Mikroproduktion – Både en utmaning och en möjlighet

Är namnet på en temadag som STF Ingenjörsutbildning anordnar i morgon och där jag ska hålla ett föredrag med rubriken “Mikroproduktionsanläggningar i elnätet”.

Det lite lustiga i sammanhanget är att det saknas en definition av vad mikroproduktion är i gällande lagar och i allmänna avtalsvillkor. Detta har lett till att olika elbolag har gjort sina egna och varierande tolkningar av vad mikroproduktion är och att det saknas en konsensus bland elbolagen. Återkommer till det i ett framtida inlägg.

9 reaktion på “Mikroproduktion – Både en utmaning och en möjlighet

 1. Hej Bengt!

  Se det som ditt uppdrag Bengt (bland alla andra) att …

  Definiera:
  – nanoproduktion
  – mikroproduktion
  – milliproduktion
  – produktion (här rent allmänt antages)
  – kiloproduktion
  – megaproduktion
  – gigaproduktion

  Jag tror att ordet mikroproduktion är taget ur luften, låter bra bara. Mikroproduktion måste ju för att ha relevans vara i storleksordning en miljondel av vad en genomsnittlig producent i Sverige producerar. Även om det vore så, så torde det ju gå inflation i begreppet i takt med att fler och fler små producenter kommer till.

  Jag föreslår därför att ett absolut begrepp vore bättre: varför inte “MWh-producenter”!? Tex ett vanligt villatak ger några MWh per år.

  • Av de ord du nämner är det bara mikroproduktion som är av intresse med tanke på att det användes i fjolårets utredning om nettodebitering, i årets riksdagsproposition om skattereduktion och inte minst av elbolagens beskrivningar av småskalig elproduktion. Man ska inte tolka ordet bokstavligt. Återkommer som sagt i ett senare inlägg om olika definitioner, hann inte med det tidigare idag och nu är det valvaka…

 2. Microproduktion har jag tolkat som max 63A anslutning och att produktionen inte får överstiga konsumtionen under ett kalenderår. Fast det där med att produktionen inte får överstiga konsumtionen skulle vara intressant att få en förklaring på, varför?

  Vi får hoppas att den nya regeringen snart löser frågan med smartare lösning. Jag som lantbrukare har gott om tak som skulle kunna producera el. det borde vara möjligt att jag kan sälja en del av min produktion direkt till någon med sämre förutsättningar. Dvs. en andel av den energi jag producerar bokförs på ett annat elabonnemang. Jag har läst att den lösningen tillämpas i någon del av USA.

   • Man betraktas väl då som elhandlare, med det regelverk som gäller för det (och som jag inte är insatt i).

  • Det finns som sagt ingen entydig definition av vad mikroproduktion är, återkommer till det i inlägg. Man ska inte blanda ihop definitionen av mikroproduktion med krav på konsumtion tycker jag, det är ologiskt.

   Att vissa elbolag skriver om nettokonsument har att göra med en skrivning i ellagen som avgör om nätägaren har rätt att ta betalt för inmatningsabonnemanget som behövs när man börjar mata in ett överskott på nätet. Om man är nettokonsument under ett kalenderår och har max 63 A säkring får nätägaren inte ta betalt för inmatningsabonneman och byte av elmtäare. Är man nettoproducent har nätägaren rätt att ta betalt för detta, om de i praktiken gör det är en annan sak.

 3. Spännande, synd att man inte kan deltaga. Hur gick det med din utlovade tolkning om 1-fas kontra 3-fas problematiken som du pratade om i våras?

  Jag tolkar ellagen som att nätägarna inte får ta betalt för installationen av mätaren om produktionen är under 1500 kW. Abonnemangen däremot är en annan sak.

  3 kap 14 § Kostnaden för en mätare med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i inmatningspunkten hos en elproducent skall av nätkoncessionshavaren debiteras elproducenten. Detta gäller inte de elproducenter som avses i 4 kap. 10 §.
  Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av nätmyndigheten. En tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända adress. Lag (2003:117).

  4 kap 10 § En innehavare av en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt ska för överföring av el betala endast den del av avgiften enligt nättariffen som motsvarar den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Innehavaren ska dessutom betala engångsavgift för anslutning.
  Om flera sådana anläggningar som är belägna i närheten av varandra gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska anläggningarna betraktas som separata anläggningar vid tillämpningen av denna paragraf.
  En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.
  Tvister i frågor som avses i första och tredje styckena prövas av nätmyndigheten. En tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända adress. Lag (2010:164). Rätt till uppgifter om nättariffer m.m. 11 § Den som har nätkoncession skall på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om sin nättariff.
  Vid begäran om ny anslutning skall uppgift enligt första stycket lämnas inom skälig tid.
  Den som har nätkoncession skall offentliggöra sin nättariff till den del den avser avgifter och övriga villkor för överföring av el.
  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av nättariff enligt tredje stycket. Lag (2002:121).

  • Ja det där är småskalig elproduktion 1500kw är gränsen där.
   Mikroproduktion är 63A (43kw). Där får inte nätägaren ta betalt för byte av elmätaren heller. Men om man producerar mer än man använder har nätägaren rätt att ta ut en mätavgift som jag tror är 2100kr.

   • Som jag skrivit några gånger nu finns ingen entydig definition av vad mikroproduktion är, återkommer till det i inlägg. Man kan därför inte säga att “Mikroproduktion är 63A (43kw)”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *