Energimyndigheten inbjuder till samråd om elcertifikatsystemet

På Energimyndighetens webb kan man läsa om

Inbjudan till skriftligt samråd. Energimyndigheten genomför på uppdrag av regeringen Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på myndighetens första utkast av underlaget till uppdraget. För att förbättra underlaget vill Energimyndigheten få synpunkter kring vissa delar av kontrollstationsuppdraget och bjuder därför in till skriftligt samråd.”

När jag läste bilagorna på deras webb fanns knappt något om solceller och inget om att man ska titta på en anpassning av elcertifikatsystemet för småskaliga elproducenter. I en av bilagorna stod “I bedömningen har solkraft exkluderats då elproduktionen från solkraft bedöms som försumbar i förhållande till produktionen från de resterande förnybara energikällorna i energisystemet.” Man ska dock ha i minnet att bara mindre andel av solcellsanläggningarna har idag ansökt om tilldelning av elcertifikat och att småhusägare i praktiken endast kan dra nytta av elcertifikat för sin överskottsel och inte för hela sin elproduktion som man är berättigad till. Om alla solcellsanläggningar skulle ansöka om elcertifikat skulle de med stor säkerhet vara flest till antalet anläggningar godkända för elcertifikat redan inom några år och definitivt före 2020 som är den period som verkar studeras i denna omgång.

Jag blev glatt överraskad att se att antalet solcellsanläggningar godkända för elcertifikat ökat till 345 stycken den 1 oktober (bra ökning från 260 den 1 juli), enligt Energimyndighetens marknadsstatistik. Men det är fortfarande bara en liten andel av alla solcellsanläggningar som ansökt om godkännande för tilldelning av elcertifikat, vilket tyder på ett systemfel!  Totalt var 2631 anläggningar godkända för elcertifikat, så andelen solcellsanläggningar är nu 13% av antalet godkända anläggningar för elcertifikat. Alla ägare av solcellsanläggningar bör ansöka om elcertifikat för att snabba på en förändring av elcertifikatsystemet så att det anpassas för småskaliga elproducenter.

Skicka dina åsikter till Energimyndigheten

Jag är trött på formuleringar som att elcertifikatsystemet “…i allmänhet anses fungera bra” som kan läsas i en av bilagorna, när det i själva verket fungerar uselt för småskalig elproduktion, exempelvis för småhusägare. Jag föreslår att alla solelproducenter mailar Energimyndigheten () med önskemål om att elcertifikatsystemet bör anpassas även för småskalig elproduktion. Det går exempelvis att hänvisa till att i ett av dokumentet anges frågeställningen “Finns det behov av åtgärder för att förbättra marknadens funktionssätt?” Elcertifikatsystemet är vårt huvudsakliga stödsystem för förnyelsebar energiproduktion. Flera miljarder satsas årligen i systemet och det kommer att finnas kvar (åtminstone) till 2035. Det finns därför skäl att även se till att vi får med småskalig elproduktion i detta stödsystem med tanke på att enbart solceller har en potential på 10-15 TWh/år om vi skulle sätta solceller på en fjärdedel av de tak- och fasadytor som har minst 70% av maximal solinstrålning.

17 reaktion på “Energimyndigheten inbjuder till samråd om elcertifikatsystemet

 1. Hej,

  Jag håller helt med om att det vore viktigt att så stor andel av alla mikroprocucenter ansökte om elcertifikat. Men även för en rimligt välutbildad ingenjör är blanketterna inte självklara och på frågorna om timdebitering är det inte sjävklart vad man ska skriva dit.

  De flesta av oss mikroproducenter har liknande anläggningar, ett par eller några få kW, nätanslutna och typgodkända.

  Det vore naturligtvis ett självklart krav att Energymndighetens anvisningar vore begripliga och användbara och jag skriver till dem bums och ställer de frågor jag har och påpekar att informationen i stora stycken är obegriplig ur ett mikroproducentperspektiv.

  Det vore värdefullt om någon som gått igenom ekluten kunde skriva några rader om hur man ska gå tillväga.

  • Utmärkt att du påpekar blankettsvårigheter!

   En intressant detalj är att Energimyndighetens information om elcertifikat ligger under företag. Inom några år kommer dock de flesta elproduktionsanläggningar berättigade till elcertifikat att vara ägda av privatpersoner…

   Kravet på timmätning för att man ska få elcertifikat är helt onödigt för små solcellsanläggningar och ett hinder för de små solelproducenterna. Det gör att om man vill ha elcertifikat för hela sin solelproduktion måste man själv bekosta en elmätare och ett separat mätabonnemang som mäter solelproduktionen direkt efter solcellsanläggningen, innan någon användning av solelen har skett. Den årliga abonnemangskostnaden är så hög att för de flesta småhusägare är det inte lönt att skaffa denna separata mätning. Man får därför istället nöja sig med att få elcertifikat endast för överskottet av solel som matas in till nätet, där nätägaren ska ha timmätning av all inmatad el utan kostnad för solelproducenten. I vårt fall får vi därför elcertifikat för bara 52% av vår solelproduktion och mister alltså elcertifikat för 48% av solelproduktionen.

   För de små elproducenterna skulle det vara fullt tillräckligt med en årlig avläsning när det gäller tilldelning av elcertifikat eftersom det rör sig om enstaka elcertifikat per år och det skulle rimligen vara tillräckligt noggrant att använda värdena från växelriktaren. För vår del har växelriktaren under de tre första åren visat 1% lägre elproduktion än vad vår elmätare anger, men vår elmätares noggrannhet är ±2% så växelriktarens värde är inom elmätarens noggrannhet.

 2. Hej.
  Medan jag formulerade mina funderingar och klipper in min undran i bloggen, ser jag att det redan delvis behandlats.
  Som redan sagts, varför timredovisning för oss mikroproducenter när certifikatet ändå bygger på totalt uppnådd produktion?
  Varför behöva installera en till mätare när min växelriktare redan mäter produktionen?
  Min är dessutom uppkopplad via en WebBox så jag får varje dag ett mail med gårdagens resultat och anläggningen kan följas på SunnyPortal. Det borde vara enkelt att hämta relevanta data där.
  Har haft lite kontakt med berörd myndighet om detta och som uttrycker sig försiktigt i sitt i och för sig negativa svar.
  Citat
  ”Att jag skriver troligen beror på att jag inte kan bedöma om nuvarande utrustning kan användas på något sätt.”
  Inte helt uteslutet? Eller?
  Alltså.
  Data finns och omvandlingen till begärda EDIEL format kan inte vara alltför svårt. EDIFACT meddelanden har ju används flitigt i andra sammanhang, så det är bara en fråga om intresse och vilja.
  Formatet finns beskrivet på följande länk
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Ediel/Ediel-avtal/
  Behövs mera detaljer, med de finns att tillgå också.
  Är det någon som fördjupat sig i hur ofta detta meddelande ska skickas. Frågan kommer sig av att man vill ha detaljnivån / timma. Eller räcker det att skick t.ex. månadsrapport eller när man uppnått ett certifikat…..
  Nästa fråga är hur tillskriver man en myndighet?
  Vilken ton anlägger man?
  Knappast som i en känd bön
  Ni som haver solel kär
  Se till mig som liten är.
  Eller kan man bra uppmana dom att följa frågan i denna blogg och ta till sig.
  Följer detta med intresse.
  /Kalle

 3. Hej

  Kan vi inte gemensamt formulera ett brev med gemensamma synpunkter.
  När det är färdigt så kan man sprida det och folk som håller med kan copy pasta det hela och sända till energimyndigheten. Eller så sänder vi ett brev med massa underskrifter!?

  • Jag tror att det är bra med en mångfald av synpunkter från många olika personer. Det är viktigare att man skriver till Energimyndigheten än exakt hur man formulerar sig, var och en kan skriva från sin egen synvinkel. Alla kan dra sitt strå till stacken för att få “supertankern” att byta riktning…

   • Har nu dragit mitt strå till stacken, D.v.s. skrivit till Energimyndigheten. Håller med om att det är bättre att var och en skriver. Alla panelägare!
    Håller även med Per om att en punktlista för gången att söka elcertfikat borde kunna skapas. Av dom som förstår och lyckats – jag blir bara trött av att försöka.
    Kalle

 4. Skulle vi kanske kunna ta fram en liten punkt för punkt instruktion för hur man ansöker? Gjorde ett försök efter att ha blivit inspirerad här på bloggen men gav upp när jag stötte på patrull.

  • Jag offrade en kväll, tryckte ut banketterna och grep tjuren vid hornen, blankett A1, B1, UG samt ett följebrev med förklaringar och postade till Energimyndigheten.

   Samt skrev och mailade synpunkter till “kontrollstation…” enligt ett tidigare inlägg.

   Båda åtgärderna borde många göra. Alla faktiskt…

   • Jag fick beslutet om elcertifikat och ursprungsgarantier idag, i stort sett med vändande post! Ändå någe’ 😉

 5. Håller med Bengt om att alla bör skriva sina egna mail men bifogar ändå mitt eget som inspiration eller avskräckande exempel:

  Förslag – Samråd Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

  Jag har idag en elproduktionsanläggning på tomten som levererar mellan 3000 och 4000 kWh till elnätet varje år. Om jag förstått det rätt gör det att jag är berättigad till elcertifikat men hur jag går till vida för att få dessa certifikat är för mig höljt i dimma.

  I “Statistiskt underlag till bedömning av marknadens funktionssätt” skriver energimyndigheten:

  – En av uppgifterna i Kontrollstation för elcertifikatsystemet är att ”analysera marknadens funktionssätt, bl.a. med avseende på omsättning, likviditet, antal aktörer och marknadsklarering och vid behov föreslå åtgärder för att ytterligare förbättra funktionssättet”

  Mitt förslag: En åtgärd för att förbättra funktionssättet vore att anpassa och förenkla ansökningsförfarande och administration av elcertifikat för microproducenter. Vi må vara få idag, men vi blir fler och har potential att bli en allt större del av marknaden. Jag misstänker att det finns många som skulle kunna ansöka om elcertifikat idag men inte gör det då dagens ansökningsförfarande är svårgreppbart och i stora delar inte relevant för en microproducent.

 6. Hej igen.
  Vad hände(r) med samrådet?
  Kommer myndigheten med någon respons?
  Ser att även Anders fått cert. Grattis, men är det någon som har nå’t att säga om mina av myndighteten obesvarade frågor?

  Måste man ha en extra mätare eller duger data från växelriktaren? Data finns som sagt att hämta på webben. Har någon lyckats att använda dessa?

  Varför timmätning när certifikatet bygger på totalproduktion?

  /Kalle

  • Växelriktarvärden går inte att använda i dagsläget.

   Det finns inget skäl att ha timmätning för tilldelning av elcertifikat eftersom tilldelningen inte baseras på när i tiden produktionen har skett. Det har påpekats många gånger. Avläsning en gång per år skulle räcka för småskaliga system. Elcertifikatsystemet behöver anpassas för småskaliga elproducenter…

   • Tack Bengt för svaret, men vad är skälet till till att inte data från växelriktaren kan användas?
    Som jag ser det är det en teknikalitet hur dessa data komuniceras, om det nu handlar om det…..
    /Kalle

    • Föreslår att du frågar Svenska Kraftnät, som är mottagare av timvärdena och de som kontoför elcertifikaten! Återkom gärna med deras svar.

     Man kan också läsa på i förordningen respektive lagen om elcertifikat och se om man blir något klokare av det. I lagen står “Elcertifikat får bara tilldelas för sådan förnybar el vars inmatade mängd och fördelning över tiden har mätts och rapporterats till kontoföringsmyndigheten.” I förordningen står “9 § Om inmatningen från en anläggning sker till ett elnät som används utan stöd av nätkoncession, ska anläggningens innehavare mäta mängden inmatad el under varje timme och rapportera den elcertifikatsberättigande elproduktionen till Affärsverket svenska kraftnät.” och “11 § Av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon och förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon följer att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och att myndigheten utövar tillsyn över att sådana föreskrifter följs.” Jag vet inte om “Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll” meddelat några föreskrifter när det gäller mätutrustning för elcertifikatmätning.

     • Tack igen Bengt.
      Lite att bita i och smälta.
      Kommer att ta en tid, men har tillskrivit Svenska Kraftnät och samlar mig inför en kontakt med SWEDAC.
      Återkommer.
      /Kalle

     • Hej igen
      Har haft lite mailkontakt med Svenska Kraftnät och efter ett par rundor och efter en explicit fråga om varför, kom detta svar:

      “Du har helt rätt med att det inte har någon betydelse när du har producerat elen, men våra system i branschen är uppbyggda på att det som rapporteras är på timbasis.”

      Som du sa alltså Bengt.
      Men man får väl inte ge sig. Dom får väl anpassa sig när dom ändå erkänner att det inte behövs.
      Försöker engagrera välvilligt inställda politiker i ärendet.
      Återkommer fast det lär ta längre tid innan nästa “besked”.
      /Kalle

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *