Regeringens budget – Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

I det budgetförslag regeringen presenterade idag föreslår man en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt följande:

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

En skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs för att underlätta för det växande intresse som finns för att investera i produktionen av el från förnybara energikällor för egen förbrukning (t.ex. solceller eller småskalig vindkraft) och för att stärka ställningen för de konsumenter som framställer förnybar el för egen förbrukning.

Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar och skattereduktionen uppgår till underlaget multiplicerat med 60 öre.

Förslaget bidrar till omställningen av energisystemet. Det bidrar också med möjligheter att ge elkunderna en aktivare roll som både användare och producent.

Förslaget träder i kraft vid årsskiftet den 1 januari 2015.

Källa: Förslaget finns i BP2015 (volym 1, avsnitt 6). Det beskrivs även i BP 2015 UO21.

Se detaljer på s. 208-227 i Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-7:

Vilka som kan få skattereduktionen. Regeringens förslag: Rätt till skattereduktion har den som framställer förnybar el, i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten och har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten. Rätten gäller fysiska och juridiska personer, dödsbon samt svenska handelsbolag.

Definitioner. Regeringens förslag: Med förnybar el avses elektrisk kraft som framställs från sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme, från vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk, från biomassa eller produkter som framställs från biomassa eller från bränsleceller. Med nätkoncessionshavare avses den som innehar nätkoncession. Med anslutningspunkt avses en och samma inmatnings- och uttagspunkt på elnätet där förnybar el matas in och el tas ut.

Underlaget för skattereduktionen. Regeringens förslag: Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under det året. Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Skattereduktionens storlek. Regeringens förslag: Skattereduktionen uppgår till underlaget för skattereduktionen multiplicerat med 60 öre.

Villkor för skattereduktionen. Regeringens förslag: Den som begär skattereduktion och som är ett företag får göra skattereduktion bara om skattereduktionen uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse. Med företag avses detsamma som vid tillämpningen av kommissionens regelverk om stöd av mindre betydelse.

Verksamhet inom flera sektorer. Regeringens förslag: Vid bedömningen av om skattereduktionen utgör stöd av mindre betydelse ska de villkor tillämpas som avser stöd inom jordbrukssektorn, om den som begär skattereduktionen bedriver verksamhet både inom denna sektor och inom någon annan sektor, och stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, om den som begär skattereduktionen bedriver verksamhet både inom denna sektor och inom någon annan sektor än jordbrukssektorn.

Begäran om skattereduktion. Regeringens förslag: Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser.

Kontrolluppgiftsskyldighet. Regeringens förslag: Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av nätkoncessionshavaren. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året, hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året och anslutningspunktens identifikationsuppgifter. Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen. Kontrolluppgifter om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska även lämnas för begränsat skattskyldiga.

Uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen. Regeringens förslag: Den som begär skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen i inkomstdeklarationen. Den som begär skattereduktion och som är företag ska i inkomstdeklarationen lämna uppgift om annat stöd av mindre betydelse som har beviljats företaget under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren samt de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma rätten till skattereduktion.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Regeringens förslag: Ändringarna i ellagen, inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmelserna i inkomstskattelagen ska tillämpas i fråga om el som har matats in och tagits ut i anslutningspunkten fr.o.m. den 1 januari 2015. Bestämmelserna i skatteförfarandelagen ska tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2015.

Mottagningsplikt. Regeringens förslag: En elleverantör som levererar el till en mikroproducent är skyldig att ta emot den el som matas in från mikroproducentens produktionsanläggning. Detta gäller dock inte om mikroproducenten har ingått avtal med någon annan om att ta emot elen.

Uppföljning och utvärdering. Regeringens bedömning: Skattereduktionen följs upp och utvärderas när den tillämpats under minst två kalenderår.

Offentligfinansiella effekter. Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 25 miljoner kronor 2015.

Det var förväntat att regeringen skulle föreslå en skattereduktion eftersom det inte fanns någon politisk majoritet för nettodebitering som miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet förordat före valet.

Minskade skatteintäkter med 25 miljoner kronor skulle betyda 25/0,6 = 41,7 miljoner kWh som skulle vara berättigade till skattereduktion. Låt säga att vi antar i genomsnitt 60 MW (grov uppskattning) nätansluten solel under 2015 som producerar i genomsnitt 900 kWh/kW (uppskattning, statistik saknas) och att 50% (uppskattning, statistik saknas) blir överskott som matas in till nätet skulle det bli 16,2 miljoner kronor i skattereduktion till solcellsägare under 2015. Tillkommer el från vindkraft etc.

Utgiftsområde 21 Energi står under Energiteknik på s. 64:

Efterfrågan på stödet för solceller har varit stor. Regeringen menar att det är mycket angeläget att utvecklingen av solkraft även fortsatt stimuleras och tillför därför ytterligare 100 miljoner kronor per år för perioden 2015–2018. Detta för att möta den stora efterfrågan och stärka stödet för solkraft.

100 miljoner kronor per år kommer inte att räcka till alla som sökt investeringsstöd, men det blir i alla fall en förbättring. Nu väntar vi också på att stödnivån sänks från 35% till låt säga 20% så att stödet räcker till flera sökande. Minns att det fanns över 600 miljoner i ansökningar i kö i slutet av augusti.

Fick tips om artikeln “Han vill skynda långsamt” i Dagens Industri igår, där man intervjuat energiminister Ibrahim Baylan. Där står bland annat “Han såg en stor potential i fråga om solceller” och “Utredningar ska tillsättas för både den havsbaserade vindkraften, solkraften och elcertifikaten”.

PS. Mitt tips igår om 100 miljoner kr till investeringsstöd (vilket var vad Miljöpartiet önskat före valet) och 15 miljoner för skattereduktionen var inte så pjåkig, :-). Missade i skattereduktionen för att jag tänkte bara på solceller, men en del kommer att gå till vindkraft etc. också vilket gör att det behövs en lite högre budget för även täcka in detta.

15 reaktion på “Regeringens budget – Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

 1. De hundra miljonerna finns inbakade i anslaget till Energiteknik, s 64, som är på totalt 240 milj. Fördelningen ska anges i regleringsbrev, men av texten framgår att 100 milj är öronmärkta för solkraft

 2. Riktat till alla de som ej kan/vill ha paneler på eget tak.
  “Den nuvarande regeringen ska undersöka om det är möjligt att även låta andelsägare av förnybar el att utnyttja skattereduktionen”.

  Låt oss hoppas på att det ej tar ytterligare 7 år innan den undersökningen är klar….

 3. Kunde vara på sin plats att i sammanhanget klargöra den vilda västern som nu finns kring momsregistrering där politikerna tycker en sak och skattemyndigheten något annat och el-och nätbolagen gör lite som dom vill.

  • Skatteverket gjorde en skrivelse 5 juni i år där man anser att man måste momsregistrera sig så fort man säljer el. Skatteverket har även sagt att nettodebitering inte är tillåten. Men det finns elbolag som betalar ut ersättning för överskottsel utan moms, utan att elsäljaren är momsregistrerad, och det finns elbolag som har nettodebitering.

   Politikerna instiftar lagar. Skatteverket tolkar befintliga lagar, men de kan inte ändra lagarna. Om Skatteverkets tolkning av en lag blir en annan än vad som var den politiska intentionen med lagen måste politikerna se över lagarna och skriva om dem så att de överensstämmer med intentionen. Förra regeringen ansåg att momsregistering inte skulle behövas för de små elproducenterna som säljer lite överskottsel. När det gäller momsregisteringen behöver nuvarande regering se över denna fråga snarast och återinföra en beloppsgräns (under 30 000 kr behövdes ingen momsregistrering) som fanns innan fjolårets lagändring då man tog bort beloppsgränsen. Att varje småhusägare med solceller ska behöva momsregistrera sig, göra momsredovisning en gång per år och betala in till staten de småbelopp i moms det rör sig om är inte vettigt och det skapar en onödig osäkerhet hos befintliga och blivande solcellsägare.

   • Oavsett vad skatteverket har sagt och tyckt så är det nog precis som du antyder; det förekommer båda alternativen i praktiken. Skulle egentligen vara intressant att se hur stor andel av säljarna för solel som egentligen har momsregistrerat sig men den informationen är förmodligen omöjlig att få fram. Risken är väl att skatteverket får för sig att försöka statuera exempel framåt slutet på nästa år….

    Eftersom det endast är skatteverkets tolkning som diskuteras här skulle det rent teoretiskt kunna bli något annat som gäller slutgiltigt om det provats juridiskt i domstol. Det skulle naturligtvis kunna innebära att skatteverket har fel, men det resonemanget är förmodligen ett riktigt långskott!

    • Eftersom förra regeringen gjorde tolkning att momsregistering inte skulle behövas, men Skatteverket tycker tvärtom så kan du i teorin ha rätt. Det är “intressant” att lagar som skrivs för att klargöra saker paradoxalt nog allt som oftast måste tolkas och att tolkningarna kan bli olika beroende på vem som gör tolkningen…

     Det är viktigt att nuvarande regering bringar ordning i frågan.

 4. “Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten ……”
  Som jag ser det så har man då även rätt till skattereduktion för den egenproducerade el som man själv förbrukar. Problemet är att den inte mäts i nätägarens mätare. Oavsett om mikroproducenten via separat säkring matar in solcellselen till gruppcentralen eller till mätarskåpet (samma punkt men med kabel emellan) så måste väl ändå den producerade solcellselen att anses som vara inmatad i anslutningspunkt. Därifrån går sedan den solel som man egenförbrukar in till husets förbrukare, men går därmed inte igenom mätaren.
  En parallell till detta är rätten att få elcertifikat även för egenförbrukad solel som då kräver en extra mätare.
  Eller har jag något feltänk?

  • Med matas in i anslutningspunkten menas det överskott du inte själv använder i huset och som går in till nätet utanför ditt hus och används av dina grannar. Det är bara det överskottet man kan få skattereduktion för, inte den egenanvända elen. Värdet på den egenanvända elen är lika med det rörliga priset. Säljer man elen till det normala marknadspriset, som är Nord Pool spotpris, är priset betydligt lägre. Syftet med skattereduktionen är att den tillsammans med försäljningspriset ska ge överskottselen ungefär samma värde som den egenanvända elen.

 5. Pingback: Fyra år med solceller – egenanvändning 48% | Bengts villablogg

 6. Pingback: Fyra år med solceller – egenanvändning 48% | Bengts nya villablogg

 7. Jag läser i Skattepärmen 2015 ang. skattereduktion vs sälja överskottselen. Den antyder att man inte kan göra både och. Antingen kan man ansöka om skattereduktion ELLER sälja överskottet till elhandlare. Det rimmar inte med den uppfattningen jag har. Jag har letat runt men inte riktigt hittat något som styrker den tolkningen som görs i Skattepärmen 2015. Vad är din tolkning av vad som gäller kring detta? Kan det vara en feltolkning i skattepärmen?

  http://dokument.tholin.se/files/documents/EAV1101/SP%20PKF010-15.pdf

  • Skattereduktion kan alla få, oavsett om man säljer sin överskottsel eller inte. Det står fel i Skattepärmen.

 8. Bra, då känner jag mig lite lugnare igen. Allt som skrivs är som tur är inte sant.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *