Hur varma blir solceller?

Det som inte blir till el i solcellen blir till värme. Värmen leds från solcellerna genom modulen och förs bort från modulens ytterytor genom värmestrålning och konvektion (luftrörelser). Hur varm solcellen blir beror på hur väl solvärmen förs bort och det beror exempelvis på

  • hur stor solinstrålningen är
  • modulens uppbyggnad där värmeledningsförmågan i det material som omger solcellen spelar roll. Termografering har visat att solcelltemperaturen är högst där modulbaksidans kopplingsbox sitter.
  • lufttemperatur, lägre omgivningstemperatur ökar bortförseln av värme från modulytan
  • vindhastighet, ökad vind förbättrar borttransporten av värme genom konvektion
  • montering, dikt an mot ett tak ger sämre luftcirkulation på modulens baksida och bortförsel av värme än om man monterar med en luftspalt mot taket.

Igår var det bortåt 25 grader i luften och då var temperaturen mätt på en solcellsmoduls baksida som mest hela 56 grader. Temperaturen mäts med hjälp av en PT100 temperatursensor som är limmad på baksidan av en modul. Solcellernas temperatur i modulen är nog 2-3 grader varmare än vad sensorn visar, åtminstone har en sådan temperaturskillnad angetts i litteraturen.  

Den nominella toppeffekten (märkeffekten) för en solcellsmodul mäts vid 25 graders solcellstemperatur. Om solcellernas temperatur ökar kommer effekten att sjunka på grund av modulspänningen sjunker medan modulströmmen endast ökar obetydligt. Våra solcellsmoduler har en för kiselbaserade moduler låg temperaturkoefficient på 0,3%/°C. Vid 60 graders solcelltemperatur blir toppeffekten (60-25)*0,3= 10,5% lägre än den nominella.

På grund av den relativt höga lufttemperaturen sommartid kan man därmed aldrig uppnå modulernas nominella toppeffekt sommartid.

Temperatur på baksidan av solcellsmodul. 10 maj 2011.

Temperatur på baksidan av solcellsmodul. 10 maj 2011.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *