Energiskatt på egenanvänd el – snåriga regler

Skrev senast om “Energiskatt på egenanvänd el bör bort“. Frågan om energiskatt är minst sagt snårig. Här kommer mina personliga iakttagelser och reflektioner. Jag är ingen jurist. Är det förresten nödvändigt att man ska behöva vara det för att gemene man ska förstå en lag?  Kommentera gärna om du har egna erfarenheter eller insikt i ämnet om energiskatt.

Skatteverket har så sent som den 5 juni 2014 i skrivelsen ”Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad” angett man inte behöver betala energiskatt på egenanvänd el. De skriver

“Den som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad eller för levererad el.

Detta gäller under förutsättning att

 • Producenten inte förfogar över andra anläggningar som sammanlagt har en installerad generatoreffekt av 100 kW eller mer
 • Producenten inte yrkesmässigt levererar annan el
 • Ersättningen för elen under ett kalenderår inte överstiger 30 000 kr.”

En komplikation som påpekats tidigare i en kommentar är att begreppet “yrkesmässig leverans” slopats i mervärdesskattelagen, men inte i lag om skatt på energi. Riksdagen antog den 23 maj 2013 propositionen 2012/13:124 “Begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen“, där det står att

“I propositionen föreslås en teknisk justering av mervärdesskattelagen (1994:200) i syfte att underlätta tolkning och tillämpning av lagen. Förslaget innebär att begreppet ”yrkesmässig verksamhet” tas bort och ersätts med de unionsrättsliga begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”.

Om yrkesmässig verksamhet skulle ersättas med ekonomisk verksamhet även i lag (1994:1776) om skatt på energi finns en EU-dom i mål C‑219/12 från den 20 juni 2013 som är av intresse. Domen gällde ett fall i Österrike om ”avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus.” och ”Thomas Fuchs begärde återbetalning av 6 394,63 euro i ingående mervärdesskatt för inköpet av nämnda solcellsanläggning.” Tolkningsfrågan som ställdes till domstolen var  om detta utgjorde en ekonomisk verksamhet. Domstolens utslag blev (min fetmarkering)

“…begreppet ekonomisk verksamhet i den mening som avses i nämnda artikel omfattar driften av en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad och som är utformad på så sätt att den mängd el som produceras dels alltid är mindre än den sammanlagda el som förbrukas av den person som driver anläggningen, dels levereras till elnätet i syfte att fortlöpande vinna intäkter..”

I EU-domen står också

“Av beslutet om hänskjutande framgår nämligen att på grund av den ifrågavarande anläggningens tekniska egenskaper måste den producerade elen levereras till nätet och den el som förbrukas måste köpas från nätägaren.”

och

“Mellan åren 2005 och 2008 konsumerade Tomas Fuchs omkring 44 600 kWh som togs från nätet för hushållsbehov. 11 156 kWh av den av honom producerade elen levererades slutligen till nätet och 8 645 kWh konsumerades direkt. All den el som producerades i solcellsanläggningen levererades alltså till nätet, närmare bestämt 19 801 kWh.”

Det verkar vara av betydelse för domen att all solel levererats till nätet, men här kan jag tycka att de två sista meningarna motsäger varandra. Fast då finns denna skrivning i EU-domen:

“… att begreppet konsumerats ”direkt” borde tolkas så, att denna elektricitet tagits från det allmänna nätet antingen omedelbart eller i nära anslutning till den tidpunkt då elektriciteten levererades till nätet.

Vad jag förstått från kommentarer som gjorts av andra är att Skatteverket godkänt att det är ekonomisk verksamhet, och att man därmed får göra momsavdrag för inköpet av solcellsanläggningen, om man säljer all solel.

Revidering och tillägg 20/12. Glömde när det gäller Skatteverkets ställningstagande att de i skrivelsen från 5 juni 2014 anger:

“Det är därmed en ekonomisk verksamhet när en solcellsanläggning installeras på en villa och man mot ersättning kontinuerligt säljer antingen all el eller endast överskottselen in på elnätet.”

och

“Sverige har ett avdragsförbud för mervärdesskatt för stadigvarande bostad (8 kap. 9 § mervärdesskattelagen). Avdragsförbudet omfattar inte endast förvärv till en byggnad, såsom inredning, reparationer och dylikt utan även sådant som har en anknytning till det stadigvarande boendet. Då en solcellsanläggning är en del av en byggnad som har karaktären av stadigvarande bostad krävs det att den uteslutande används i en ekonomisk verksamhet för att avdragsförbudet inte ska bli tillämpligt (se rättsfallen RÅ 2003 ref. 100 I-II och RÅ 2002 ref. 67).”

Slutsats (reviderad 20/12)

Om man säljer all el och det därmed är ekonomisk verksamhet finns ingen egenanvänd el att ta ut energiskatt på.

Skatteverket anger att det räknas som ekonomisk verksamhet även när man använder en del av den producerade solelen själv. I sådana fall bör slutsatsen bli att man ska betala energiskatt på egenanvänd el idag, även om ellagen använder begreppet “yrkesmässig leverans” och inte ekonomisk verksamhet. MEN, i detta fall anser Skatteverket att avdragsförbud för mervärdesskatt för stadigvarande bostad gäller.

Återstår frågan om det tredje villkoret för att undantas från energiskatt i Skatteverkets skrivelse om beloppsgräns för ersättning ändrats efter den 5 juni 2014?

Detta blev lite historiskt rotande. Men det är intressant att veta om det stämmer det som regeringen säger. Att man i och med de nya reglerna för energiskatt från den 1 juli 2016 “inför” ett undantag på energiskatt för egenanvänd el under 255 kW installerad solcellseffekt per juridisk person. Eller är det så att detta undantag gäller även idag?

En fråga är om EU-dom i mål C‑219/12 verkligen tog ställning till om det var ekonomisk verksamhet när man använder en del av elen själv? I EU-domen står “All den el som producerades i solcellsanläggningen levererades alltså till nätet”. Skatteverket skriver också i sin skrivelse från 5 juni 2014 angående EU-domen att det är “…en ekonomisk verksamhet när den el som produceras kontinuerligt levereras in på elnätet mot ersättning.” Om man använder en del av elen själv är det inte en kontinuerlig leverans som jag ser det och det lämnar utrymme för ytterligare tolkningar…

6 reaktion på “Energiskatt på egenanvänd el – snåriga regler

 1. Hej Bengt. Tack igen för “juridiskt/administrativt rotande”!
  Även om jag inte förstår alla begrepp och slutsatser/frågetecken, tycker jag mig kunna utläsa möjligheten för undantag från energiskatt nu eller från 1/7 2016 – vilket torde innebära att en elproducent med solceller på villatak kanske även kan undvika att behöva F-skatte-registreras/-redovisa (åtminstone från 1/7-16 & under förutsättning att del av elproduktionen används för egen konsumtion)? Eller har jag dragit slutsatser som är alltför långtgående? Och har du någon tanke om att det skulle påverka regler om man hyr ut villan privat?
  Vänligen Peter Kimay

  • Undantag från energiskatt för egenanvänd el gäller definitivt för småhusägare från och med 1 juli 2016. Man måste ha solcellsanläggningar på minst 255 kW per juridisk person för att energiskatt på egenanvänd el ska kunna komma ifråga från och med 1 juli 2016.

   Om man säljer el måste man idag momsregistrera sig, göra momsredovisning och betala in den moms man fått till staten. Däremot behöver (får) småhusägare inte registrera sig för F-skatt. Skatteverket skriver: “Även om registrering för mervärdesskatt ska ske för försäljning av el från en solcellsanläggning på villa etc. kan man inte få F-skatt för sådan verksamhet, eftersom man inte bedriver näringsverksamhet. ”

   Om man hyr ut villan måste man se på hur stora de sammanlagda intäkterna blir av uthyrningen och elförsäljningen. Skatteverket skrev i sin skrivelse från 5 juni 2014 att: “Solcellsanläggningen medför inte att man har näringsverksamhet. Inkomsterna beskattas i stället som kapitalinkomst enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen som produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom man varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet.”

 2. Gjorde en revidering och tillägg i inlägget eftersom det vid en genomläsning av hela skrivelsen fanns information i Skatteverkets skrivelse från 5 juni 2014 som kastade ljus över en del frågetecken.

 3. Har nyss haft en besvärlig kamp mot momsenheten. Jag satte anläggningen på lantbrukets logtak men skulle inte få dra av momsen. Eftersom jag sökt energibidrag utan moms så var det inte så bra. Jag tror att ibland kan de inte räkna och i mitt fall så tror jag att de sköt sig själva i foten.

  • Hej Anders!

   Utveckla det gärna, vann du? Jag står själv i planerna på att bygga en anläggning på 10kw på åkern. Min jordbruksfastighet och min privatbostad (avstyckad tomt) delar på samma elabonnemang. Jag gör en schablonberäkning av elförbrukning i samråd med min revisor på 25% på jordbruket och 75% på bostaden. Jag funderar därför att försöka dra av motsvarande på min jordbruksfastighet. Helst finna ett sätt att kunna ta hela kostnaden på jordbruket.

   • Jag tror att jag fått minst 20 fullskrivna a4 och dom har säkert fått 8-10 av mig plus ett antal telefonsamtal, alltså momsenheten. Min uppfattning är att saken består av flera olika delar. I samtal med vanliga skattemyndigheten frågades var anläggningen var placerad. Eftersom den är placerad på logtaket hör den till jordbruket var det besked jag fick. Vi kommer bokföra anläggningen som byggnadsinventarie med en avskrivningstid på tio år. Försåld el kommer tas upp som inkomst av jordbruk. Den el som vi använder i hushållet kommer vi som förut göra uttagsbeskattning på. Det vill säga inte dra av en del plus moms. Den striden vi hade var med momsenheten som sa att vi inte fick dra av momsen på anläggningen för den delen som vi använder privat. Den delen fick vi ner till ca 10-15%.
    Några frågor kvarstår dock: Vad händer skattemässigt med skatteavdraget med 60 öre?
    Ska uttagsbeskattningen delas i två delar, en med moms och en utan?
    Är vi ute och cyklar eller? MVH Anders

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *