miljoner kWh = 18 miljoner kr kommer att betalas ut i skattereduktion för solel under 2015. Antar att skattereduktion för annan förnybar el är betydligt mindre än för solelen.

I inlägget “Skattereduktion för överskottsel – när och hur länge?” den 15 oktober 2014 skrev jag om att Skatteverkets administration uppgavs i lagrådsremissen till 16 miljoner kronor som en engångskostnad och en årlig kostnad på 8 miljoner kronor. Första året kostar alltså enbart Skatteverkets administration för skattereduktionen 24 miljoner kronor.

Till detta kommer administrationskostnader hos övriga inblandade. När alla ca 170 nätbolag ska begära in en anmälan från sina solcellskunder och skicka kontrolluppgifter till Skatteverket tillkommer ytterligare kostnader i administration. Dessa kostnader verkar inte finnas kvantifierade eller ens omnämnda i lagrådsremissens konsekvensanalys. Samma sak gäller den administrativa tiden hos alla tusentals ägare av solcellsanläggningar.

Det betyder att administrationen för 2015 års skattereduktion kommer att kosta betydligt mer än vad som kommer att fördelas i skattereduktion till landets solcellsägare! Det borde ge en tankeställare i regeringens utvärdering av skattereduktionen.

Kommer alla att få den skattereduktion de är berättigad till?

I deklarationen ska det finnas ett förtryckt underlag för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, om du inte är en juridisk person för då kommer det inte att finnas något förtryckt underlag enligt Skatteverkets information.

Det finns med ovanstående administrativa anmälningsprocess en viss risk att vissa blir utan den skattereduktion som de är berättigade till.

Har du gjort en anmälan om önskan att få skattereduktion till din nätägare?
Har alla nätägare frågat om en anmälan?

Första sidan av brev från Vattenfall om skattereduktion för överskottsel som matas in till nätet.

Första sidan av brev från Vattenfall om skattereduktion för överskottsel som matas in till nätet.

 

Solelproduktion per modul under 2015

Efter utbyggnaden av vår solcellsanläggning kan vi från och med 27 november se produktionen från varje modul. Det sitter effektoptimerare från Solar Edge på varje modul och därmed får vi även loggning av energi, effekt, ström, modulspänning och optimerarspänning för varje modul.

Här nedan visas en figur från Solar Edge monitoring portal från menyn ”Layout”. Det visar hur mycket energi varje modul producerade under fjolåret under tiden 27 november – 31 december. Intressant att kunna följa produktionen per modul.

Modulen 1.1.15 är vänd mot öster och 1.1.16 mot väster. De har av naturliga skäl producerat betydligt mindre än alla övriga moduler, som sitter vända mot söder. Innan nyår hade vi knappt någon snö i Västerås, så den hade liten betydelse för modulernas solelproduktion.  Modulerna längst till höger, som sitter längst mot öster, är de mest skuggade från omgivande träd så det är förväntat att de har producerat mindre solel.

Får se om skillnaderna mellan övriga moduler består när det börjar bli mera sol, framåt mars. Under vintern kan ojämn skuggning och snötäckning av modulerna spela spratt så man ska nog inte dra alltför höga växlar av olikheterna ännu.

Moduler

Att tänka på är att modulerna har lite olika effekt:

1-14: Sanyo HIT 240 W
15-16: Sun Power 327 W
17-19: ECSolar 260 W

Vår solcellsanläggning

En utförlig beskrivning av vårt utbyggda solcellssystem finns i inlägget “Vår utbyggda solcellsanläggning“.

Produktionsdata

För vår utbyggda solcellsanläggning på 4,79 kW visas solelproduktion i Solar Edge monitoring portal under Geddeholm 73. För tillfället visas data med ca 3 veckors fördröjning i portalen.

Solelproduktion (DC) per modul 20151127-20151231. Den gröna symbolen visar växelriktarens AC-produktion.

Solelproduktion (DC) per modul 20151127-20151231. Den gröna symbolen visar växelriktarens AC-produktion. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

2 654 kWh solel under 2015

Under 2015 producerade våra solceller 2 654 kWh. Utbytet blev 774,6 kWh/kW för det gamla systemet på 3,36 kW till och med 26 november. Den 27 november körde vi igång vår utbyggda solcellsanläggning på 4,79 kW. Den producerade 51,7 kWh (10,8 kWh/kW) innan årets slut. Årets utbyte blev därmed 785,4 kWh/kW. Det kan jämföras med följande utbyten för tidigare år:

År Utbyte (kWh/kW)
2011 862,7
2012 797,6
2013 884,5
2014 767,5
2015 785,4

Vi var alltså en långt ifrån rekordåret 2013. Solinstrålningen kan variera ±10% mellan olika år om man tittar över en längre period enligt SMHI:s mätningar och man får därmed förvänta sig att solelproduktionen varierar mellan olika år. Tittar man på variationer under enskilda månader kan den vara än större mellan olika år.

Decemberrekord!

Under december producerade vi 69,9 kWh (14,6 kWh/kW). Det är nytt decemberrekord! Eftersom vi hade en större anläggning december 2015 måste jämförelsen med tidigare decembermånader göras med värdet för utbyte. En skillnad jämfört med tidigare är också att vi nu har en modul vänd mot väst och en modul vänd mot öst, vilket ger ett lågt utbyte för dessa moduler under december. Å andra sidan hade vi knappt någon snö under december vilket annars ofta sänker produktionen under december.

År Utbyte (kWh/kW)
2010 5,6
2011 10,3
2012 2,0
2013 8,4
2014 12,0
2015 14,6

Vår elproduktion i webbportaler

Solelproduktionen från vårt gamla solcellsystem på 3,36 kW finns i Sunny Portal under Gäddeholm 73.

För vår utbyggda solcellsanläggning på 4,79 kW visas solelproduktion i Solar Edge monitoring portal under Geddeholm 73. För tillfället visas data med ca 3 veckors fördröjning i portalen. Det gjorde att jag fick ta värdena från decembers två sista dagar från mina avläsningar av elmätaren. Mitt framräknade värde stämmer inte riktigt med växelriktarens månadsvärde men hoppas ändå att det blev rätt. Får för säkerhets skull kolla med portalen om några dagar när decembervärdena är kompletta.

Verkar som att Solar Edge har problem att hantera data när vi som i vårt fall har växelriktaren kopplad till en nätverksnod (“gateway”) och att kommunikationen går via denna nätverksnod istället för direkt från växelriktaren. Solar Edge har en support som jag matar med frågor och info så vi hoppas att problemet snart är löst.

Skuggning

Vi har skuggning morgon-tidig förmiddag och på kvällen från omgivande träd, som gör att vårt utbyte minskar jämfört med om vi inte hade haft någon skuggning. Ska bli intressant att se vilken nytta vi kan få av effektoptimerarna på varje modul. Taket har 27 graders lutning och är inom 5 grader (mot sydost) vänt mot söder.

Solelproduktion per månad sedan starten för vår solcellsanläggning. Från och med 27 november 2015 är den installerade effekten 4,79 kW. Tidigare var den 3,36 kW. Därför är decembervärdet för 2015 inte jämförbart med övriga decembermånaders värden.

Solelproduktion per månad sedan starten för vår solcellsanläggning. Från och med 27 november 2015 är den installerade effekten 4,79 kW. Tidigare var den 3,36 kW. Därför är decembervärdet för 2015 inte jämförbart med övriga decembermånaders värden.