Regeringens utredning om nettodebitering är klar!

Detta är ett jubileumsinlägg, nummer 500 på denna blogg! Dessutom finns 1 663 kommentarer.

Utredningen ”Beskattning av mikroproducerad el m.m.” SOU 2013:46, ett ”betänkande av utredningen om nettodebitering” överlämnades idag av utredaren Rolf Bohlin till finansminister Anders Borg enligt ett pressmeddelande.

Rapporten är på 348 sidor så det tar en stund att läsa igenom… Jag har bara läst en mindre del ännu. Här kommer i alla fall några första spontana kommentarer angående plus och minus för en solelproducent, ytterligare analys kommer sannolikt i senare inlägg. Här fokuserar jag på själva förslagen och vad de konkret skulle innebära. Jag går inte in på hur beräkningarna har gjorts. Jag ser det också huvudsakligen ur en solelproducents ögon, det finns tillräckligt många som ser det med andra ögon…

Blev förslaget en högtflygande fågel, en ormdödare (uppsnappat golfslang för slag med goda ambitioner men som blev en markstrykare) eller en djuplodande fisk? Huum… en ormdödare är magkänslan just nu. Det blev ett konkret förslag vilket är bra, men det blev inte så enkelt, inte så billigt att genomföra och det blev inte någon större automatik, det krävs att många parter är aktivt inblandade.

Minns dock att detta ännu är ett förslag från utredningen. Det ska ut på remiss och det ska tas av riksdagen innan det kan träda i kraft. Innan dess blir det säkert en del justeringar.

Plus

 • Positivt att ett lagförslag äntligen finns framtaget i denna långbänk.
 • En skattereduktion i inkomstdeklarationen införs med 2 gånger energiskatten i kommuner med normal energiskatt och med 2,5 gånger energiskatten i kommuner med lägre energiskatt enligt Lag (1994:1776) om skatt på energi. I kommuner med normal energiskatt skulle det idag bli 2*29,3 = 58,6 öre/kWh i skattereduktion. Till detta kommer det pris man säljer sin överskottsel för.
  Om vi hade fått nettodebitering hade värdet av sparad el blivit den rörliga delen av elpriset = elhandelspris, energiskatt, elcertifikatavgift, elöverföring och moms på detta. För vår del är för närvarande energiskatt, elcertifikatavgift, elöverföring och moms = (29,3 + 3,8 + 18,8)*1,25 = 64,875 öre/kWh, exklusive elhandelspriset.
  Om solelproducenten säljer sin överskottsel till Nord Pool spotpris med några öre/kWh i avdrag (vilket långsiktigt är ett rimligt säljpris) är det priset för de allra flesta lägre än elhandelspriset för köpt el.
  Skattereduktionen ger därmed ett lägre värde än nettodebitering för de flesta.
 • En översyn görs av reglerna för energiskatteplikt. Dessa regler har varit inkonsekventa och haft olika verkan för olika kraftslag. Nuvarande undantag för anläggningar som har en installerad generatoreffekt på mindre än 100 kW föreslår man ska behållas men att effektgränsen ska justeras till 450 kW toppeffekt för ”solkraft”.

Neutralt

 • Skattereduktionen begränsas till max 10 000 kWh per år och uttagspunkt. Ett normalt småhus har inte så stor lämplig takyta att man når denna gräns, däremot innebär det en begränsning för större byggnader med större tillgängliga tak- och fasadytor.
 • Skattereduktionen begränsas till max hur mycket el man köpt under beskattningsåret. Rimligt krav.

Minus

 • Förslaget stimulerar inte fullt ut att vi utnyttjar tillgängliga tak- och fasadytor optimalt för solelproduktion.
  • Huvudsäkringen begränsas till högst 63A. Det utesluter sannolikt många bostadsrättsföreningar och medelstora-stora företag. Eftersom man har satt en gräns i antal kWh/år känns denna gräns onödig.
  • Skattereduktionen begränsas till högst 10 000 kWh per skattskyldig. Om man fyllt sin kvot genom en solcellsanläggning kan man inte få någon ytterligare skattereduktion om man har en eller flera ytterligare solcellsanläggningar på andra hus med andra uttagspunkter, exempelvis sommarhus eller företag som har verksamhet på olika platser.
 • Automatik och enkelhet saknas i förslaget
  • Nettodebitering är en pedagogiskt enkel princip. Systemet med skattereduktion blir krångligare än nettodebitering för alla parter vilket gör att det blir betydande administrativa kostnader.
  • Solelproducenten måste ha avtal med både sin nätägare och en elhandlare, om inte nätägaren vill köpa överskottselen. Eftersom automatik saknas i det lagda förslaget finns en risk att solelproducenter med litet överskott struntar i elhandelsavtalet. Låt säga att du har ett överskott på 100 kWh/år som matas in till nätet och du skulle kunna sälja den elen för 30-40 kr/år, om du får Nord Pool spotpris minus några öres avdrag per kWh. Skulle du bry dig om att skaffa ett sådant avtal? Var går din gräns? 200 kWh/år, 300 kWh/år, …?
  • Reglerna föreslås träda i kraft först 1 januari 2015, eftersom man vill ge tid för nätföretagen att ta över hanteringen av energiskatt från elhandelsbolagen.
 • Det lagda förslaget ger för de flesta en lägre ekonomisk stimulans för solelproducenten än nettodebitering.

Frågetecken

 • Kommer takbeloppet att justeras med tiden? Politikerna kan i princip lätt justera takbeloppet, precis som andra skatteregler.
 • Hur länge kommer denna skattereduktion att gälla? Inget varar för evigt, knappast heller denna skattereduktion.
 • Om ett par äger ett eller flera hus och dess solcellsanläggning(ar) tillsammans borde parets skattereduktion begränsas till högst 2*10 000 kWh = 20 000 kWh. Hur hanteras det administrativt med tanke på att avtalet med nätbolaget tecknas av en person?

PS 25/6: Denna fråga besvaras i §30 i det nya lagförslaget: “När två eller flera personer delar anslutningspunkt, har den rätt till skattereduktion som anmält till nätkoncessionshavaren att den framställer förnybar el i en anslutningspunkt. Om fler än en person har anmält att de framställer förnybar el i en sådan anslutningspunkt ska underlaget enligt 31 § för den punkten fördelas lika.”
Dock finns en begränsning enligt §31 “Underlaget för skattereduktionen får varken överstiga 10 000 kilowattimmar per skattskyldig eller per anslutningspunkt.”, där per anslutningspunkt gör anläggningarna måste ha olika anslutningspunkter för att ett par tillsammans ska kunna göra en skattereduktion på 20 000 kWh per kalenderår.

 • När det gäller undantag från energiskatteskyldighet för ”solkraft” med högst 450 kW toppeffekt framgår inte hur man definierar toppeffekten, är det modulernas DC-märkeffekt eller är det växelriktarens AC-toppeffekt? En detalj i sammanhanget, men oklarheten bör justeras i förslaget till lagtext. Det rimliga vore att välja växelriktarens toppeffekt.

PS 18/6. Anna-Karin skriver i blogginlägget Ett steg närmare mer egen förnybar el den 17 juni att hon har som mål att lägga fram prosition (till riksdagen) nästa vår. Händelsevis något halvår för valet…

Enligt uttalande i Ny Tekniks artikel “Solcellsägare kan få 6 000 i skatterabatt” säger utredaren Rolf Bohlin “Nätbolagen sänder en kontrolluppgift på in- och utmatad el och sedan bekräftar man att uppgiften stämmer på deklarationen”.

PS 5/8. Artikel i DN debatt “Sverige missar chansen till en lönsam solenergi“.

Mosippa, vackra blommor men ej fullt utslagna, lite som utredningens förslag. Salbohed 1 maj 2013.

23 reaktion på “Regeringens utredning om nettodebitering är klar!

 1. Nåja… Men tänk om de hade föreslagit enkel nettodebitering på tim-, dygns- eller månadsbasis. Det hade ju blivit sämre… Nu blev det åtminstone på årsbasis. Men nån jackpot blev det ju inte

 2. Hej några kommentarer:

  Reglerna om att nätägarna tar över skattskyldigheten bör därför träda i kraft den 1 januari 2015.
  “För övriga förslag har tidpunkten för ikraftträdande satts till den 1 januari 2014.”

  Det tolkar jag att förslaget är att man kan få tillbaka på skatten redan deklarationen 2015.
  På sidan 36 står också
  “Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första
  gången vid beskattningen 2015.”

  Jag håller med om att detta inte är ett enkelt förslag. Pengarna som går åt för att administrera detta hade väl kunnat användas till mycket bättre saker.

  Jag undra också hur detta kommer påverka nätägarnas ersättning. De kanske inte är så villiga att betala för elen då det tillkommer så mycket extra admin…

 3. Jag tror att det här ökar stimulansen att skaffa sk Home EMS (home energy management system), där man i mesta möjliga mån använder upp den el man producerar själv. Tyskland med deras energilagrings bidrag driver utvecklingen på dessa system.

 4. Bra att man föreslagit samma gräns 63A/43kW som finns i ellagen .. och att man kan mata in mer än man använder och få skattereduktion för den del man använder (tex mata in 9 000 kWh och använda / ta ut / få skattereduktion för / 5 000 kW) .. men om man inte ändrar i ellagen kap 4 par 10 .. måste man fortfarande betala inmatningstariff om man matar in mer än man tar ut under ett år ..

  • Ja, det är en viktig poäng att om man blir nettoproducent har nätägaren rätt att ta ut en avgift för ett inmatningsabonnemang enligt Ellagen. Hos exempelvis Mälarenergi i Västerås kostar det 2 025 kr/år för inmatning på lågspänningsnätet. Om man som i exemplet nettoproducerar 4000 kWh per år blir det 50,6 öre/kWh i avgift för inmatningsabonnemanget. Så mycket får man inte betalt för elen om man säljer den till Nordpool spotpris…

   Priset för inmatningsabonnemang varierar kraftigt mellan nätbolagen och lönsamheten bestäms därför av var man råkar bo. Hos vår nätägare Vattenfall kostar det 3000 kr/år, men hos Fortum kostar det ”bara” 780 kr/år. Man kan undra varför det är så stora prisskillnader för ett inmatningsabonnemang?

 5. Hej Bengt

  Jag har använt bl.a din blogg för att inhämta allmän information om solceller. Jag undrar nu om det är ok att länka till den på vår hemsida? Vi är ett mindre elnäts- och elhandelsbolag som själva installerat solceller på vårat kontor och vill kunna hänvisa kunder till djupare, neutral information vid intresse.

  Mvh Therese Petrini

 6. Spontana reaktionen är att detta blir en våt filt över solcellssverige. I kombination med EU-tullarna blir det riktigt illa.

  Jag hade i alla fall hoppats på att man skulle stimulerat fler att skaffa solceller. Varje installerad solcellsanläggning minskar ju statens behov av att subventionera dyra kärnkraftverk i framtiden.

 7. Kan man hitta ett enklara system än nettodebitering?
  Allt annat kräver mycket administration.
  Nätbolagen agerar ackumulator av den producerade överskottsenergin.
  De har alla data så vad är problemet?

  Utredaren skyller på att vi inte kan bryta mot Momsdirektivet från EU men är det det egentliga skälet?
  Holland verkar strunta i direktivet men vi skall alltid vara ordentligast i klassen och lyda alla direktiv.
  Vill man få något gjort så får man kanske tänja på reglerna ibland.
  Har vi lyckats få specialregler för snuset så borde väl detta inte vara något problem.

  Jag hoppas att elbolagen själva vågar införa elelr fortsätta med nettodebitering, så att vi inte behöver vara beroende av politikerna.
  De ligger alltid 10 år efter.

  Jag hoppas att debatten kan komma igång även om vi solenergifantaster inte är tillräckligt många för att skapa en ordentlig opinion men lite väsen kan vi göra.

  Så vad vill vi egentligen?
  Man kan inte säga att utredningen är bra om den inte ger oss vad vi vill ha.
  Vill vi ha nettodebitering så skall vi få det.

  Bengt. jag förstod inte din beräkning av elkostnader riktigt.
  (29,3 + 3,8 + 18,8)*1,25 = 64,875 öre/kWh
  Plus elhandelspriset antar jag att du menar och det kanske du nämner i texten.
  Det är nog komplicerat ändå så jag vill bara klargöra detta.
  Jag har ett fast elavtal så jag tror hela min elkostnad kommer upp i 120 öre per kWh med alla avgifter och skatter.
  Jag har märkt att folk har lite svårt med detta eftersom de ofta säger att de t.ex. betalar 40 öre för sin el när jag säger att jag betalar 120 öre.
  Men de har bara uppfattat spotpriset.

  Mvh

  Per Lundin

  • 64,875 öre/kWh är för energiskatt, elcertifikatavgift, elöverföring och moms = (29,3 + 3,8 + 18,8)*1,25, exklusive elhandelspriset. Jag nämnde det för att visa att utredningens förslag på skattereduktion (58,6 öre/kWh) inte täcker detta. Dessutom tillkommer skillnad i elhandelspris för köpt el och såld el, vilket ökar på skillnaden mellan full nettodebitering och utredningens förslag om man säljer sin överskottsel till Nord Pool spotpris minus några öres avdrag, som tillämpas av de största elhandelsbolagen.

 8. Här kommer inga visor, men däremot några ord – för att avslutas med en sång!

  Med åren lär man sig att det ALLTID finns en dold agenda bakom allt agerande. Tex: tro inte att bankens råd är ett råd – det är ett försök att skinna dig så mycket det bara går för att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Inget annat.

  I denna nettodebiteringsutredning verkar det vara ett gäng jurister och ekonomer (vad jag förstått är det lagd fakta) som är med i samma ryggkliarförening. Självklart SKA det vara krångligt, byråkratiskt och förenat med stor administration. Det är detta de lever på! Det är samma ankdamm.

  Hade utredningen däremot gjorts av tekniker, ingenjörer och andra inom energisektorn för förnyelsebar energi så är jag övertygad om att utredningen kommit med ett enklare förslag som bygger på automatik utan krångel. De hade också föreslagit en lösning som är mer stimulerande och som alltså sätter fart på en gryende solcellsbranch i Sverige!

  Vi kan bli ledande i detta land om vi bara vill – men vi vill inte! Tänk att det ska vara så svårt i långbänkens Sverige! http://www.youtube.com/watch?v=SKUuHKUAvfo

 9. Hej!

  Hur påverkas ett företag som äger hyresfastigheter av skattereduktionen?

  Regeln om taket på 10000 kWh på 63 A på en mätare per juridisk person verkar väldigt begränsande för ett företag kan äga flera fastigheter med stora ytor och höga säkringar?

  Mvh,

  Marc

  • För fastigheter som kan använda all producerad solel utan att det blir något överskott som matas in på nätet spelar möjligheten till nettodebitering ingen roll. Varje kWh solel blir då lika mycket värd som det rörliga elpriset per kWh eftersom den mängd el man slipper köpa blir lika med mängden producerad solel.

   Om man har ett överskott som matas in till nätet blir värdet av den sparade elen fortfarande lika stort som det rörliga elpriset, men överskottselen får ett lägre värde. Skattereduktionen för överskottet begränsas till högst 10 000 kWh per skattskyldig och man får bara skattereduktion om man har max 63A säkring, vilket ger mycket begränsade möjligheter för företag med flera fastigheter som har olika uttagspunkter.

 10. Om man då producerar ett överskott, får man då betala skatt även på det som används internt?
  En fastighet på 110KWh och använder det mesta internt, men vid vissa tillfällen matar ut på nätet, vad gäller?

 11. Se inlägget “Undantag från energiskatt för el som framställts i en solcellsanläggning“, som beskriver vad som gäller idag.

  Med utredningens förslag föreslås ett undantag från energiskatt för solcellsanläggningar på max 450 kW under förutsättning att man bara äger en solcellsanläggning (äger man även andra typer av elgeneratorer får man ta hänsyn till den totala effekten) och att elen används internt eller som det skrivs i förslaget till ny lagtext “inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncesssion”. Gränsen för det koncessionspliktiga nätet går vid elmätaren i ett småhus. Om man i ett småhus använder en del el själv och matar in resten som överskott till nätet behöver man inte betala energiskatt för vare sig den el man använder själv eller överskottselen. Energiskatten betalas när man “köper tillbaka” överskottselen.

  Det nya lagsförslaget gör att man inte kan göra på det sätt som görs idag inom vissa företag när det gäller vindkraftsel att man har produktionen på en plats och kvittar det mot elanvändningen på annan plats. Detta kammar staten in många miljoner på…

 12. Hej,
  jag är med i en ekonomisk förening som äger en gård. Vi tänkte sätta upp solceller är, men undrar vad detta förslag innebär för oss. Vi gör ju ingen vinst och har inga intäkter och betalar därför ingen skatt. Är förslaget värdelöst för oss då?

  • Ja, har man noll i skatt finns det inget utrymme för någon skattereduktion. Intressant aspekt som jag inte tänkt på, undrans om utredningen tänkt på detta fall?

 13. Pingback: Utredningen om nettodebitering ej på remiss ännu | Bengts villablogg

 14. Pingback: Regeringens förslag om skattereduktion för solelproducenter klart | Bengts villablogg

 15. Pingback: Anna-Karin Hatt invigde Sveriges första MW solcellspark | Bengts villablogg

 16. Pingback: Anna-Karin Hatt invigde Sveriges första MW-solcellspark | Bengts nya villablogg

 17. Pingback: Utredningen om nettodebitering ej på remiss ännu | Bengts nya villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *