Möte med energiministern idag

Mälardalens högskola (MdH) träffade idag energiminister Ibrahim Baylan, statssekreterare Nils Vikmång och Per Callenberg, politiskt sakkunnig, under en timme i Eskilstuna.

Rektor Karin Röding gav information om MdH. Akademichef Thomas Wahl berättade om forskningsprofilen Future Energy. Bengt Stridh (gästforskare på MdH från ABB Corporate Research) och Björn Karlsson gjorde en presentation om MdH:s forskning om solenergi. Emma Nehrenheim och Eva Thorin presenterade MdH:s forskning om alger och biogas.

Det ska vara enkelt att vara mikroproducent

Passade på att skicka med lite budskap till energiministern med rubriken att det ska vara enkelt att vara mikroproducent. Hann inte säga allt det som står i texten, utan det här är en fylligare text.

Stödsystem

 • Elcertifikatsystemet behöver reformeras för att på allvar få in småskalig solelproduktion.
  Den 15 december 2014 var 1 099 solcellsanläggningar godkända för tilldelning av elcertifikat. Antaget att vi har 3 000 – 4 000 nätanslutna solcellsanläggningar (ingen vet exakt antal) betyder det att ungefär 2/3 av alla solcellsanläggningar står utanför elcertifikatsystem. Av de som får elcertifikat är det dessutom en stor andel som bara får elcertifikat för det överskott som matas in till nätet och inte för hela solelproduktionen, som man egentligen är berättigad till.
 • Skattereduktion för överskottsel viktig.
  Administration kan förenklas genom att den i framtiden görs på elräkningen. Dessutom önskas en långsiktighet så att skattereduktionen finns kvar under en följd av år och inte blir en kortsiktig dagslända.
 • Investeringsstödet för solcellssystem kan stegvis fasas ut 2015-2018.
  Om man får ordning på elcertifikatsystemet så att det anpassas även till de små elproducenterna och skattereduktion finns kvar kan investeringsstöd fasas ut under de kommande fyra åren. Utfasningen bör göras genom att man årligen sänker stödnivån från dagens 35%. Sänkt stödnivå gör att fler kan ta del av investeringsstödet med oförändrad regeringsbudget. Jag har tidigare föreslagit en sänkning till 20% och det är också vad Energimyndigheten i sin rapport Underlag till revidering av förordning om solcellsstöd föreslår för villor under 2015, följt av en sänkning till 15% under 2016.
  Istället för investeringsstöd kan man använda ROT-avdrag för arbetet. En nackdel med ROT-avdraget är dock att det måste vara ett fem år gammalt hus och att det inte kan användas av allmännyttan.

Regelverk

 • Krav på momsregistrering vid försäljning av solel för mikroproducenter måste tas bort.
  Se tidigare blogginlägg Måste alla solcellsägare registerera sig?
 • Ingen energiskatt på egenanvänd solel måste fortsätta att gälla.
  Enligt Skatteverkets skrivelse ”Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad” den 5 juni i år behöver man inte betala energiskatt på egenanvänd el. Låt det fortsätta så!
 • Boverkets byggregler bör ses över.
  Idag behandlas solceller och solfångare olika. Solel som används till hushållsel påverkar inte beräkningen av husets specfika energianvändning som ligger till grund till hur man bygger ett hus energimässigt. Solvärme och solel som används till uppvärmning räknas dock med i husets specifika energianvändning. Denna inkonsekvens bör rättas till.
 • Även nettoproducenter bör undantas kostnad för inmatningsabonnemang.
  Enligt ett undantag som infördes i ellagen Kap.4 §10 i april 2010 behöver en nettokonsument under kalenderår inte betala någon avgift för ett inmatningsabonnemang om man har en säkring på högst 63 A och inmatningen sker med högst 43,5 kW. Detta bör gälla även om man råkar vara en nettoproducent av el.

Hur skapa arbetstillfällen av solenergiforskningen?

Ställde frågan om vi satsar på rätt forskningsområden? Det känns lite besvärande att akademisk forskning och forskningsföretag i branschen idag har fler anställda än producerande företag och att antalet anställda i producerande företag minskat varje år under åren 2010-2013. Detta kan utläsas i rapporten National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2013 publicerad i IEA PVPS Task 1. Man kan få intrycket att vi har svårt att slå mynt av den svenska solcellsforskningen. Eller är det så att vi satsar för stor andel av forskningsbudgeten på långsiktig forskning som eventuellt ger resultat först om 10-20 år?

Antalet arbetstillfällen inom installationsföretagen i branschen har däremot ökat varje år under åren 2010-2013. Men vi har i stort sett ingen svensk solenergiforskning riktad mot ny installationsteknik och byggnadsintegrering av solceller. Det behövs mer tillämpad forskning som stödjer de svenska installationsföretagen i deras vardag. Vi har väl inte heller mycket forskning på solvärme.

Ett inlägg från idag finns även på Ibrahim Baylans Facebooksida och på MdH:s hemsida: Energiminister Ibrahim Baylan besökte Mälardalens högskola.

Från vänster Thomas Wahl, Richard Thygesen, Ibrahim Baylan, Emma Nehrenheim, Bengt Stridh, Eva Thorin, Björn Karlsson och Nils Vikmång. Mälardalens Högskola, Eskilstuna, 2014-12-17.

Från vänster Thomas Wahl, Richard Thygesen, Ibrahim Baylan, Emma Nehrenheim, Bengt Stridh, Eva Thorin, Björn Karlsson och Nils Vikmång. Mälardalens Högskola, Eskilstuna, 2014-12-17.

2 reaktion på “Möte med energiministern idag

 1. Bengt!
  Ska jag uppfatta ditt referat av mötet med energiministern som att det är önskvärt att investeringsstödet för installation av solceller “fasas ut” för att helt upphöra 2018? I så fall har jag svårt att förstå varför. Jag är övertygad om att det viktigaste skälet till att det stora antal personer som har förutsättningarna och gärna vill bli mikroproducenter ändå inte kommer till skott, är att det tar orimligt lång tid att “tjäna in” investeringen. Siffran 20 – 30 år nämns ofta och med dagens låga elpriser, som enligt experterna ser ut att bestå under överskådlig tid, kommer det kanske att ta ännu längre tid. Själv investerade jag i maj i år 159 000 kr, men kommer troligen inte att få en krona i stöd eftersom tidigare anslag sedan länge är slut och det nya som kanske kommer 2015 redan lär vara intecknat för alla som inte fått något för tidigare år. Jag har varit på två allmänna och mycket välbesökta informationsmöten om solel som tyder på ett stort intresse, men ekonomin spelar stor roll för om det ska bli något av. Vore det inte logiskt att begära en ökning i stället för en utfasning av investeringsstödet om man tror på att solel är bra för miljön och för landets ekonomi?
  F.ö. vill jag tacka för en utmärkt och värdefull blogg.
  Vänliga hälsningar
  Henrik Z

  • Kan förstå dina synpunkter. Men det finns också flera orsaker till att investeringsstödet bör ses över
   – Budgeten är nästan slut och det tillskott på 50-100 miljoner för 2015 som föreslagits i olika budgetar räcker inte på långa vägar för att beta av kön, som enligt Energimyndighetens månadsrapport för november bestod av 5 004 ansökningar den sista november. Det gör att stödet även blir en bromskloss för investeringar i solcellssystem, eftersom många väljer att avvakta i ett litet hopp om att få stödet.
   – Stödnivån på 35% är onödigt hög, med tanke på att priserna för solcellssystem minskat sedan denna nivå sattes i februari 2013. Genom att sänka stödnivån succesivt varje år under perioden 2015-2018 kan allt fler få del av stödet.
   – Skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottsel tillkommer från och med 1 januari 2015.
   – Får man ordning på elcertifikatsystemet även för små elproducenter skulle det ge ca 20 öre/kWh (snitt 19,55 öre/kWh senaste året) under 15 år för all producerad solel till alla solelproducenter.
   – ROT-avdrag kan användas för arbetskostnaden vid installationen om man har ett småhus som är minst fem år gammalt.

   Se även Energimyndighetens rapport Underlag till revidering av förordning om solcellsstöd som kom i september i år. Där föreslår man att investeringsstöd ska upphöra för villor redan från och med 2017, alltså två år tidigare än förslaget i blogginlägget.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *