Skattereduktion för el som matas in till nätet från och med 1 januari 2015

 

Så var det nytt år och igår började en skattereduktion gälla för el som matas in till nätet. Det tog så när som på ett par månader åtta långa år att komma hit.

Serien av utredningar beställda av den tidigare alliansregeringen började 20 februari 2007 när man tillsatte professor Lennart Söder, KTH, som utredare för nätanslutningsutredningen. Den hade enligt direktiven en övergripande målsättning att främja utvecklingen av produktion av förnybar el och hade som uppgift att utvärdera om det nuvarande regelverket för förnybar elproduktion skapar hinder för en storskalig utveckling och utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Utredningen Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion publicerades den 20 februari 2008. Den skrev ”Utredningens förslag om undantag från timvis mätning för små elproducenter samt möjlighet till nettodebitering innebär efterlängtade förenklingar för de elanvändare som önskar producera el.” Ordvalet efterlängtade visar att nettodebitering hade funnits på agendan redan före 2007. Förslaget hade gett månadsvis nettodebitering, men det genomfördes aldrig. Näringsdepartementet menade att man inte tagit emot något konkret förslag om nettodebitering och att man ville se en utförligare utredning av hur nettodebiteringen påverkar bland annat skatter, konkurrens och nätbalansfrågan. Detta enligt artikeln Blåsta på pengarna för hemgjord el i Ny Teknik i november 2009. I samma artikel sade Lennart Söder att det verkade som om regeringen missuppfattat utredningen.

Det känns skönt att efter alla utredningar som gjorts vi nu äntligen går från ord till en konkret handling.

Skattereduktion från och med 1 januari 2015

Skattereduktionen är 60 öre/kWh och regleras för 2015 i den deklaration vi kommer att göra 2016. Skattereduktionen inför som en ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). I alliansens budget som röstades igenom i riksdagen i december är förslaget till lagändring detsamma som regeringen hade i sin budget, se s. 241-246 i ”Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna”.

Jag hittar inga förändringar i alliansens budgetförslag jämfört med regeringens budgetförslag. Sammanfattningen här nedan hämtade jag därför från mitt blogginlägg ”Regeringens budget – Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” från 23 oktober 2014.

Vilka som kan få skattereduktionen. Rätt till skattereduktion har den som framställer förnybar el, i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten och har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten. Rätten gäller fysiska och juridiska personer, dödsbon samt svenska handelsbolag.

Definitioner. Med förnybar el avses elektrisk kraft som framställs från sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme, från vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk, från biomassa eller produkter som framställs från biomassa eller från bränsleceller. Med nätkoncessionshavare avses den som innehar nätkoncession. Med anslutningspunkt avses en och samma inmatnings- och uttagspunkt på elnätet där förnybar el matas in och el tas ut.

Underlaget för skattereduktionen. Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under det året. Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Skattereduktionens storlek. Skattereduktionen uppgår till underlaget för skattereduktionen multiplicerat med 60 öre.

Villkor för skattereduktionen. Den som begär skattereduktion och som är ett företag får göra skattereduktion bara om skattereduktionen uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse. Med företag avses detsamma som vid tillämpningen av kommissionens regelverk om stöd av mindre betydelse.

Verksamhet inom flera sektorer. Vid bedömningen av om skattereduktionen utgör stöd av mindre betydelse ska de villkor tillämpas som avser stöd inom jordbrukssektorn, om den som begär skattereduktionen bedriver verksamhet både inom denna sektor och inom någon annan sektor, och stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, om den som begär skattereduktionen bedriver verksamhet både inom denna sektor och inom någon annan sektor än jordbrukssektorn.

Begäran om skattereduktion. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser.

PS. Vilka lagar som ändras framgår av “Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2014/2015” från Regeringskansliet. Se även Skatteverkets “Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” och “Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)” utfärdad 11 december 2014, där lagtexten finns.

 

44 svar på ”Skattereduktion för el som matas in till nätet från och med 1 januari 2015

 1. Detta är ju naturligtvis positivt för oss som producerar, bättre sent än aldrig!

  Detta bör väl innebära att den faktiska ersättningsnivån för såld el hamnar på ungefär samma nivå som för den el du producerar och förbrukar själv. Har för mig att du har redovisat detta några gånger tidigare i bloggen.
  Skrivet på annat sätt så borde det väl innebära att totala ersättningsnivån för producerad el ökar med en sådär 30-40% för en typisk normalproducent med omkring 50% försäljning av produktionen och nuvarande elpriser, skatter ect, om jag nu räknade rätt i all hast! 🙂 Har räknat på elförsäljningspris = spotpris samt att man säljer elcertifikat och har den högre energiskatten. Naturligtvis varierar siffrorna något beroende på vilka avtal man har.

  Vän av ordning måste jag ändå ställa mig följande kontrollfråga; finns det nu ingen rimlig möjlighet för våra kappvändare alternativt några andra med beslutsångest (… dvs alla våra politiker….) att trycka på någon “ångra-knapp” i denna fråga?

  • I regeringens Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-7, stod det under uppföljning och utvärdering att regeringens bedömning var “Skattereduktionen följs upp och utvärderas när den tillämpats under minst två kalenderår.”

   I inlägget Skattereduktion för överskottsel – när och hur länge? finns lite funderingar över skattereduktionens varaktighet. Vad som händer när regeringen börjar tycka att skattereduktionen blir för kostsam är att man troligen sänker nivån och när vi får riktigt mycket solceller kommer skattereduktionen att försvinna. När någon av dessa saker sker beror dels på vilken budget regeringen vill ge till skattereduktionen dels hur marknadstillväxten blir för solceller.

 2. Det är litet konstigt att det inte är mer uppståndelse om detta. Vi har bara trott på det ett par veckor ännu. 0,60 kr/kWh i skatteåterbäring, 1,75 kr/kWh betalt (Kraftringen), ca 0,20 kr/kWh elcertifikat och några öre nätnytta därtill är ju (jovisst, det är vulgärsiffror, moms, inverter, mekanik och arbete, men ändå) näst intill osannolikt! Det kommer inte hålla långsiktigt, priset kommer att sjunka mot sprotpriset, men för en tunnfilmsdåre som mig som köpt paneler för under 0,20 EUR/Wp blir payoff-tiden sanslöst kort.

  Så även om villkoren förändras hinnar man närapå tjäna in panelerna innan året är slut, så upp och bygg med er så det är klart när solen kommer tillbaka!

  • Javisst kan vi glädja oss åt strålande priser för överskott av solel idag!

   När det gäller Kraftringens pris ska man räkna med 1,40 kr/kWh, exklusive moms. Momsen är statens pengar och den ska betalas tillbaka till staten. Men även det är förstås mycket bra betalt för överskottselen. En del elbolags höga priser kan vara ett sätt att försöka värva nya elkunder. Det är än så länge så få solelproducenter att det inte kostar elbolagen så mycket att betala ett pris som är långt över marknadspriset (Nord Pool spotpris).

   I regeringens Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-7, stod det under uppföljning och utvärdering att regeringens bedömning var “Skattereduktionen följs upp och utvärderas när den tillämpats under minst två kalenderår.” I inlägget Skattereduktion för överskottsel – när och hur länge? finns lite funderingar över skattereduktionens varaktighet.

   Kortsiktigt med de höga priser som råder för överskottsel idag spelar det ingen roll om man får ett stort överskott av el som säljs. MEN, om priset för såld överskottsel om x (5, 10, 15? ingen vet…) antal år går mot Nord Pool spotpris är det inte en lika bra affär att ha ett stort överskott. Det är blir därför en lite knepig avvägning hur stor solcellsanläggning man ska bygga om man bestämmer sig för att bygga idag.

   Man får inte glömma bort att för den el som ersätter köpt el är och förblir värdet lika med det den rörliga delen av elpriset för elhandel och elöverföring. Långsiktigt är därför en hög egenanvändning av solelen viktig.

 3. Det här är ju toppen! Vad krävs för att få tilllämpa skattereduktionen?Jag installerade solpaneler i höstas och har ännu inte hunnit börja sälja el eller elcertifikat än men jag misstänker att jag inte kan dra nytta av skattereduktionen förrän något av detta är klart.

  • Så här skrev regeringen i sitt budgetförslag och jag kan inte se några förändringar i den antagna alliansbudgeten:
   “Vilka som kan få skattereduktionen. Rätt till skattereduktion har den som framställer förnybar el, i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten och har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten. Rätten gäller fysiska och juridiska personer, dödsbon samt svenska handelsbolag.”

   Skattereduktionen har alltså ingenting att göra med om man säljer överskottselen eller inte. Uppfyller man villkoren enligt ovan har man rätt till skattereduktionen, som mest för 30 000 kWh per person eller per anslutningspunkt under ett kalenderår.

   Skattereduktionen har inte heller något att göra med om man ansökt om godkännande för elcertifikat och ursprungsgarantier.

 4. Detta blir bara ett krångligt system för alla,men skapar väl en del nya jobb .
  för dem som ska ha koll på allt detta. Är väl tanken för politikerna, krångla till det är dom bra på..
  nettodebitering hade blivit ett enkelt och bra sätt att sköta detta istället.

 5. Men, detta kan tyckas väldigt självklart för de flesta, men.. pratar vi om skattereduktion för ALL produktion eller enbart den man exporterar ut på nätet? Kommer man att deklarera i Kwh eller hur kommer det att se ut?

  • Skattereduktion får man bara för den el man matar in till nätet, inte för den el man använder själv.

   Uppgifterna blir sannolikt förtryckta på blanketten för inkomstdeklarationen som antal kWh och vilken skattereduktion det ger. I regeringens budgetförslag stod det så här: “Kontrolluppgiftsskyldighet. Regeringens förslag: Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av nätkoncessionshavaren. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året, hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året och anslutningspunktens identifikationsuppgifter. Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen. Kontrolluppgifter om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska även lämnas för begränsat skattskyldiga.”

 6. Jag undrar hur skattereduktionen fungerar för en bostadsrättsförening. Man måste ju ha någon skatt att göra avdraget ifrån. Antar att fastighetsskatten är en typ av skatt som kan användas som bas för att kunna utnyttja avdraget. Stämmer det? Men om man är en helt ny förening så betalar man ingen fastighetsskatt under de första 15 åren. En sådan förening, som inte heller betalar annan typ av skatt, borde alltså inte kunna utnyttja avdraget?

  • I det förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) som riksdagen antog i och med att man röstade igenom budgeten i december 2014 står det att
   “Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.”, se s. 243 i Betänkande 2014/15:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna.

   En nackdel med den nya skattereduktionen är att man måste ha någon skatt enligt ovan att reducera, annars kan man inte ta del av skattereduktionen. Förutom nya bostadsrättsföreningar som du nämner har tidigare en ekonomisk förening som inte betalade någon skatt påpekat detta dilemma. Det vore därför bra om man kunde finslipa regelverket för skattereduktionen. Ett förslag som framförts i debatten är att man skulle göra skattereduktionen mot energiskatten och att skattereduktionen administreras via elräkningen istället för via inkomstdekarationen.

 7. Fick idag reda på av Mälarenergi att man skall meddela nätägaren att man vill ha skattereduktion. Detta för att de skall veta vilka de skall skicka in uppgifter till skattemyndigheten för.
  /Anders L

  • I det förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) som riksdagen antog i och med att man röstade igenom budgeten i december 2014 står det i §27 angående vilka som kan få skattereduktion i punkt 4 att “har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.”, se s. 243 i Betänkande 2014/15:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna. Eftersom man redan gjort en föranmälan och en färdiganmälan till nätägaren när solcellsanläggningen installerades skulle man kunna tänka att detta skulle räknas som den önskade anmälan.

   Eller var det så att nätägaren Mälarenergi efterfrågade några uppgifter som inte fanns med i för- och färdiganmälan?

   • Jag ställde en fråga till Vattenfall som är vår nätägare angående anmälan om att man vill ha skattereduktion. Jag fick idag svaret (11 dagar efter min fråga, så det verkar som att Vattenfall fick ta sig en funderare):

    “Bra att du hör av dig gällande skattereduktionen. Så som vi tolkat reglerna så har alla våra nätanslutna mikroproducenter informerat oss om att dom producerar förnyelsebar el och matar in överskottet, eftersom vi har all information om anläggningen i vårt system. ”

    Det var så jag också tänkte, men alla nätägare resonerar uppenbarligen inte så.

 8. Nej, man ville bara ha ett mail som visade att man vill ha skattereduktion.

 9. I DN kan man läsa följande:

  http://www.dn.se/ledare/kolumner/jenny-jewert-har-kommer-solen/

  Där kan man bl a läsa “… enligt tidigare energiminister Anna-Karin Hatt ska i vart fall de hushåll som producerar förnybar el inte behöva momsregistrera sig…”.

  Det trodde vi ju också tidigare under 2014, men Skatteverkets inställning i den frågan är ju helt glasklar, hur toligt det än kan vara. Litet synd att journalister inte läser på bättre innan de skriver!

 10. Hej Bengt o tack för tydlig o uttömmande info om detta! Du skriver “…Rätten gäller fysiska och juridiska personer, dödsbon samt svenska handelsbolag.” Vad innebär detta i förhållande till den s.k. Arvikamodellen? Gäller begränsningarna i de nya reglerna för juridisk person eller får man räkna varje anslutningspunkt eller fastighet som en egen enhet?

  • Förstår nog tyvärr inte kopplingen till Arvikamodellen…

   Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30 000 kWh, vare sig per person eller per anslutningspunkt. Om man exempelvis är ett fastighetsbolag innebär dessa 30 000 kWh en väsentlig begränsning i möjligheterna till skattereduktion.

 11. Fick idag ett brev från Öresundskraft med ett nytt Avtal de vill att jag ska skriva på där de vill sänka ersättningen från 1 kr/kWh till 40 öre/kWh pga skatteavdraget på 60 öre/kWh. Känns som man blir lite blåst om man skriver på det nya avtalet.
  Måste man skriva på eller fortlöper det gamla avtalet som egentligen löper ett par år till?
  Någon som kan det juridiska?
  Ska man kanske söka sig till en annan elleverantör som vill köpa min el?
  Känns som man sitter lite i en rävsax för idag kanske man inte får så mycket betalt för såld el när detta med skatteavdrag har gått igenom.

  • Du kan börja med att läsa på i ditt gamla avtal. Vad står om villkoren för uppsägning av ditt avtal? Finns där nämnt att Öresundskraft kan säga upp ditt nuvarande avtal i förväg? Om inte, bör ditt gamla avtal kunna fortsätta att gälla.

   Det är naturligt att de flesta elbolag kommer att sänka ersättningen för överskottsel när skattereduktionen nu kommit.

  • Hej!
   Jag Installerade solceller 2013 och har Öresundkraft både som nät och elhandle och jag har också fått nytt avtal. I mitt ursprungliga avtal (12.4) står följande; Part äger rätt att säga upp avtalet om regeringen beslutar att ändra lagar kring småskalig elproduktion så att det väsentligen påverkar detta avtal. Införande av lag om så kallad nettodedetering anses påverka väsentligt. Tolkningsfråga vad detta innebär? /Fenix 7

   • Svårt att säga, beror på hur ditt nuvarande avtal ser ut, fråga Öresundskraft.

 12. Tack för snabbt och bra svar. Jo de har allt lagt in en luddig paragraf såklart.
  ” Part äger rätt att säga upp avtalet om regeringen beslutar att ändra lagar kring småskalig elproduktion så att det väsentligen påverkar detta avtal. Införande av lag om så kallad nettodebitering anses påverka väsentligt. Avtalet sägs då upp från och med det datum lagändringen träder i kraft”.

  I min tolkning av detta så kan de inte säga upp mitt avtal bara för att jag får skattereduktion med 60 öre/kWh. det är väl inte “lagfört”??
  Får väl avvakta och se vad som händer och söka ny köpare under tiden.
  Tack än en gång för bra blogg!! Har hjälpt mig mycket med det byråkratiska.
  /Uffe

  • Den första meningen i ditt citat ger båda parterna rätt att säga upp avtalet som jag tolkar det (om “part” definieras som båda parterna). Eftersom det inte blev nettodebitering utan en skattereduktion faller mening två, MEN skattereduktionen påverkar (nästan) lika mycket som om det blivit nettodebitering så jag skulle betrakta ditt avtal som uppsagt från och med 1 januari 2015, då skattereduktionen började gälla, och att du därmed inte har något avtal längre.

 13. Hej Bengt och andra,

  tror ni att man kan få solcellsstöd OCH skattereduktion eller måste man välja?

  Kollar nu om det är lönsamt för bostadsföreningen med solenergi. Föreningen betalar ju fastighetsskatt så där borde man kunna dra av skattereduktionen ifrån.

  /Jouri

  • Skattereduktionen är en fristående reform. Den har inget med investeringsstödet att göra. Man kan alltså få båda.

   Det finns dock ett stort MEN. Om ni inte redan sökt investeringsstöd är utsikterna att få något stöd mycket små, om inte budgeten för investeringsstödet mångdubblas. Se inlägget 50 miljoner till investeringsstöd för solceller under 2015.

 14. Hej Bengt!
  Jag undrar om du kan hjälpa mig med följande två frågor?

  1) Tolkning Mikroproducent
  En bostadsrättsförening har 5 st fastigheter (5 huskroppar). I varje huskropp sitter 1 st fastighetsmätare med eget “anläggningsid” och mätarsäkring 63A.
  Det är samma juridiska person på samtliga mätare.

  Blir det en begränsning för föreningen att de endast kan bli mikroproducent på en mätare eller kan de bli mikroproducent på alla 5 mätarna?

  2) Tolkning Skattereduktion
  Samma bostadsrättsförening.
  För att uppnå maximal skattereduktion “30.000kWh” antar jag att föreningen (juridiska personen) kan utnyttja fler än 1 fastighetsmätare, eller är det en begränsning på endast 1 mätare/juridisk person?
  Mvh
  Mats

  • 1. Jag skulle tolka detta som 5 olika mikroproduktionsanläggningar, men kolla för säkerhets skull med nätägaren. Notera att det inte finns någon strikt definition av vad en mikroproducent är! Se inlägget “Mikroproduktion – vad är det?

   2. I skrivningen för skattereduktionen står att underlaget inte får överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt. I lagtexten har jag inte hittat något helt entydigt om kan ha flera anslutningspunkter eller inte. Skulle man till exempel kunna få skattereduktion både för sin permanenta bostad och för sommarstugan (två olika anslutningspunkter) eller som i ert fall fem olika anslutningspunkter. Man skulle kunna tolka “i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el” som att det bara gäller en enda anslutningspunkt (jag gjorde den tolkningen när jag fick frågan om permanent bostad och sommarstuga i annat sammanhang), men fråga Skatteverket för säkerhets skull.

   Lagtexten för skattereduktionen finns i “Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)” utfärdad 11 december 2014.

   Återkom gärna med svar från nätägare och Skatteverket om ni frågar dem.

 15. Hej Bengt!
  Fick en fråga idag om man kan söka stödet men sedan välja att inte installera någon solelanläggning. D.v.s måste man installera om man nu skulle få stödet beviljat eller kan man välja att avstå?
  Tack på förhand!

  • Man gör ingen förbindelse när man ansöker om investeringsstöd för solceller. Det är säkert en del som inte utnyttjar det stöd man fått beviljat.

   • Tack Bengt för snabbt svar! Frågan är vad som vore bäst egentligen..

 16. Jag bor i en större bostadsrättsförening som överväger att skaffa solpaneler. För att ta del av skattereduktionen så ska säkringen vid “inmatningspunkten” vara
  högst 100 A. Jag var och tittade i fastighetens elcentral. Där finns
  huvudsäkringar på flera hundra ampere. Jag uppfattar det som att
  elmatningen sedan delas upp till de enskilda lägenheterna (100
  stycken) och bostadsrättsföreningens gemensamma förbrukare (hissar,
  fläktar, belysning mm). Den gemensamma delen verkar vara avsäkrad med
  under hundra ampere. Hur definieras “inmatningspunkten” i detta fall?
  Får man räkna föreningens gemensamma del för sig eller är det huvudsäkringen
  in till hela fastigheten som gäller? (I så fall kan vi ju inte räkna
  med någon skattereduktion.)

 17. Om man är lantbrukare och har ett stort tak som rymmer paneler för att leverera 50 kW. Om man själv har ett behov av att köpa 20 kW, får man då skattereduktion för de 20 kW man säljer då och inget för de resterande 30 kW eller måste man sälja och köpa lika mycket för att ha rätt till skattereduktion?

  • Man får skattereduktion för den överskottsel man matar in till nätet. Som mest för så mycket el som man köper under ett kalenderår eller högst 30 000 kWh/år.

 18. Hur mycket betalt får man av elbolagen för den solel man matar ut på nätet, är det lika mycket som man får betala för elen man köper av samma elbolag? Nu tänker jag bortsett skattereduktionen på 60 öre.

  • Föreslår att du läser inlägget “Värde av egenanvänd och såld solel“, som reder ut det hela. Siffervärdena som anges i inlägget kan behöva uppdateras beroende på vilket nätbolag man har och hur mycket man får betalt för den överskottsel man säljer. Skulle tro att de flesta elhandelsbolag köper för Nord Pool spotpris idag, men det finns ingen lättillgänglig och aktuell sammanställning av vad elbolagen betalar. Sammanställningen under “Köpare solel” från april 2015 är inaktuell.

   Det hela kan sammanfattas med att utan skattereduktionen är värdet av den sålda elen vanligen betydligt lägre än priset för den el man köper, medan med skattereduktionen blir värdet av den el man säljer ungefär lika med priset för köpt el.

 19. På vilket sätt är det mer lönsamt för en lantbrukare att sälja all el än att ta del av skattereduktionen?
  Lantbrukare har i regel stora takytor och olika elbehov utifrån verksamhet. Vad gäller för regler för lantbrukare?

  • Försäljning av elen och skattereduktion är oberoende av varandra. För den el som matar in till nätet får man dels skattereduktion, dels kan man sälja denna el till ett elbolag.

   För en yrkesverksam jordbrukare som använder solel i sin verksamhet blir det idag lite speciellt i och med att de bara betalar 0,5 öre/kWh i energiskatt istället för normala 29,2 öre/kWh, exklusive moms (eller 19,3 öre/kWh om man bor i en kommun med lägre energiskatt). Med dagens skattereduktion på 60 öre/kWh blir det därför i nuläget troligen lönsammare att mata in elen till nätet än att använda den själv, vilket är lite bakvänt… Men vi vet inget om hur länge skattereduktionen kommer att finnas kvar och på vilken nivå, därför blir det en osäker ekonomisk kalkyl. Att satsa på hög egenanvändning är sannolikt ett säkrare alternativ om man ser långt fram i tiden.

   Får man undra över om du är jordbrukare och funderar på installera solceller? Eller funderar du på att leverera solcellsanläggningar till jordbrukare?

   • Jag tror på solel nu och i framtiden som energikälla och vem är inte bättre lämpad att ha solceller än Sveriges lantbrukare?

    Jag läste i ett forum här på din sida om Åsbro solels vara eller icke vara. Tyvärr kunde jag inte besvara frågan där men kan göra det här då jag bor på orten. Föreningen existerar men så vitt jag vet har de haft lite problem på vägen så därför har det blivit försenat.

 20. Jag äger en jordbruksfastighet och driver lantbruket i ett kommanditbolag tillsammans med min hustru. Jag tänker installera en solcellsanläggning och handla upp denna i mitt bolag. Handelsbolag (och förmodligen också kommanditbolag) som installerar solel skall ju också kunna åtnjuta skattereduktion. Men här hamnar man ett slags Moment 22. Sådana bolag är ju inga egna skattesubjekt utan överskottet av deras verksamhet skattas hos ägarna. Bolaget har därför inga skatter att avräkna mot om det inte råka vara fastighetsägare vilket inte är fallet.
  Den tänkta skattereduktionen kan därför inte utnyttjas och värdet av denna =0!

Kommentarer inaktiverade.