Kan inte elbolagen ellagen?

I en kommentar berättade en ägare av en solcellsanläggning på drygt 5 kW som installerades i början av juni i år och som är nettokonsument av el under ett år att nätbolaget dels vill ha 200 kr/månad för ett inmatningsabonnemang (som krävs om man vill kunna sälja överskottselen), dels vill de inte byta elmätaren.

Om det stämmer är det bedrövligt att elnätbolaget inte kan ellagen och vad som gäller för små elproducenter. 1 april 2010 gjordes en ändring i ellagen och efter drygt två år borde den ändringen vara väl känd för alla elbolag.

Inmatningsabonnemang

Elnätbolag ska inte ta betalt för ett inmatningsabonnemang och de ska byta elmätaren utan kostnad om man är nettokonsument under ett kalenderår och effekten är högst 43,5 kW. Här är texten i Ellagen från 4 kap. 10§

”En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.”

De allra flesta elmätare behöver bytas eller konfigureras om när man börjar mata in överskottsel på nätet. Det värsta fallet är om elmätaren är av den typ som adderar strömmen oavsett riktning, vilket en stor andel av de befintliga elmätarna gör. I sådana fall betyder det att man får betala lika mycket för den överskottsel man matar in på nätet som för den el man matar ut från nätet till husets elanvändning! Ett annat vanligt alternativ är att elmätaren mäter strömmen bara i en riktning och då registreras inte den inmatade överskottselen, vilket gör att man inte kan få betalt för den.

Ersättning från nätbolaget

Nätbolaget är dessutom enligt Ellagen skyldiga att betala en ersättning för ”nätnytta” (kallas olika av olika nätbolag, Vattenfall som vi har kallar det för energiersättning) för den överskottsel man matar in till nätet. Denna ersättning ska man få med automatik oavsett man hittat en köpare till sin överskottsel eller inte. Vattenfall betalar 7,5 öre/kWh inklusive moms.

Här är texten i Ellagen från 3 kap. 15§

”Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersättningen skall motsvara

1. värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och

2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet.”

Japansk klätterros. Anundshög 4 juli 2012.

Umeå Energi har infört nettodebitering

Enligt en nyhet från den 25 juni började Umeå Energi med nettodebitering efter midsommar.

Så här förklarar Umeå Energi sin nettodebitering:

Vad menas med nettodebitering?

Producerad el kvittas mot förbrukad el. Vilket innebär att den som bor i Umeå Energi Elnäts område har möjlighet att ha mikroproduktion och minska sin faktura för elnät/elhandel. Med nettodebitering kvittas producerad el mot förbrukad el och faktureras månadsvis. Om den totala produktionen av el under en månad är större än förbrukad el, ”sparas” överskottet till nästa månad. Med nettodebitering så baseras varje faktura på nettot av förbrukad och producerad el som registrerats i mätaren.

Utmärkt! Det är den metod från Elinorr som beskrivits i inlägg 16 mars 2012 och som jag tycker är den bästa idag. Som mikroproducent räknas den som har max 63 A mätarsäkring, vilket gör det möjligt att installera solcellsanläggningar på max 43,5 kW. Denna metod sätter ingen gräns i takutnyttjandet eftersom man här kan flytta med sig ett solelöverskott till nästkommande månad. Man behöver inte tänka på att dimensionera anläggningen för ett månadsnetto under juni-juli, utan en villaägare kan utan vidare fylla sitt tak med solceller. Härligt, så här vill vi ha det!

Umeå Energi följer därmed Mälarenergi och Utsikt som också erbjuder nettodebitering. Och under tiden utreder regeringen frågan om nettodebitering  till juni 2013! Regeringen tar sig knappt framåt med styrfart i frågan om nettodebitering och har helt tappat initiativet i denna fråga. Tiden går, regeringen kommer inte till skott utan avvaktar och låter utreda nettodebitering en andra gång medan elbolagen går till handling. Hur ska regeringen i framtiden kunna göra en politisk poäng av att införa nettodebitering när det redan finns hos flera elbolag?

Vi ger en blomma till Umeå Energi:

Borstnejlika hemma på tomten. 7 juli 2012.

 

Utredare tillsatt för utredning om nettodebitering

Regeringen beslutade i slutet av april att tillsätta en ny utredning om nettodebitering. Det är nu klart att utredare blir Rolf Bohlin, före detta anställd på finansdepartementet, enligt uppgift från Svensk Energi.

De experter finansminister Anders Borg förordnat är:

Johan Carlsson, Energimarknadsinspektionen
Mia Helenius, Finansdepartementet
Anna Johannesson-Magnusson, Skatteverket
Ann-Christine Johansson, Finansdepartementet
Göran Lagerstedt, Svensk Energi
Jan-Olof Lundgren, Näringsdepartementet
Ulf Olovsson, Finansdepartementet
Christina Olsson, Skatteverket
Thomas Sundqvist, Finansdepartementet

Utredningssekreterare blir

Åsa Erlebrant, Kammarrätten
Robert Lundmark, Professor Luleå Universitet

Enligt Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi, är experterna jurister. Det saknas alltså tekniska experter i gruppen vilket förvånar mig. Det finns därmed utrymme för överraskningar i utredningens resultat…

Svensk Energi skriver att branschen kommer att sätta upp en referensgrupp och att kandidater anmäles snarast till Anders Richert, Svensk Energi. Jag antar att tanken är att denna referensgrupp ska försöka verka i utredningens expertgrupp genom Svensk Energis representant.

Uppdatering 2013-01-28. Hittade nedanstående namn i “Kommittéberättelse 2012:Fi2012:06 – Utredningen om nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el (Fi 2012:06)”. Sammansättningen skiljer sig något mot det Svensk Energi skrev enligt ovan. Tekniska experter saknas!?

Särskild utredare: Bohlin, Rolf, fr.o.m. 2012-05-02
Sakkunnig: Aldestam, Mona, fr.o.m. 2012-11-12
Expert: Carlsson, Johan, fr.o.m. 2012-06-13
Expert: Helenius, Mia, fr.o.m. 2012-06-13
Expert: Johannesson-Magnusson, Anna, fr.o.m. 2012-06-13
Expert: Lagerstedt, Göran, fr.o.m. 2012-06-13
Expert: Lundgren, Jan-Olof, fr.o.m. 2012-06-13
Expert: Olovsson, Ulf, fr.o.m. 2012-06-13
Expert: Olsson, Christina, fr.o.m. 2012-06-13
Expert: Sundqvist, Thomas, fr.o.m. 2012-06-13
Expert: Ålander, Ann-Christine, fr.o.m. 2012-06-13

Sekreterare: Lundmark, Robert, fr.o.m. 2012-08-01
Sekreterare: Ärlebrant, Åsa, fr.o.m. 2012-08-13

Orkidén nästrot. Åholmen 1 juli 2012.