Energiskatt på egenanvänd el? Nej tack…

Ryktena går… Olika handläggare på regeringskansliet ger olika besked, Skatteverket har tyckt…, en konsult har kommit fram till… och så vidare. Vad som är fakta eller inte går inte att bedöma eftersom all information jag fått är i tredjehand. Detta inlägg blir därför delvis mera spekulativt än vad det brukar vara. Dessutom blir det som ofta är fallet när det gäller lagar en fråga om tolkningar. Här kommer min tolkning.

Rykten i tredjehand säger att..

 1. Man ska betala energiskatt på egenanvänd solel.
 2. Man ska välja mellan skattereduktion och få betalt från ett elbolag (typ Nord Pool spotpris) för överskottsel som matas in till nätet.

Låter detta vettigt? Nej, sunt förnuft säger för en småskalig elproducent att

 1. Man ska inte betala energiskatt på egenanvänd el.
 2. Man ska självklart kunna sälja sin överskottsel precis som idag även om man i framtiden dessutom skulle få en skattereduktion för överskottselen. Detta är grundtanken i regeringens nya förslag om skattereduktion och det är så energiminister Anna-Karin Hatt uttryckt sig.

Varifrån tanken kommer att man skulle betala energiskatt på egenanvänd el har jag ingen aning om. Man betalar inte energiskatt vare sig när man eldar med ved hemma eller när man producerar energi med hjälp av solfångare för sitt eget bruk. Varför skulle man betala energiskatt på egenanvänd el?

Vem är det då som väckt denna fråga?

 • De småskaliga solelproducenterna? Nja, möjligen, fast det verkar en smula osannolikt att småhusägarna skulle stå på barrikaderna för att få visshet i denna fråga.
 • Ett regeringsdepartement? Nja, möjligen, fast varför skulle den vänstra hand vilja stjälpa något när den högra handen vill införa skattereduktion som ett stöd för småskaliga elproducenter?
 • Elbolagen? Nja, varför skulle de vilja utreda en fråga som inte har med dem att göra?

Vid senaste mötet i IEA PVPS Task 13 i Freiburg nämnde en amerikan att USA var ”a land of lawyers”. Tragikomik som manar till eftertanke. OM nu någon svensk jurist hittat någon tveksamhet i regeringens lagrådsremiss när det gäller punkt 1 och 2 får man väl helt enkelt föreslå en justering av texten i denna och andra lagar så att det inte råder någon tveksamhet om att man inte ska behöva betala energiskatt för egenanvänd el och att man ska kunna sälja sin överskottsel precis som idag och få skattereduktion. På det sätt energiminister Anna-Karin Hatt sagt, som är intentionen i lagförslaget och som varenda småskalig elproducent spontant tänker.

Även elbolagen vill nog dra åt samma håll. Konsekvensen skulle annars bli absurd. Man skulle få skattereduktion på överskottselen men man skulle alltså bli tvungen att skänka överskottselen till nätägaren. Hur sunt låter det? Visserligen en lysande affär för nätägarna, men hemska tanke att vara nätägare då. Lita på att förtroendet för elbolagen sjunker ytterligare. Dessutom skulle det vara att motarbeta den småskaliga elproduktion som regeringen vill stödja.

Möjligen är det en skrivning om mottagningsplikt i regeringens lagrådsremiss som grumlat tankarna. Tanken med denna skrivning är väl helt enkelt att elproducenten ska kunna välja fritt till vilken man säljer sin överskottsel, men gör man ingen sådant val ska det alltid finnas en mottagare som köper elen så att man inte blir tvungen att skänka överskottselen till nätägaren.

Vad säger Skatteverket?

Jag ställde följande skriftliga fråga till Skatteverket den 7 april:

”Behöver en privatperson som är solelproducent betala energiskatt på egenanvänd solel?”

Jag exemplifierade det hela med data för vår anläggning, hur mycket vi producerade, hur stort överskott som matades in till nätet och vilket värde det hade samt vad vi fick betalt för överskottselen.

Idag fick svaret (min markeringar med fet stil):

”Hej Bengt,

Det här finns på vår hemsida, jag tror det besvara din frågeställning.

Skatteverkets ställningstaganden

Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator

Datum: 2011-11-16 Område: Punktskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 651138-11/111

1 Sammanfattning

El som framställts i en anläggning som inte har någon generator, såsom en solcellsanläggning, kan omfattas av undantaget från skatteplikt i 11 kap. 2 § 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Sådan el är därmed undantagen från skatteplikt om övriga förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda.”

därefter följde resten av texten i detta ställningstagande. Detta är samma ställningstagande som jag brukar hänvisa till när småskaliga elproducenter frågar om energiskatt.

Vad säger våra lagar?

Skatteverkets ställningstagande hänvisade till 11 kap. 2 § 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi, där det står

”11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

Skattepliktig elektrisk kraft

1 § Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

2 § Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,

2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,

3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller leverantören,

4. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,

5. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller

6. framställts i ett reservkraftsaggregat. Lag (2005:960).”

Enligt Skatteverkets utlåtande klassas inte solceller som en generator så generatoreffekten blir i sådana fall 0 kW, vilket är mindre än 100 kW. Återstår då vad man menar med ”yrkesmässigt levererar elektrisk kraft”. När det gäller yrkesmässig står i samma lag i 1 kap. 4§:

”4 § En verksamhet är yrkesmässig, om den

1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller

2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. Lag (1999:1289).”

När det gäller punkt 2 uppfyller en småskalig elproducent inte detta eftersom man inte kommer att omsätta 30 000 kr per kalenderår. Återstår då punkt 1. Inkomstskattelagen 13 kap. skriver:

”13 kap. Avgränsningen av inkomstslaget näringsverksamhet

Huvudregler

1 § Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt ska det särskilt beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet.

Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter, privatbostadsrätter och andra privatbostäder kan inte ingå i en näringsverksamhet. Lag (2008:1316).”

Om det är en privatperson som sätter solcellerna på sin privata bostadsfastighet borde den sista meningen gälla att det inte kan ingå i en näringsverksamhet. En småskalig elproducent som säljer överskottsel till ett värde av hundralappar-tusenlappar borde förnuftsmässigt inte heller kunna kallas yrkesmässig.

Dock hänvisar Vattenfall till ett ställningstagande från Skatteverket om ”Leveransbegreppet vid inmatning av el på elnätet”, 131 560566-08/111, från 2008-10-06. Där står i sammanfattningen

”Skatteverket anser att en förutsättning för att en producent i denna mening ska anses leverera el är att producenten dessutom överlåter elen till någon annan genom försäljning eller genom annat avtal om överlåtelse.”

I detta ställningstagande behandlar man begreppet leverans och då skulle alla småskaliga elproducenter vara leverantörer om man säljer sin överskottsel. OBS! Ordet yrkesmässig nämns inte i sammanfattningen. Jag kan därför inte se att man bedömt vad som ska anses vara ”yrkesmässigt” som nämns i lagen om energiskatt. Är det självklart att man skulle vara yrkesmässig bara för att man är en leverantör?

Man kan inte annat än att bli förundrad över varför man just nu halar fram ett 5,5 år gammalt ställningstagande från Skatteverket? Det måste rimligen ha varit välkänt för de insatta i elbranschen (och fjolårets utredning  ”Beskattning av mikroproducerad el m.m.” SOU 2013:46 om nettodebitering)…

Jag har för övrigt ställt en följdfråga till Skatteverket om de anser att Maria och jag ”yrkesmässigt levererar elektrisk kraft” enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, så får vi se vad de svarar på den frågan.

Slutsats

Min tolkning blir att det finns inget stöd i tidigare ställningstagande från Skatteverket, lagen om energiskatt eller inkomstskattelagen att en småskalig elproducent ska behöva betala energiskatt på egenanvänd solel.

Regeringen bör i samband med att skattereduktionen genomförs förtydliga vad som gäller, det vill säga

 1. Man ska inte betala energiskatt på egenanvänd el.
 2. Man ska självklart kunna sälja sin överskottsel precis som idag även om man i framtiden skulle få en skattereduktion för överskottselen.
 3. Om det finns juridiska tveksamheter vad gäller punkterna 1-2 ska de rätas ut, till förmån för regeringens önskemål att stödja småskalig elproduktion. OBS! Stödja, ej stjälpa…

Ett viktigt påpekande är att hur mycket el som en småskalig elproducent använder själv går inte att mäta! Så hur skulle man få fram den uppgiften? Man måste dels ha en uppgift om hur mycket el som produceras, dels måste man veta hur stort överskott som matas in till nätet. Då kan egenanvändning beräknas som bruttoproduktion minus överskott. För att mäta produktionen skulle man behöva installera en elmätare vid solcellsanläggningen och bekosta ett mätabonnemang. Någon (nätägaren?) skulle sedan behöva samla in, säkerställa och administrera mätvärdena samt beräkna egenanvändningen. Detta låter som en dyr historia som inte står i proportion till den energiskatt staten går miste om när man använder egenproducerad el istället för köpt el. Staten kan trösta sig med att investeringar i solcellsanläggningar kommer att ge momsintäkter.

Har du mera info?

Detta är principiellt väldigt viktiga och centrala frågor för småskaliga elproducenter, som kan ställa till stor oreda om man är grumlig i tanken och har glömt bort vad som är intentionen med regeringens lagrådsremiss om att stödja småskalig elproduktion med en skattereduktion.

Om du har ytterligare information eller fått något besked från nätägare eller elbolag får du därför gärna kommentera! Jag tror nämligen att dessa rykten gjort och kommer att göra väldigt många väldigt upprörda. Något till synes enkelt kan ha kört in i juridiska irrgångar där man kan ha glömt bort vad vi egentligen gemensamt vill åstadkomma. Dessa frågor måste raskt ledas ut ur irrgångarna och in på den raka, enkla vägen!

PS 17/4. Glömde att säga igår att en joker i leken är en EU-dom i mål C‑219/12 den 20 juni 2013. Domen gällde ett fall i Österrike om ”avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus.” och ”Thomas Fuchs begärde återbetalning av 6 394,63 euro i ingående mervärdesskatt för inköpet av nämnda solcellsanläggning.” Tolkningsfrågan som ställdes till domstolen var  om detta utgjorde en ekonomisk verksamhet. En skillnad kan dock vara att det står “All den el som producerades i solcellsanläggningen levererades alltså till nätet”.

11 reaktion på “Energiskatt på egenanvänd el? Nej tack…

 1. Hej Bengt!

  Du ställer frågan om “varför ska man betala skatt på egenanvänd el?”

  Min spontana tanke var “andelsägande” i någon form.
  I valtider som nu pågår diskutioner om att utöka skattereduktion även till andelsägande av vindkraftsandelar och solkraftandelar för privatpersoner.
  För privat andelsägare av vindkraft så får man idag betala energiskatt. Son om det ska anses som “egenanvänd” eller ej låter jag vara osagt.

  Det var som sagt min spontana reaktion.
  Jag kan i vissa fall se den egenanvända solelen som en besparing, likt att byta från el glödlampa till en LED-lampa. Där en sådan besparing absolut inte skulle beskattas. I andra fall ser jag det inte som en besparing, tex. boverkets byggregler och de krav på energiprestanda som ställs där.

  Oavsett utfall så krävs en tydlighet så de som står inför beslutet att investera i egen elproduktion vet förutsättningarna med investeringsstöd, rotavdrag, ersättningsnivå för såld el, elcertifikat, skatteavdrag.

  Tack Bengt för en välskött blogg!

 2. Säkrast att ansluta en mätare till varje solcelsolcellslampa i trädgården så man inte åker dit för skattefusk. :-/ bäst att välja monokristallina paneler för att producera svart grön el.
  (Skatt på egenproducerad solel känns befängt om man menar allvar med någon som helst seriös miljöpolitik.)

  • Håller helt med dig Filip.

   Befängt att betala skatt för egenproducerad solel och i småskalighet.
   Alla partier borde tänka sig för i valtider!
   Var är miljötänket?

 3. Om man har en tomt på si och så många kvadratmeter. Då ingår väl regnvatten, solen som vi njuter av, luften som vi andas, parkeringsplatsen för bilen. Eller? Men det skulle inte förvåna mig om de regimer vi har hittar på att vi ska betala skatt för regnvattnet (inte nog med att vattenverket ska ha betalt för dagvatten), för solen vi njuter av, för luften vi andas och för parkeringsplatsen som vi har ‘gratis’ (nåja, vi betalar ju redan fastighets-skatt/avgift, räcker inte det). Vi lever i ett sjukt samhälle där alla typer av initiativ ska “dödas” med skatt. Efter höstens val så ska väl ‘ordningen’ återställas så att vi ånyo får världens högsta skattetryck i Sverige.

 4. Hej Bengt!

  Tack för en utmärkt genomgång av lagstiftningen. Jag har arbetat med frågan om skattereduktion för mikroproduktion i egenskap av ordförande i Oberoende Elhandlare och kan bara stödja din bedömning helt och fullt. Jag undrar också varifrån de konstiga frågeställningarna kommer. Den nya skattereduktionen för solcellsanläggningar som installeras i förbrukningspunkter på upp till 100 amp (100% av alla villor) innebär att man får:
  – Skattefrihet för den el man producerar och använder själv
  – Skattereduktion för den överskottsel man säljer
  – Ersättning från det elbolag man säljer elen till för elcert och el

  Johan Öhnell
  Ordf Oberoende Elhandlare och styrelseledamot i Direct Energy

  • Trevligt att det finns fler som resonerar på samma sätt! Uppenbarligen finns det dock de som tänker på något annat sätt eftersom dessa frågeställningar har dykt upp…

   Det som kanske är mest märkligt är att utredningen om nettodebitering ”Beskattning av mikroproducerad el m.m.” SOU 2013:46 som kom i juni 2013 respektive årets lagrådsremiss av vissa inte anses nog tydliga. Utredningen höll på i ett år och alla dussinet inblandade sakkunnig, experter och sekreterare var jurister. I utredningens uppdrag ingick att ”…lämna lagförslag om vem som bör vara skattskyldig för energiskatt på el”, så man kan tycka att frågan borde vara färdigutredd.

 5. hmm,mitt inlägg kom bort? försöker igen:
  Tack för bra blogg!

  Vad vet vi om riksdags/regeringspartiernas egentliga intentioner?

  En liten analys av indicierna:
  – man satsar ca 70miljoner/år mellan 2013-2016 i s.k investeringsstöd för sol (statens totala utgifter enl 2014 budget 855 miljarder)
  – man skapar processer och rutiner som är krångliga och svårbedömda
  – man inför orättvisa/odemokratiska subventioner, endast de med bl.a.
  tak i söderläge,inkomster, mycket pengar(eller händig)
  släkt med einstein (för att kunna förstå krångelverket)
  tar optimalt del av subventioner(skatteavdrag/investeringsstöd).

  Tidigare hade jag en elleverantör/nätägare, nu måste jag dessutom ha relation med samt kunskap om bl.a.:
  – för överskottsel ha koll på hur mycket av detta jag förväntas producera, elcertifikatspris/utsläppsrätter, samt vem som betalar mest idag/imorgon
  – länsstyrelsen, ansöka, rapportera produktion i 3år
  – energimyndigheten (användarkonto e-tjänster)
  – svenska kraftnät(öppna/administrera cesarkonto)
  – bedöma otydliga skatteregler, blir det nettodebitering,skatteavdrag,driver man rörelse, ROT avdrag?

  Herregud, jag har en 3kW anläggning och vill producera lite el till mig själv eller köpa lite solelsandelar till mitt barnbarn, varför detta REGELVERK?

  Utgångspunkten för att försöka förstå motiven tror jag ligger i det faktum att man VILL att det just ska se ut på detta viset.

  Sverige har investerat enorma summor i kärnkraft (Vi är det mest kärnkrafttäta landet per kapita) samtdigt har man vattenkraft, nya investeringar tillkommer, bl.a Västerås, Uppsala satsar stort i nya (sop)förbränningsanläggningar. (El)Industrin vill ha långsiktiga och stabila förutsättningar, här förorsakar nya parametrar i energiekvationen som sol/vind bara oro, varje ny grön kWh slår direkt mot marginalen i vinsten.

  Lägg därtill den svenska energimarknadens upbyggnad med bl.a. statligt ägda Vattenfall samt kommunalägda kraftbolag, det ökar inte direkt förutsättningar för en flexibel och rörlig energipolitik (tänk bl.a. “kraft”lösa ägare, NUON någon?).

  Såhär i valårstider efterlyser jag avslutningsvis:
  – En kraftfull modern energipolitik där förutsättningar för ny grön energi tas tillvara. Färre ord och mer handling!
  – Modernisera definitionen av Mikroproduktion så att man kan utnyttja solel från solcellsparker. Det skulle slå ett slag för demokratin.
  – Politiker: lyssna lite mer på oss väljare och lite mindre på Industrin, det är trots allt vi som röstar…

 6. Troligen är anledningen till detta debaclet att skatteverket vill försvåra möjlighet att dra av momsen för en solcellsinvestering.

  1 juli 2013 införde Sverige nya regler om ekonomisk verksamhet .
  Det nya begreppet ekonomisk verksamhet i mervärdesskattelagen kan vara det som de hänger upp sig på. Definition enl skatteverket:
  “Ekonomisk verksamhet
  En ekonomisk verksamhet föreligger när verksamheten
  bedrivs för att producera eller handla med
  varor eller tjänster, inklusive jordbruk, gruvdrift och
  liknande. Ekonomisk verksamhet föreligger också vid
  utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i
  syfte att fortlöpande få intäkter.
  Någon nedre gräns för hur stor omsättning som krävs
  för att räknas som ekonomisk verksamhet finns inte.
  Normalt är det fråga om ekonomisk verksamhet när
  din verksamhet består i att fortlöpande tillhandahålla
  varor eller tjänster mot ersättning.”

  EU-dom i mål C‑219/12 nämner däremot tydligt att: “förhållandet mellan den mängd el som produceras och den el som förbrukas följaktligen saknar betydelse för huruvida denna leverans ska kvalificeras som ekonomisk verksamhet”
  Och slutklämmen är mycket tydlig i EU-domen:
  “direktivet ska tolkas så, att begreppet ekonomisk verksamhet i den mening som avses i nämnda artikel omfattar driften av en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad och som är utformad på så sätt att den mängd el som produceras dels alltid är mindre än den sammanlagda el som förbrukas av den person som driver anläggningen, dels levereras till elnätet i syfte att fortlöpande vinna intäkter.”

  Skatteverket har sagt skriftligen till mig att man får dra av momsen för investeringen i enlighet med EU domen bara om man säljer all sin el. Hur nu de skall veta vad som är all el med dagens elmätare. EU-domen säger att momsen skall dras oavsett andel såld el.

  Därför vill skatteverket och andra intressenter nog gärna hindra privatpersoner att använda det nya regelverket för ekonomisk verksamhet för att sänka priset på solceller med 20% på ett bräde för villaägarna. Eller också är det av ideologiska skäl svårsmält att alla Sveriges elproducenter, dvs potentiellt alla villaägare blir företagare, med en ekonomisk verksamhet i form av elproduktion.
  Och det under ett valår.

  Hur svårt kan det vara att momshantera 12 fakturor per år om man kan dra momsen för investeringen?

 7. Hej Stig o Bengt

  Bra genomgång Stig av EU rättsfallet om moms o solceller. Jag har tolkat det som att en villaägare kan välja att anmäla sin solcellsanläggning som näringsverksamhet för att lyfta moms på investeringen för den del som hen har överskott (tex halva). Och då blir hen momspliktig även för sin försäljning av överskottsel. Det tycker jag är logiskt.

  Det innebär ju också att egenförbrukning inte är näringsverksamhet och därmed självklart skattefri. Och om man väljer att inte krångla till det alls så kanske man inte drar någon moms eller, vilket jag tror flertalet tycker är enklast, och då är det inte näringsverksamhet utan privatbostad och då har naturligtvis skattefrihet och slipper redovisa moms.

  Jag delar också helt Bengt syn på att dessa frågeställningar har hanterats i den utredning som kom med sin slutrapport i juni 2013. Dvs att det som återstår nu är bara att Skatteverket kommer med ett tydligt ställningstagande med vad som gäller så vi kan lägga denna fråga bakom oss och bygga mer på villataken. Det är ju faktiskt det är syftet med den nya skattereduktionen som vi alla går och väntar på!

  Johan Öhnell
  Ordf i Oberoende Elhandlare o styrelseledamot i Direct Energy

 8. Tror nog att det är ganska många som gärna drar av momsen för investeringen direkt, 20% av hela investeringen, mot “krånglet” att redovisa momsen för eventuell försäljning under ett antal år. Regeringens 60 öre per försåld kWh täcker mer än väl momsen för elpriset.
  Ökar sedan egenförbrukningsandelen med till exempel batteribankar försvinner både 60 öringen och momsproblematiken.
  Men momsavdraget kvarstår, enl EU.

  Tänkbart är om solceller blir väldigt populärt sjunker spotpriset på el under soliga och blåsiga dagar och därmed också intäkten och momsen på intäkten i de flesta fall. Det ser vi för vindkraftverken. När det blåser sjunker priset på genererad el.
  De kommer vara svårt för elbolagen att köpa dyr solel i volym om solel blir mycket vanligt. Som de nu är köper vissa elbolag solel mer via sin marknadsbudget än via sin vanliga verksamhet. Det håller inte om solel blir i storleksordning ett eller flera kärnkraftverk i effekt.
  Det är därför viktigt för kalkylen att kunna dra av hela momsen för investeringen då intäkterna riskerar försvinna med tiden om det blir “för” populärt.

 9. Pingback: Skattereduktion på överskottsel nära fiasko? | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *