EU-dom ger många miljoner åter för solcellsägare!?

En EU-dom i mål C‑219/12 den 20 juni 2013 kan få en mycket stor betydelse för svenska och andra solcellsägare i Europa. Den kan leda till att svenska solcellsägarna får tillbaka mångmiljonbelopp som betalats i moms vid inköp av en solcellsanläggning.

Domen gällde ”avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus.” och ”Thomas Fuchs begärde återbetalning av 6 394,63 euro i ingående mervärdesskatt för inköpet av nämnda solcellsanläggning.”

Tolkningsfrågan som ställdes till domstolen var ”Utgör det en ekonomisk verksamhet, i den mening som avses i artikel 4 i [sjätte mervärdesskattedirektivet], att på eller i anslutning till en privatbostad driva en nätansluten solcellsanläggning, utan egna lagringsmöjligheter, som tekniskt är utformad så, att mängden producerad el varaktigt understiger den mängd som den person som driver anläggningen sammanlagt förbrukar i det egna hemmet?”

Domstolen beslutade att ”… att begreppet ekonomisk verksamhet i den mening som avses i nämnda artikel omfattar driften av en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad och som är utformad på så sätt att den mängd el som produceras dels alltid är mindre än den sammanlagda el som förbrukas av den person som driver anläggningen, dels levereras till elnätet i syfte att fortlöpande vinna intäkter.”

Clean Technica skriver den 28 juni i artikeln “Home Solar PV In Europe Not Subject To VAT (Consumption Tax), EU Court Rules” som en slutsats av EU-domen att ”This recent verdict from the EU Court of Justice means that the cost of installing a solar energy system anywhere in Europe shouldn’t be subject to VAT, which considerably reduces the cost of solar for homeowners.” med brasklappen “if I’m understanding the ruling correctly”.

Om momsen för investering återbetalas blir investeringen betydligt billigare och det skulle det få en mycket större effekt för den svenska solcellsmarknaden än den av regeringen föreslagna skattereduktion med tanke på investeringen i ett slag skulle bli 20% billigare.

Det låter nästan för bra för att sant och i de flesta fall då det känns så brukar det inte heller vara sant. Men den här gången kan det vara sant. Fick en uppgift om att en person som pratat med en svensk skattejurist hade fått beskedet att det nu är fritt fram att söka återbetalning av momsen. Hur det ska gå till i praktiken är dock oklart. Ett tips är att ringa Skatteverket och fråga!

Tänkte först att detta bara berörda nya anläggningar men anläggningen i EU-domen installerades redan 2005. Det villkor som finns í domen är att man måste ha sålt solel, har man använt all solel själv omfattas man inte av domen såvitt jag förstår som lekman.

I morgon ringer jag Skatteverket och frågar hur jag får tillbaka momsen på vårt inköp med hänvisning till EU-domen i mål C-219/12. Gör det du också! Det kostar inget att fråga och då kan vi röka ut vad som egentligen gäller…

Om det är någon som har mera information om detta får du gärna skriva en kommentar!

Nattfjärilen C-tecknat jordfly. Fotograferad i skenet av UV-lampa i kvällsmörker. Dyudden 2014-09-14.

Nattfjärilen C-tecknat jordfly. Fotograferad i skenet av UV-lampa i kvällsmörker. Dyudden 2014-09-14.

18 reaktion på “EU-dom ger många miljoner åter för solcellsägare!?

 1. “…föreslagna skattereduktion med tanke på investeringen i ett slag skulle bli 25% billigare”

  Rent matematiskt borde det vara 20% billigare, tycker jag 🙂

 2. Så som jag tolkar domstolsbeslutet så kan en mikroproducent som driver en solcellsanläggning betraktas som en person som bedriver en ’ekonomisk verksamhet’ och att förhållandet mellan den mängd el som produceras och den el som förbrukas saknar betydelse.
  Den som bedriver en ekonomisk verksamhet har rätten att dra av ingående moms/mervärdesskatt för varor eller tjänster som en skattskyldig använder i sin skattepliktiga verksamhet. Detta tolkar jag som att man inte behöver betala moms/mervärdesskatt på själva inköpet av solcellsanläggningen, så länge som man betalar moms/mervärdesskatt på den överskottsel som man sedan säljer till nätet, oavsett hur mycket el man säljer:

  Men om man bedriver en ekonomisk verksamhet (om jag förstått saken rätt) så räknas man som en beskattningsbar person vilket gör att det tillkommer regler om avdragsrätt och uttagsbeskattning samt redovisnings-, deklarations- och betalningsskyldighet. Dock så behöver det inte bli så krångligt att slippa momsen/mervärdeskatten på sin solcellsanläggning. Detta hittade jag i netto-debiteringsutredningen:

  ”En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska redovisa den utgående respektive ingående skatten i den redovisningsperiod under vilken en vara levererats eller en tjänst tillhandahållits (13 kap. 7 och 17 §§ ML). Redovisningsperioden är ett beskattningsår om beskattningsunderlagen exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas uppgå till högst 1 miljon kr (26 kap. 11 § skatteförfarandelagen [2011:1244], SFL).”
  ”Mikroproducenten ska alltså, om denne ska anses bedriva en ekonomisk verksamhet, registrera sig till mervärdesskatt och en gång per år i skattedeklaration redovisa mervärdesskatten på den levererade elen. Han ska fakturera elhandelsföretagen/elnätsföretagen och bevara sina fakturor i enlighet med BFL. Enligt 11 kap. 4 § ML kan dock mikroproducenten komma överens med elhandelsföretaget om s.k. självfakturering, dvs. att köparen (elhandelsföretaget/elnätsföretaget) fakturerar för säljarens (mikroproducentens) räkning.”

  Eftersom det är troligt att man som mikroproducent inte kommer att sälja överskottsel för mer än 1 miljon kronor så verkar det som om man inte behöver vara bokföringsskyldig.

  Så min tolkning av EU-domslutet och nettodebiteringsutredningen är att en mikroproducent kan anses bedriva en ekonomisk verksamhet och detta möjliggör att man kan slippa betala momsen/mervärdeskatten på sin solcellsanläggning om man registrerar sig för mervärdesskatt och en gång per år redovisa momsen/mervärdeskatten på den el man sålt till nätet. Man kan utöver detta även behöva spara alla sina utgående fakturor om man inte kan komma överens med sitt elhandelsföretag om självfakturering. Om en anläggning anskaffats för den ekonomiska verksamheten kan man behöva betala uttagsbeskattning för anläggningen om verksamheten läggs ned, d.v.s. om man slutar sälja/kvitta el.
  Om det sedan är värt att slippa momsen men få en liten högre administrativ börda är en annan femma.

 3. Jag ringde och ställde frågan villkorslöst.

  Svaret var att han inte kunde ge något svar utan var tvungen att skicka frågan vidare. Dom skulle återkomma inom 24h (vilket var brukligt).

  Återkommer när/om jag får besked.

 4. Hej!

  Det borde innebära att OM momsen går att få tillbaka borde de som beviljats bidrag får betala tillbaka 20% av bidraget. Den summan borde sedan kunas betalas ut till de som står på kö till bidrag. Spännande!
  Håll oss läsare underrättade!

  Mvh

  Mathias

 5. Om man kan göra ROT-avdrag och slippa momsen på materialet så borde man komma bättre undan än med solcellsbidraget.

  • Tror inte att man kan kombinera dessa. När det gäller ROT-avdrag skriver Skatteverket: “Man kan bara få skattereduktion som privatperson (alltså inte som juridisk person eller enskild näringsidkare)”. För att få tillbaka momsen måste man vara momsregistrerad förmodar jag och bedriva elförsäljning som en “ekonomisk verksamhet” = näringsverksamhet?

 6. Fick just ett samtal från skatteverket där de tog detaljerade uppgifter på min anläggning och hur jag gör åt min energi. De har fått många frågor om detta och hon ringer runt till de som frågat för att få ett så bra underlag som möjligt. Någon form av skattejurist tittar på hela problematiken, svar om några dagar.

 7. Är det någon som har nån ide om hur detta skulle fungera om man köpt sin anläggning i ett annat eu land?

  I mitt fall har jag handlat nästran alla prylar från Tyskland och betalat tysk moms på 19% (VAT)

  Har ni någon speciell kontakt som man kan ringa på skatteverket, telfonnummer?

 8. Skatteverket återkom till mig med samma svar som Frank Christensen.

  Dom håller på att samla in data för att sedan skicka till en skattejurist för att därefter återkomma när dom vet hur dom skall hantera domen.

 9. Och så här svarar skatteverkets jurister mig:
  Hej Ulf

  Du ställde tidigare frågan om avdragsrätten på solcellsanläggningar efter den EU-dom som kom i våras.

  När det gäller dessa saker måste det först och främst handla om att solcellsanläggningen anses vara en ekonomisk verksamhet. Och här säger vår rättsavdelning att detta är den, om ” avsikten är att fortlöpande vinna intäkter av solcellsanläggningen”. Denna bedömning får göras från fall till fall. Kommer man till ställningstagandet att det handlar om en ekonomisk verksamhet ska man momsregistrera sig, vilket är en förutsättning för att kunna ”lyfta” (få tillbaka) den ingående momsen på sin investering.

  Då återstår frågan om avdragsrätten. I princip har man avdragsrätt på den ingående momsen på de kostnader man har i sin momspliktiga verksamhet. Men det finns ett avdragsförbud när det gäller kostnader på en stadigvarande bostad. Och är det så att man bara säljer överskottselen så gäller detta avdragsförbud. Om man däremot säljer hela sin elproduktion (alltså inte tar någon el från solcellsanläggningen till huset) har solcellerna inte någon koppling till den stadigvarande bostaden och avdragsförbuder kommer då inte i spel.

  Med andra ord – om anläggningen levererar all el ut i det allmänna nätet anser Skatteverket att man har avdragsrätt för momsen, men om man enbart säljer överskottselen så har man ingen avdragsrätt på grund av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

  Med Vänliga Hälsningar

  Per-Åke Nilsson
  Kompetensstöd moms

  • Bra med ett yttrande från Skatteverket.

   Jag är ingen momsexpert, men kan ytterligare tolkningar behövas? Skatteverket skriver på sin webb angående avdragsförbud att “En stadigvarande bostad är en byggnad eller en del av en byggnad som är inrättad för boende.” Vad händer om man sätter solceller på
   – marken
   – carport
   – garage
   – uthus
   – lada
   – eller annan byggnad som inte är “inrättad för boende”?

   • Min solcellsanläggning är faktiskt byggd på en lada. Fastigheten är dessutom jordbruksfastighet. Elen förbrukas dock huvudsakligen av bostadshuset. Även om det är en jordbruksfastighet kan jag inte dra kostnader för bostaden. Däremot reparation (Byta tak) på ladan kan användas i rörelsen.

 10. Momsreglerna skall harmoniseras inom EU, och vad en Svensk skattejurist därmed har för åsikt är inte relevant. Så vitt jag vet så har Thomas Fuchs sina solpaneler monterade på sitt hustak, därmed så har självklart alla Svenskar också rätt att dra av momsen, även när solpanelerna sitter på ett hustak.

  • Fuchs har sina solceller på huset och säljer all sin solel, i sådana fall får man dra av momsen för investeringen även i Sverige enligt Skatteverket.

   Problemet verkar vara om man använder en del av elen i en “stadigvarande bostad” (vilket lär gälla de allra flesta småhusinstallationer i Sverige), att då finns ett svenskt avdragsförbud som träder in enligt Skatteverket. Om ett sådant avdragsförbud är förenligt med EU:s momsregler eller inte kan jag inte bedöma.

   En ytterligare tolkningsfråga är om man använder låt säga 50% i sin “stadigvarande bostad” och matar in 50% av överskottet till försäljning, kan man då dra av 50% av momsen för investeringen? Om man drar det till sin ytterlighet verkar det lite orimligt att avdragsförbudet skulle göra det omöjligt att dra av någon moms även om man skulle använda bara 1% i “stadigvarande bostad” när man säljer 99%.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *